Strona głównaStrefa beneficjentaFAQ

FAQ

Zapraszamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami związanymi z programem Inteligentny Rozwój.

 

1. Czy cały wkład własny może wnieść przedsiębiorca? - aktualizacja 31 grudnia 2015 r.

Przedsiębiorca nie może wnieść całości wkładu własnego na rzecz kosztów kwalifikowalnych projektu. Zgodnie z kryterium formalnym nr 7 (projekt) dla Działania 4.2 POIR wymagane jest, aby minimum 5% wartości kosztów kwalifikowalnych było sfinansowanych ze środków pochodzących od jednostek naukowych, konsorcjów naukowych, uczelni, konsorcjów uczelni. Jednocześnie minimum 2,5% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu sfinansowanych przez te podmioty będzie ponoszone w formie wkładu finansowego.

Zgodnie z kryterium formalnym nr 6 (projekt) wkład przedsiębiorcy lub przedsiębiorców w koszty kwalifikowalne projektu jest nie mniejszy niż 10% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

2. W przypadku, gdy przedsiębiorca wniesie wkład finansowy, to czy staje się współwłaścicielem całej infrastruktury w tej samej proporcji, czy może być właścicielem 100% określonej części? - Korekta z 04.03.2016

To czy przedsiębiorca staje się współwłaścicielem infrastruktury, uzależnione jest od tego w jakim charakterze występuje w projekcie. Poniżej przedstawiamy 2 możliwe warianty:

 1. Przedsiębiorstwo jest konsorcjantem w projekcie lub też nie jest członkiem konsorcjum, jednak finansuje wkład własny w projekcie. 

 W tym przypadku, przedsiębiorca nie będzie właścicielem/współwłaścicielem infrastruktury,  pomimo wniesienia wkładu własnego. Przedsiębiorcy, który sfinansuje co najmniej 10% kosztów inwestycji w infrastrukturę wykorzystywaną do działalności gospodarczej (kryterium merytoryczne nr 10, w którym sprawdzeniu podlega czy zasady udostępnienia infrastruktury B+R powstałej w wyniku projektu są zgodne z art. 26 ust. 4 Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r.), jednostka naukowa może przyznać preferencyjny dostęp do infrastruktury na bardziej korzystnych warunkach, jednak proporcjonalny do wysokości wniesionego wkładu. Warunki preferencyjnego dostępu do infrastruktury mogą być uregulowane swobodnie przez jednostkę naukową oraz przedsiębiorstwo, biorąc pod uwagę wymienione wyżej ograniczenia.  Wnioskodawca powinien opracować Plan/Regulamin udostępniania infrastruktury badawczej/inny dokument, w którym to zostaną szczegółowo opisane tryb i procedury udostępniania stworzonej infrastruktury, w tym również zasady dotyczące udzielania preferencyjnego dostępu do infrastruktury. W Studium Wykonalności w rozdziale 4. Wnioskodawca powinien również w szczegółowy sposób opisać przyjętą metodologię dot. zasad udostępniania infrastruktury, biorąc pod uwagę np. następujące kryteria: czas użytkowania, kosztochłonność, materiałochłonność itp.

W dokumencie „Agenda badawcza w oparciu o rozwijaną w projekcie infrastrukturę B+R”, stanowiącym załącznik do Wniosku o dofinansowanie, Wnioskodawca musi przedstawić zasady korzystania z infrastruktury przez przedsiębiorstwa i inne podmioty spoza jednostki otrzymującej wsparcie w oparciu o wspomniane powyżej Plany/Regulaminy udostępniania infrastruktury badawczej. Ponadto, tego typu kwestie powinny znaleźć odzwierciedlenie w umowie konsorcjum (o ile przedsiębiorca będzie konsorcjantem) i/lub w umowie z przedsiębiorcą wnoszącym wkład własny a nie będącym Wnioskodawcą. W trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej oraz przy określaniu zasad dostępu do infrastruktury, należy pamiętać, że pomoc publiczna i prawidłowość jej udzielenia mogą być skontrolowane przez Komisję Europejską do 10 lat od podpisania umowy o dofinansowanie. Ponadto, zasady dostępu do infrastruktury powinny dotyczyć okresu jej amortyzacji. 

 1. Przedsiębiorstwo jest udziałowcem w spółce, która będzie realizować projekt 

O dofinansowanie projektu w ramach Działania 4.2 PO IR mogą aplikować spółki, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami badawczymi w myśl art. 2 pkt. 83 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014) i spełniające tym samym definicję jednostki naukowej w myśl Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2010 Nr 96 poz. 615 z późn. zm.).

W skład takich spółek mogą wchodzić przedsiębiorcy wnoszący środki w ramach wymaganego w projekcie wkładu własnego (wkład przedsiębiorców będących udziałowcami spółek będzie traktowany jako wymagany w projekcie wkład przedsiębiorców). Z treści umowy spółki lub innego prawnie wiążącego dokumentu powinno w sposób jednoznaczny powinno wynikać, jaki udziałowiec (w tym przedsiębiorca wchodzący w skład spółki), w jakiej wysokości i w jakiej formie wnosi wymagany wkład własny w koszty kwalifikowane projektu, tak aby możliwe było dokonanie oceny projektu w zakresie spełnienia kryteriów dotyczących zapewnienia wkładu własnego w projekcie na wymaganym poziomie. Właścicielem powstałej infrastruktury będzie spółka. Przedsiębiorcom będącym udziałowcami spółki, którzy wniosą co najmniej 10% kosztów kwalifikowanych do części gospodarczej projektu, nie będzie przysługiwał preferencyjny dostęp, o którym mowa w Art. 26 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014. Również w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest spółka, obowiązują wszystkie zapisy dokumentacji konkursowej dot.  udostępniania stworzonej infrastruktury, o których mowa przy wariancie 1.

 

3. Czy może przedsiębiorca będzie formalnym Partnerem projektu i będzie miał dedykowany swój budżet? Czy wówczas przedsiębiorca zachowuje poziom dofinansowania (np. 85%) dla swojej części budżetu - korekta z 04.03.2016

Przedsiębiorca może zostać formalnym partnerem projektu, ale zgodnie z zapisami kryterium formalnego nr 3 (Wnioskodawca) przedsiębiorca nie otrzymuje dofinansowania: „w ramach dofinansowania projektu ze środków POIR przepływy finansowe nie mogą trafiać do przedsiębiorcy, wchodzącego w skład konsorcjum naukowo-przemysłowego.” Przedsiębiorca który wniesienie co najmniej 10% kosztów inwestycji w infrastrukturę wykorzystywaną do działalności gospodarczej, może uzyskać preferencyjny dostęp do tej infrastruktury na bardziej korzystnych warunkach, jednak proporcjonalny do wysokości wniesionego wkładu.  Zasady udostępniania infrastruktury muszą uwzględniać zapisy zawarte  w art. 26 Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r.

 Ponadto, zgodnie z Komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej OPI-PIB w dniu 29.01.2016 r. w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie przez spółki w ramach Działania 4.2 POIR, w skład takich spółek mogą wchodzić przedsiębiorcy wnoszący środki w ramach wymaganego w projekcie wkładu własnego. Przedsiębiorca będzie w tym przypadku udziałowcem spółki, która będzie otrzymywać dofinansowanie i będzie właścicielem powstałej infrastruktury. Przedsiębiorcom będącym udziałowcami spółki, którzy wniosą co najmniej 10% kosztów kwalifikowanych do części gospodarczej projektu, nie będzie przysługiwał preferencyjny dostęp, o którym mowa w Art. 26 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014.

 

4. Czy jest możliwe wniesienie wkładu rzeczowego na pokrycie wkładu własnego? Czy może to zrobić przedsiębiorca? W jaki sposób wówczas przebiegać będzie rozliczenie, czy to oznacza, że jeśli wkład rzeczowy przedsiębiorcy będzie miał wartość 15% budżetu projektu, to pozostałe wydatki (np. dla uczelni) będą pokryte w 100%? - aktualizacja 31 grudnia 2015 r.

Możliwe jest wniesienie wkładu pieniężnego lub niepieniężnego przez przedsiębiorcę w koszty kwalifikowalne projektu. Należy pamiętać, że wniesienie wkładu powinno być zgodne z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Inteligentny Rozwój, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Jednocześnie przypominamy, iż w Działaniu 4.2 PO IR wymagane jest wniesienie wkładu w wysokości co najmniej 5% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu przez jednostki naukowe, konsorcja naukowe, uczelnie, konsorcja uczelni. Jednocześnie minimum 2,5% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu sfinansowanych przez ww. podmioty będzie ponoszone w formie wkładu finansowego. 

 

5. Czy przedsiębiorca może być zarejestrowany zagranicą? Czy są jakieś inne ograniczenia np. wielkość przedsiębiorstwa? - aktualizacja 31 grudnia 2015 r.

Zgodnie z Kryteriami wyboru projektów dla Działania 4.2, Wnioskodawca musi być zarejestrowany i prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt także musi być realizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ma natomiast obowiązku, by przedsiębiorca partycypujący w finansowaniu projektu był zarejestrowany w Polsce, chyba że jest to przedsiębiorca wchodzący w skład konsorcjum. Nie ma także ograniczeń co do wielkości przedsiębiorstwa.

 

6. Czy konkurs jest adresowany do wszystkich podmiotów, których projekty zostały wpisane na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej (PMDIB)? W tym podmiotów, które eksploatują już infrastrukturę wpisaną na PMDIB, wybudowaną w ramach wcześniejszych konkursów (poprzedni okres programowania środków unijnych), a projekt inwestycyjny został zakończony? Czy wniosek może dotyczyć rozbudowy takiej, eksploatowanej już infrastruktury? - aktualizacja 31 grudnia 2015 r.

W ramach konkursu w działaniu 4.2 POIR mogą brać udział projekty obecne na PMDIB, przy czym obecność ta będzie weryfikowana z perspektywy:

Podmiotowej – w ramach wniosku w konkursie 4.2 POIR powinni wystąpić wszyscy konsorcjanci projektu wpisanego na PMDIB, gdyż obecność tych konsorcjantów i ich potencjał naukowy były jednym z warunków wpisania projektu na PMDIB (dopuszczalne jest natomiast włączenie nowego podmiotu do konsorcjum, o ile jego obecność wzmacnia poziom i potencjał naukowy konsorcjum)

Przedmiotowej – w ramach wniosku w konkursie 4.2 POIR oceniana będzie zgodność wniosku z zakresem przedmiotowym projektu, który został wpisany na PMDIB, w szczególności w zakresie koncepcji technicznej oraz celów badawczych i programu badawczego (projekty, których realizacja była finansowana z działania 2.1 POIG w latach 2007-2013 i zostały wpisane na PMDIB uznaje się za zakończone i mogą ubiegać się o finansowanie w ramach konkursu 4.2 POIR tylko wtedy, gdy złożony był wniosek w ramach procesu aktualizacji PMDIB poszerzający zakres przedmiotowy projektu oraz został on zaakceptowany w procesie aktualizacji przez MNiSW)

Koordynacyjnej – koordynatorem w ramach wniosku powinien być podmiot wskazany we wniosku o wpisanie na PMDIB, przy czym dopuszczalna jest zmiana koordynatora na uzasadniony wniosek wszystkich konsorcjantów za zgodą MNiSW oraz jeśli koordynatorem miałby być podmiot, który jest już jednym z konsorcjantów w ramach projektu (nie może nim być nowy podmiot dołączający do konsorcjum, gdyż jego potencjał i możliwości koordynacyjne nie były weryfikowane w trakcie procesu tworzenia i aktualizacji PMDIB)

Funkcjonalnej – jeśli zakładana jest etapowość realizacji projektu, informacja o tym powinna być zawarta we wniosku do PMDIB (w tym celu prowadzona była m.in. aktualizacja PMDIB w latach 2013/2014). Ponadto przedsięwzięcie finansowane w ramach działania 4.2 POIR powinno tworzyć integralną i funkcjonalną całość z przedsięwzięciami, które były już finansowane w ramach danego projektu z innych źródeł (np. POIG lub środków budżetowych), w szczególności w zakresie jednakowych zasad dostępu do całości infrastruktury.

Jednocześnie informujemy, że w odniesieniu do projektów wpisanych na PMDIB i finansowanych w ramach działania 2.1 POIG, odnośnie których nie złożono wniosku w procesie aktualizacji PMDIB o poszerzenie zakresu przedmiotowego projektu lub wniosek ten nie został zaakceptowany w procesie aktualizacji, istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie infrastruktury w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020, pod warunkiem uzgodnienia ich zakresu z MNiSW, NCBR i MR w ramach Kontraktu Terytorialnego dla danego województwa.

 

7. Odnośnie udziału przedsiębiorców w projekcie i finansowania minimum 10% kosztów kwalifikowanych projektu. Czy część infrastruktury powstała w ramach tego udziału musi znajdować się fizycznie u Wnioskodawcy, czy też istnieje możliwość wybudowania jej u Przedsiębiorcy, w sytuacji kiedy przedsiębiorca nie jest partnerem konsorcjum projektowego? Czy wartość minimalna udziału przedsiębiorcy: 10% kosztów kwalifikowanych zmienia się kiedy przedsiębiorca wchodzi w skład w konsorcjum projektowym?

Projekt złożony przez konsorcjum naukowo-przemysłowe może otrzymać dofinansowanie, natomiast zgodnie z zapisami kryterium  formalnego nr 3 (Wnioskodawca) dotyczącego przepływów finansowych: „w ramach dofinansowania projektu ze środków POIR przepływy finansowe nie mogą trafiać do przedsiębiorcy, wchodzącego w skład konsorcjum naukowo-przemysłowego.” W związku z tym, przedsiębiorca nie otrzyma dofinansowania.

 

 

8. Zgodnie z regulaminem: w ramach dofinansowania projektu ze środków POIR przepływy finansowe nie mogą trafiać do przedsiębiorcy, wchodzącego w skład konsorcjum naukowo-przemysłowego – jak należy to rozumieć? Nasze konsorcjum wyglądałoby tak w tym projekcie - jednostka naukowa należąca do Mapy Drogowej Infrastruktury i my jako duże przedsiębiorstwo, czyli patrząc na powyższe bylibyśmy w takim konsorcjum? I wówczas nie należy nam się dofinansowanie? - aktualizacja 31 grudnia 2015 r.

Projekt złożony przez konsorcjum naukowo-przemysłowe może otrzymać dofinansowanie, natomiast zgodnie z zapisami kryterium  formalnego nr 3 (Wnioskodawca) dotyczącego przepływów finansowych: „w ramach dofinansowania projektu ze środków POIR przepływy finansowe nie mogą trafiać do przedsiębiorcy, wchodzącego w skład konsorcjum naukowo-przemysłowego.” W związku z tym, przedsiębiorca nie otrzyma dofinansowania.

Przedsiębiorcy, który wniesie co najmniej 10% kosztów inwestycji w infrastrukturę wykorzystywaną do działalności gospodarczej (kryterium merytoryczne nr 10, w którym sprawdzeniu podlega, czy zasady udostępnienia infrastruktury B+R powstałej w wyniku projektu są zgodne z art. 26 ust. 4 Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r.), jednostka naukowa może przyznać preferencyjny dostęp do infrastruktury na bardziej korzystnych warunkach, jednak proporcjonalny do wysokości wniesionego wkładu. Warunki preferencyjnego dostępu do infrastruktury mogą być uregulowane swobodnie przez jednostkę naukową oraz przedsiębiorstwo, biorąc pod uwagę wymienione wcześniej ograniczenia.  Wnioskodawca powinien opracować Plan/Regulamin udostępniania infrastruktury badawczej/inny dokument, w którym to zostaną szczegółowo opisane tryb i procedury udostępniania stworzonej infrastruktury, w tym również zasady dotyczące udzielania preferencyjnego dostępu do infrastruktury. W Studium Wykonalności w rozdziale 4. Wnioskodawca powinien również w szczegółowy sposób opisać przyjętą metodologię dot. zasad udostępniania infrastruktury, biorąc pod uwagę np. następujące kryteria: czas użytkowania, kosztochłonność, materiałochłonność itp.

W trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej oraz przy określaniu zasad dostępu do infrastruktury, należy pamiętać, że pomoc publiczna i prawidłowość jej udzielenia mogą być skontrolowane przez Komisję Europejską do 10 lat od podpisania umowy o dofinansowanie. Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem Komisji, zasady dostępu do infrastruktury, powinny dotyczyć okresu jej amortyzacji.

 

9. Czy liderem konsorcjum może być przedsiębiorstwo czy musi być to jednostka naukowa? - aktualizacja 31 grudnia 2015 r.

Wnioskodawcą w ramach Działania 4.2 POIR jest podmiot, który złożył wniosek o dofinansowanie projektu. Zgodnie z Kryteriami wyboru projektów w ramach Działania 4.2 POIR Wnioskodawca należy do jednej z poniższych kategorii podmiotów:

 • jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 ust. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, tj., ze zm.):
 • konsorcjum jednostek naukowych,
 • uczelnia,
 • konsorcjum uczelni,
 • konsorcjum jednostek naukowych i przedsiębiorstw,
 • konsorcjum uczelni (w tym spółek celowych uczelni) i przedsiębiorstw.

Konsorcjum złożone z uczelni, jednostek naukowych i przedsiębiorstw może być także Wnioskodawcą w ramach konkursu Działania 4.2 POIR.

Zgodnie z definicją zawartą we wzorze umowy o dofinansowanie konsorcjum oznacza grupę podmiotów (konsorcjantów) wskazanych w umowie konsorcjum, stanowiącej załącznik do Umowy, podejmujących realizację wspólnego projektu obejmującego inwestowanie w publiczną infrastrukturę badawczo-rozwojową, działających na podstawie umowy konsorcjum i reprezentowanych przez Koordynatora projektu). Z Koordynatorem projektu zostanie zawarta umowa o dofinansowanie.  Zgodnie z zasadami konkursu przepływy finansowe w ramach Działania 4.2 POIR nie mogą być przekazywane bezpośrednio do przedsiębiorstw wchodzących w skład konsorcjum naukowo - przemysłowego. Przedsiębiorstwo nie może być więc liderem konsorcjum.

 

10. Czy przedsiębiorca partycypujący w finansowaniu projektu musi być jego formalnym Partnerem?

Przedsiębiorca partycypujący w finansowaniu projektu nie musi być jego formalnym Partnerem. Należy zwrócić uwagę, iż w dokumencie „Agenda badawcza w oparciu o rozwijaną w projekcie infrastrukturę B+R”, stanowiącym załącznik do Wniosku o dofinansowanie, należy przedstawić opis zasad korzystania z infrastruktury przez przedsiębiorstwa i inne podmioty spoza jednostki otrzymującej wsparcie w oparciu o wstępne regulaminy dostępu.

Poza tym w ramach dokumentacji aplikacyjnej należy przedstawić kopię umowy z przedsiębiorcą wnoszącym wkład własny a niebędącym Wnioskodawcą lub kopię umowy o utworzeniu konsorcjum jednostek naukowych/ konsorcjum uczelni/ konsorcjum jednostek naukowych i przedsiębiorstw/ konsorcjum uczelni (w tym spółek celowych uczelni) i przedsiębiorstw. Przedsiębiorca nie musi, więc np. wchodzić w skład konsorcjum, ale muszą być jednoznacznie określone zasady korzystania z wybudowanej infrastruktury, zarówno przez przedsiębiorcę partycypującego wyłącznie w kosztach, jak i konsorcjanta.

 

 

11. Czy przedsiębiorca partycypujący w finansowaniu projektu musi mieć siedzibę na terenie RP? Jeśli tak, czy wynika to z dokumentacji konkursu?

Zgodnie z Kryteriami wyboru projektów dla Działania 4.2, Wnioskodawca musi być zarejestrowany i prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt także musi być realizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ma natomiast obowiązku, by przedsiębiorca partycypujący w finansowaniu projektu był zarejestrowany w Polsce, chyba że jest to przedsiębiorca wchodzący w skład konsorcjum.

 

 

12. Czy przedsiębiorca partycypujący w finansowaniu projektu może wnieść wkład rzeczowy, czy musi to być wkład czysto-finansowy? – chodzi o spełnienie warunku 10% udziału przedsiębiorstw w montażu finansowym?

Możliwe jest wniesienie wkładu rzeczowego przez przedsiębiorcę. W takiej sytuacji, zgodnie z „Wytycznymi do studium wykonalności”, trzeba opisać sposób jego wyceny i ewentualnie przedstawić dokumenty potwierdzające jego wycenę jako załącznik do Studium Wykonalności. Obligatoryjnie taką wycenę należy przedstawić przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie.

Należy pamiętać, że wniesienie wkładu powinno być zgodne z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 oraz Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Jednocześnie zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów w ramach POIR wkład własny Wnioskodawcy również może zostać wniesiony w formie pieniężnej lub niepieniężnej, niemniej jednak zgodnie z warunkami zapisanymi w kryterium formalnym projekt nr 7:

Wkład jednostek naukowych, konsorcjów naukowych, uczelni, konsorcjów uczelni w koszty kwalifikowalne projektu jest nie mniejszy niż 5% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu, a jednocześnie minimum 2,5% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu sfinansowanych przez ww. podmioty będzie ponoszone w formie wkładu finansowego. 

 

13. Czy przedsiębiorca partycypujący w finansowaniu projektu, może stać się formalnym współwłaścicielem wybudowanej infrastruktury? - korekta z 04.03.2016 r.

To czy przedsiębiorca staje się współwłaścicielem infrastruktury, uzależnione jest od tego w jakim charakterze występuje w projekcie. Poniżej przedstawiamy 2 możliwe warianty:

 1. Przedsiębiorstwo jest konsorcjantem w projekcie lub też nie jest członkiem konsorcjum, jednak finansuje wkład własny w projekcie.

W tym przypadku, przedsiębiorca nie będzie właścicielem/współwłaścicielem infrastruktury,  pomimo wniesienia wkładu własnego. Przedsiębiorcy, który sfinansuje co najmniej 10% kosztów inwestycji w infrastrukturę wykorzystywaną do działalności gospodarczej (kryterium merytoryczne nr 10, w którym sprawdzeniu podlega czy zasady udostępnienia infrastruktury B+R powstałej w wyniku projektu są zgodne z art. 26 ust. 4 Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r.), jednostka naukowa może przyznać preferencyjny dostęp do infrastruktury na bardziej korzystnych warunkach, jednak proporcjonalny do wysokości wniesionego wkładu. Warunki preferencyjnego dostępu do infrastruktury mogą być uregulowane swobodnie przez jednostkę naukową oraz przedsiębiorstwo, biorąc pod uwagę wymienione wyżej ograniczenia.  Wnioskodawca powinien opracować Plan/Regulamin udostępniania infrastruktury badawczej/inny dokument, w którym to zostaną szczegółowo opisane tryb i procedury udostępniania stworzonej infrastruktury, w tym również zasady dotyczące udzielania preferencyjnego dostępu do infrastruktury. W Studium Wykonalności w rozdziale 4. Wnioskodawca powinien również w szczegółowy sposób opisać przyjętą metodologię dot. zasad udostępniania infrastruktury, biorąc pod uwagę np. następujące kryteria: czas użytkowania, kosztochłonność, materiałochłonność itp.

W dokumencie „Agenda badawcza w oparciu o rozwijaną w projekcie infrastrukturę B+R”, stanowiącym załącznik do Wniosku o dofinansowanie, Wnioskodawca musi przedstawić zasady korzystania z infrastruktury przez przedsiębiorstwa i inne podmioty spoza jednostki otrzymującej wsparcie w oparciu o wspomniane powyżej Plany/Regulaminy udostępniania infrastruktury badawczej. Ponadto, tego typu kwestie powinny znaleźć odzwierciedlenie w umowie konsorcjum (o ile przedsiębiorca będzie konsorcjantem) i/lub w umowie z przedsiębiorcą wnoszącym wkład własny a nie będącym Wnioskodawcą. W trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej oraz przy określaniu zasad dostępu do infrastruktury, należy pamiętać, że pomoc publiczna i prawidłowość jej udzielenia mogą być skontrolowane przez Komisję Europejską do 10 lat od podpisania umowy o dofinansowanie. Ponadto, zasady dostępu do infrastruktury powinny dotyczyć okresu jej amortyzacji.

 1. Przedsiębiorstwo jest udziałowcem w spółce, która będzie realizować projekt

O dofinansowanie projektu w ramach Działania 4.2 PO IR mogą aplikować spółki, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami badawczymi w myśl art. 2 pkt. 83 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014) i spełniające tym samym definicję jednostki naukowej w myśl Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2010 Nr 96 poz. 615 z późn. zm.).

W skład takich spółek mogą wchodzić przedsiębiorcy wnoszący środki w ramach wymaganego w projekcie wkładu własnego (wkład przedsiębiorców będących udziałowcami spółek będzie traktowany jako wymagany w projekcie wkład przedsiębiorców). Z treści umowy spółki lub innego prawnie wiążącego dokumentu powinno w sposób jednoznaczny powinno wynikać, jaki udziałowiec (w tym przedsiębiorca wchodzący w skład spółki), w jakiej wysokości i w jakiej formie wnosi wymagany wkład własny w koszty kwalifikowane projektu, tak aby możliwe było dokonanie oceny projektu w zakresie spełnienia kryteriów dotyczących zapewnienia wkładu własnego w projekcie na wymaganym poziomie. Właścicielem powstałej infrastruktury będzie spółka. Przedsiębiorcom będącym udziałowcami spółki, którzy wniosą co najmniej 10% kosztów kwalifikowanych do części gospodarczej projektu, nie będzie przysługiwał preferencyjny dostęp, o którym mowa w Art. 26 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014. Również w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest spółka, obowiązują wszystkie zapisy dokumentacji konkursowej dot.  udostępniania stworzonej infrastruktury, o których mowa przy wariancie 1.

 

14. Czy przedsiębiorca partycypujący w finansowaniu projektu może wystąpić jako podwykonawca w projekcie, np. w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego?

Jeżeli przedsiębiorca partycypujący w finansowaniu jest jednocześnie członkiem Konsorcjum realizującym projekt, to zgodnie z § 13 Wzorcowych postanowień umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój nie ma możliwości zlecania wzajemnego „W ramach konsorcjum, konsorcjanci nie mogą zlecać sobie nawzajem realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych”.

W przypadku, jeśli przedsiębiorca partycypujący w finansowaniu projektu nie jest jednocześnie członkiem Konsorcjum, takie działanie jest możliwe, o ile zapewniona zostanie konkurencyjność wydatków określona w § 13 Wzorcowych (…) oraz spełnione zostaną pozostałe warunki kwalifikowalności wydatków wynikające z umowy o dofinansowanie projektu oraz określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

 

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu: „Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie nr 1/4.2/2015 wynosi 804 000 000,00 PLN (słownie: osiemset cztery miliony 00/100 PLN), w tym: 1) 52 260 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy 00/100 PLN) w ramach alokacji kategorii regionów lepiej rozwiniętych; 2) 751 740 000,00 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt jeden milionów siedemset czterdzieści tysięcy 00/100 PLN) w ramach alokacji kategorii regionów słabiej rozwiniętych.”

 

15. Czy są to kwoty ścisłe? Tzn. w przypadku kilku wniosków np. z woj. mazowieckiego mogą one w sumie dostać dofinansowanie w wysokości tylko 52 260 000?

Zgodnie z Regulaminem konkursu, kwota środków przeznaczonych w ramach alokacji  na projekty z regionów lepiej  rozwiniętych wynosi 52 260 000,00 PLN. W przypadku, gdy alokacja w regionie zostanie wyczerpana, pomimo rekomendowania projektu do wsparcia, nie będzie on mógł otrzymać dofinansowania. W przypadku projektów, które są realizowane w co najmniej dwóch regionach, dopuszczalne jest zawarcie umowy o dofinansowanie przy niepełnej kwocie dofinansowania na pełen zakres rzeczowy projektu określony we wniosku o dofinansowanie.

Niemniej, po zawarciu umowy o dofinansowanie na ww. warunkach w przypadku zwiększenia alokacji w ramach Konkursu nie ma możliwości zwiększenia dofinansowania do pełnej kwoty tego projektu. 

 

 

16. Co jest kryterium przydziału do regionu w przypadku konsorcjum ogólnokrajowego? - aktualizacja 31 grudnia 2015 r.

Zgodnie z Regulaminem konkursu (§12 pkt 3) proporcja środków kategorii regionów słabiej rozwiniętych i regionu lepiej rozwiniętego, które są zaangażowane do współfinansowania projektu, jest określana na podstawie liczby województw, w których siedziby mają podmioty wchodzące w skład konsorcjum aplikującego o wsparcie.

Mając na uwadze zapisy Regulaminu konkursu należy pokreślić, że alokacja nie jest określana na podstawie liczby województw, w których jest realizowany projekt. W związku z powyższym w przypadku konsorcjum kryterium przydziału do regionu, z którego będą pochodziły środki na realizację projektu, jest liczba województw, w których siedziby mają podmioty wchodzące w skład konsorcjum.  

 

17. Jaki jest realny udział przedsiębiorcy (w kontekście wymaganego wkładu 10%) w projekcie? Jak od strony formalnej wygląda wniesienie wkładu? Jakie korzyści otrzymać może z tego tytułu przedsiębiorca? W dokumentacji pojawiają się zapisy, że może uzyskać preferencyjny dostęp do infrastruktury, a jednocześnie fragment, który sugeruje, że może to być własność. Tylko na jakich zasadach przedsiębiorca stanie się właścicielem?

Sprawa własności infrastruktury:

Wspomniany fragment dotyczący własności aparatury pochodzi z Wytycznych do przygotowania studium wykonalności i opisuje sytuację „w okresie co najmniej 5 lat od wypłaty płatności końcowej”. Do tego czasu przedsiębiorca nie może być właścicielem infrastruktury, może mieć do niej preferencyjny dostęp. W studium wykonalności należy, więc opisać, kto będzie właścicielem powstałej infrastruktury w ”okresie, co najmniej 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.”

Sprawa wkładu własnego:

Regulacje w zakresie kwalifikowalności oraz dokumentowania wkładu własnego pieniężnego oraz niepieniężnego zostały zawarte m.in. wPrzewodniku kwalifikowalności kosztów w ramach POIR,  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Inteligentny Rozwój oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego, Europejskiego Funduszu społecznego oraz funduszu Spójności na lata 2014-2020. Forma wniesienia wkładu własnego powinna zapewnić spełnienie zasad kwalifikowalności wkładu własnego, które zostały określone w powyższych dokumentach.

Zgodnie z powyższymi dokumentami wniesienie wkładu własnego do projektu podlega ewidencji księgowej na wyodrębnionych kontach syntetycznych, analitycznych i pozabilansowych. Wkład własny pieniężny stanowią zabezpieczone środki finansowe, którymi jednostka będzie pokrywała wydatki kwalifikowalne związane z realizacją projektu.

Zgodnie z Przewodnikiem wniesienie wkładu własnego pieniężnego podlega ewidencji księgowej w drodze bieżących księgowań operacji gospodarczych związanych z realizacją projektu. Zasady kwalifikowalności oraz dokumentowania wkładu własnego niepieniężnego, poza Przewodnikiem, zostały opisane także we wskazanych wyżej Wytycznych. W Podrozdziale 6.10 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego, Europejskiego Funduszu społecznego oraz funduszu Spójności na lata 2014-2020zawarto zasady dokumentowania i wyceny wkładu własnego niepieniężnego.

 

18. W jaki sposób powinno następować oddzielenie części gospodarczej od niegospodarczej? Czy ma to polegać na przyporządkowaniu "rzeczowym" danej aparatury do danej części, czy podział ma charakter umowny i całość budżetu dzielona jest zgodnie z przyjętym podziałem procentowym? - aktualizacja 31 grudnia 2015 r.

Zgodnie z zapisami Rozdziału 7.1 Wytycznych do przygotowania ,,Studium wykonalności” należy przyjąć i opisać sposób podziału na część gospodarczą i niegospodarczą tj. ich koszty, finansowanie i przychody powinny zostać wyraźnie rozdzielone w celu uniknięcia subsydiowania skrośnego działalności gospodarczej. Dowodem na odpowiednie rozdzielenie kosztów, finansowania i przychodów mogą być roczne sprawozdania finansowe.

Należy podkreślić, że podział rzeczowy na część gospodarczą i niegospodarczą nie musi wystąpić. Zgodnie z kryterium formalnym nr 4 (projekt) Kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.2 POIR działalność gospodarcza i niegospodarcza mają być wyodrębnione księgowo.Podział na część gospodarczą i niegospodarczą projektu powinien więc wynikać z ksiąg rachunkowych.

 

19. Co oznaczają pojęcia "etap budowy" i "etap działalności operacyjnej"? Czy oba te etapy mieszczą się w ramach projektu? Jeśli tak, to czy koszty działalności operacyjnej stanowią koszty kwalifikowalne? - nie wynika to wprost z katalogu tych kosztów - aktualizacja 4 marca 2016 r.

Etap budowy - należy interpretować jako etap realizacji projektu, którego datą początkową jest data podpisania pierwszej przewidzianej w ramach projektu umowy kontraktowej, a datą końcową jest data zakończenia ostatniej przewidzianej w ramach projektu umowy kontraktowej (tj. data wydania prawomocnej decyzji zezwalającej na użytkowanie).

Etap operacyjny – jest to faza eksploatacyjna infrastruktury badawczej powstałej w ramach projektu.

Wszystkie koszty operacyjne powinny być związane z zakładanym funkcjonowaniem infrastruktury powstałej w ramach projektu i przedstawione w Studium wykonalności. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wydatki operacyjne, czyli ponoszone w fazie eksploatacji inwestycji, nie są, co do zasady, kwalifikowalne. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wydatki operacyjne zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków, są uzasadnione, niezbędne i wynikają z zaakceptowanego wniosku o dofinansowanie.

 

20. Czy w każdej sytuacji VAT jest niekwalifikowalny? Co w sytuacji VAT-u od części niegospodarczej, gdy nie będzie możliwości odzyskania tego podatku? - Korekta z dnia - 04.03.2016 r

Zgodnie zapisami załącznika nr 2 Katalog kosztów niekwalifikowalnych do Przewodnika kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowanym.  

W przypadku realizacji projektu przez spółkę i przy  założeniu, że spółka będzie nowoutworzonym podmiotem w celu realizacji oraz eksploatacji inwestycji,  do czasu uzyskania pierwszych przychodów, podatek VAT będzie neutralny i będzie mógł być w całości odzyskany z Urzędu Skarbowego.

 

21. W jaki sposób opisywać aspekty wymagane w studium wykonalności w projekcie konsorcjalnym - czy z punktu widzenia poszczególnych konsorcjantów czy konsorcjum jako całości? Czy też np. plan finansowania przedsięwzięcia i analizę finansową i inne części SW sporządzamy odrębnie dla każdego konsorcjanta, a następnie podsumowujemy dla całego konsorcjum?

Analizę finansową, jak i inne elementy Studium wykonalności należy ostatecznie sporządzić, biorąc pod uwagę całość Projektu. Ostateczne wyliczenia muszą być jednak poparte odpowiednimi wyjaśnieniami i komentarzami. W przypadku złożoności projektu, celem czytelności prowadzonych analiz, będzie trzeba przedstawić osobne analizy na poziomie każdego konsorcjanta, a następnie sumaryczne na poziomie projektu. Poziom prowadzenia analiz musi zostać zatem określony przez Wnioskodawcę w zależności od specyfiki projektu i w każdym przypadku jednoznacznie określony i opisany.  

 

 

22. Czy limity procentowe - dotyczące wkładu, udziału części gospodarczej - obowiązują w obrębie budżetów poszczególnych konsorcjantów czy też projektu jako całości? - aktualizacja 31 grudnia 2015 r.

Podział procentowy części gospodarczej i niegospodarczej, jak również limity procentowe dotyczące wkładu własnego odnoszą się do wartości kosztów kwalifikowalnych projektu jako całości.

 

 

23. Czy w ramach działania 4.2 jest możliwość budowy od podstaw obiektu służącemu prowadzeniu prac badawczych? Czy koszty budowy nowego obiektu mają jakieś ograniczenia? W katalogu kosztów kwalifikowalnych jest wskazana kategoria: wydatki na zakup robót i materiałów budowlanych.

W ramach Działania 4.2 PO IR dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące infrastruktury badawczej rozumianej w myśl art. 2 pkt. 91 rozporządzenia 651/2014, tj. m.in. jako obiekty, zasoby i powiązane z nimi usługi, które są wykorzystywane przez środowisko naukowe do prowadzenia badań naukowych w swoich dziedzinach, wraz z wyposażeniem naukowym. Tym samym możliwe jest w ramach Działania 4.2 sfinansowanie  budowy obiektu służącemu prowadzeniu prac badawczych. 

Dla kosztów budowy obiektów infrastruktury badawczej nie został przewidziany limit wydatków. Niemniej, należy pamiętać o limicie wydatków na zakup nieruchomości zabudowanej tj. do wartości nieprzekraczającej 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych.

 

24. Czy będzie obowiązywał limit znaków np. dla wniosku o dofinansowanie projektu (pkt. B.1, B.2)?

Zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie, tytuł projektu (punkt B.1) ma być zgodny z tytułem projektu ujętym na Liście przedsięwzięć umieszczonych na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. Opis Projektu (punkt B.2) nie może przekroczyć 2000 znaków uwzględniając spacje i znaki specjalne.

 

 

25. Czy kiedy wartość działki przekracza 10% to całkowicie ta pozycja kosztowa jest kosztem niekwalifikowanym, czy tylko w części ponad 10%? - aktualizacja 31 grudnia 2015 r.

Za koszty niekwalifikowane uważa się m.in. wydatki poniesione na nabycie nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej, prawa użytkowania wieczystego oraz na nabycie innych tytułów prawnych do nieruchomości (np. ograniczone prawo rzeczowe: najem dzierżawa, użytkowanie) przekraczające 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.

W związku z powyższym, wydatki na zakup działki przekraczające 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu są wydatkami niekwalifikowanymi w projekcie. Innymi słowy, kwalifikowanymi w ramach projektu są wydatki na zakup nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej do wartości nieprzekraczającej 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.   

 

 

26. Czy brane są pod uwagę "wskaźniki finansowe" w stosunku do całego projektu, czy również muszą być spełnione niezależnie przez poszczególnych uczestników? Może tylko niektóre muszą być spełnione niezależnie przez poszczególnych uczestników (pytanie nie dotyczy zasad udzielania pomocy publicznej - wiemy, że te stosowane są do poszczególnych uczestników).

Wskaźniki finansowe odnoszą się do całego Projektu, natomiast szczegółowo muszą być opisane w Studium Wykonalności – który konsorcjant za realizację których wskaźników jest odpowiedzialny.

 

 

27. Czy został określony katalog dopuszczalnych form gospodarczego wykorzystania infrastruktury badawczej w ramach części gospodarczej projektu? Co stanowi gospodarcze wykorzystanie infrastruktury?

Definicja została zawarta we wzorze Umowy o dofinansowanie: cześć gospodarcza projektu to część projektu wykorzystywana na działalność gospodarczą (np. wynajem infrastruktury, świadczenie usług na rzecz przedsiębiorstw, realizację badań kontraktowych, które odbywają się na zasadach rynkowych) i sfinansowaną zgodnie ze schematem pomocy publicznej. Katalog ten nie jest zamknięty i mogą być inne formy wykorzystania tej części infrastruktury w zależności od specyfiki zrealizowanego projektu.

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem pn. Organizacja badawcza i infrastruktura badawcza w świetle przepisów o pomocy publicznej.

 

28. Co należy rozumieć pod hasłem „Część niegospodarcza”?

Zgodnie z dokumentem Wzorcowe postanowienia Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój część niegospodarcza oznacza część projektu przeznaczoną na następujące rodzaje działalności sfinansowane ze środków publicznych w projekcie:

zasadnicza działalność organizacji prowadzących badania i infrastruktur badawczych, w szczególności:
- kształcenie mające na celu zwiększanie coraz lepiej wyszkolonych zasobów ludzkich. Zgodnie z orzecznictwem  i praktyką decyzyjną Komisji Europejskiej, oraz jak wyjaśniono w zawiadomieniu dotyczącym pojęcia pomocy państwa i w komunikacie w sprawie usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym edukację publiczną organizowaną w ramach  krajowego systemu edukacji, finansowaną głównie lub wyłącznie przez państwo i nadzorowaną przez państwo uznaje się za działalność niegospodarczą;

- niezależna działalność badawczo-rozwojowa mająca na celu powiększanie zasobów wiedzy i lepsze zrozumienie, w tym badania i rozwój w ramach współpracy, kiedy to organizacja prowadząca badania lub infrastruktura badawcza podejmuje skuteczną współpracę;

-  szerokie rozpowszechnianie wyników badań na zasadzie niedyskryminacji i braku wyłączności, np. przez nauczanie, dostępne bazy danych, otwarte publikacje i otwarte oprogramowanie;

- działania związane z transferem wiedzy, jeżeli są one prowadzone przez organizację prowadzącą badania lub infrastrukturę badawczą (w tym przez ich działy lub jednostki zależne) albo wspólnie z innymi podmiotami tego typu lub w imieniu innych podmiotów tego typu, a wszelkie zyski z tych działań są reinwestowane w zasadniczą działalność organizacji prowadzących badania lub infrastruktur badawczych. Zlecenie wykonania odpowiednich usług stronom trzecim w drodze procedury otwartej pozostaje bez uszczerbku dla niegospodarczego charakteru takiej działalności. 

 

29. Finansowanie publiczne w zakresie części gospodarczej projektu stanowi pomoc publiczną. Jaki jest maksymalny poziom dofinansowania tej części?

Część projektu przeznaczona do wykorzystania gospodarczego objęta jest pomocą publiczną i pomocą de minimis. Zgodnie z dokumentacją aplikacyjną  intensywność udzielanej pomocy publicznej wynosi maksymalnie 50%. Tym samym na część gospodarczą maksymalnie można uzyskać dofinansowanie na poziomie 20 % kosztów kwalifikowanych.

Zgodnie z założeniami Działania 4.2 PO IR część projektu musi być przeznaczona do działalności gospodarczej, która jest nie mniejsza niż 40% kosztów kwalifikowanych projektu.  Część ta jest objęta pomocą publiczną, której intensywność wynosi  50% (zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014).

Biorąc pod uwagę:

 • konieczność wniesienia wkładu własnego w część gospodarczą, oraz 
 • zapisy kryterium formalnego (projekt) nr 5 – Udział wkładu własnego w części gospodarczej projektu stanowi minimum 50% wartości kosztów kwalifikowanych projektu w części gospodarczej, dofinansowanie, jakim może zostać objęta część gospodarcza wynosi 20% kosztów kwalifikowanych projektu i  50% kosztów kwalifikowanych części gospodarczej.

Przykład:

Koszty kwalifikowalne projektu (kk) – 30.000.000,00 PLN 

Część niegospodarcza (60%kk) – 18.000.000,00 PLN (objęta dofinansowaniem) 

Część gospodarcza (40%kk) – 12.000.000,00 PLN w tym:

wkład własny (50% kosztów kwalifikowalnych cz. gospodarczej tj. 50% z 12 mln) – 6.000.000,00 PLN,

część gospodarcza objęta dofinansowaniem  - 6.000.000,00 PLN, która stanowi 50% kosztów kwalifikowanych części gospodarczej oraz 20% kosztów kwalifikowanych projektu. 

W przypadku projektu, którego koszt kwalifikowany wynosi 30.000.000,00 PLN zostanie udzielone dofinansowanie w wysokości 24.000.000,00 PLN. Konieczny do wniesienia wkład własny wynosi 6.000.000,00 PLN.

 

30. Czy ma tu zastosowanie mapa pomocy regionalnej?

Mapa pomocy regionalnej w Działaniu 4.2 PO IR nie ma zastosowania w Działaniu 4.2. Podział na regiony dotyczy samej alokacji i jest to zapisane w §5 pkt. 2 Regulaminu konkursu, w którym mowa jest o podziale alokacji na regiony lepiej (województwo mazowieckie) i słabiej rozwinięte (pozostałe 15 województw).

 

 

31. Czy finansowanie wkładu własnego może pochodzić częściowo od podmiotów zależnych jednostki naukowej, prowadzących działalność gospodarczą? Czy tego typu finansowanie zostanie uznane za współfinansowanie projektu przez przedsiębiorców w ramach wymaganego wymiaru min. 10% kosztów kwalifikowalnych?

W przypadku, gdy Instytucja ubiegająca się o dofinansowanie jest jednostką naukową w myśl ustawy o zasadach finansowania nauki  może wnieść wkład własny, pochodzący z własnej działalności gospodarczej, ale jako wkład wnoszony przez jednostkę naukową, a nie jako wkład wnoszony przez przedsiębiorcę.

 

 

32. Kto w przypadku konsorcjum jest osobą upoważnioną do złożenia wniosku? Czy wystarczy dowolną osobę wskazać w umowie konsorcyjnej?

Wniosek o dofinansowanie projektu będącego na PMDIB powinien zostać złożony przez jednostkę naukową/uczelnię wchodzącą w skład konsorcjum i jednocześnie wskazaną w umowie konsorcjum oraz wniosku o dofinansowanie jako koordynator przedsięwzięcia.

Ponadto, do wniosku należy przedstawić, jako załącznik 5 dokument potwierdzający umocowanie Wnioskodawcy do podpisania umowy np. akt stwierdzający wybór Rektora Uczelni lub inny równoważny dokument (np. odpis z KRS – wydany nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie). W przypadku, gdy wniosek będzie podpisywany przez inną osobę niż wskazaną ww. załączniku nr 5 wówczas dodatkowo powinno być dołączone pełnomocnictwo do podpisania wniosku.

Dokumenty powinny być opracowane zgodnie z Instrukcją przygotowania załączników PO IR.  

 

33. Czy zmiana zakresu projektu w sensie jego ograniczenia musi być konsultowana z Ministerstwem czy jest to dopuszczalne? Nasz projekt to kompleks laboratoriów, w ramach POIR będziemy składać o jeden budynek. - Korekta z dnia 04.03.2016 r.

W przypadku zmiany zakresu rzeczowego projektu , Wnioskodawca musi uzyskać pisemną zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Ponadto, zgody Ministerstwa wymagają:- zmiana lidera projektu ,

- zmniejszenie składu konsorcjum projektu.

Natomiast, w przypadku poszerzenia składu konsorcjum projektu, Wnioskodawca jest zobowiązany pisemnie poinformować o tym fakcie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jednocześnie zmienić nie może się tytuł projektu, jego charakter, główne cele i koncepcja.

 

34. Czy jeśli przedsiębiorca jest w konsorcjum i wnosi 10% projektu w formie pieniężnej, czy jest to już wkład pokrywający również 2.5% wymagany wkład pieniężny? Bo rozumiem, że jeśli przedsiębiorca jest poza konsorcjum, to musi ono dodatkowo wyłożyć 2.5% poza tym, co daje przedsiębiorca.

Zgodnie z kryteriami formalnymi (projekt) nr 6 i 7 wymagane jest wniesienie wkładu własnego zarówno przez przedsiębiorcę, jak również przez jednostki naukowe/uczelnie/ konsorcja uczelni. Wniesienie przez przedsiębiorcę wkładu pieniężnego w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych nie zwalnia jednostki naukowej/ uczelni/ konsorcjum uczelni z obowiązku wniesienia wkładu w formie pieniężnej w wysokości co najmniej 2,5% kosztów kwalifikowanych projektu. 

 

 

35. Jakie potencjalne korzyści ze współfinansowania projektów w działaniu 4.2 POIR możemy przedstawić przedsiębiorstwom poza preferencyjnym dostępem do zbudowanej infrastruktury? Czy przedsiębiorstwo może być członkiem konsorcjum realizującym projekt z 4.2 POIR i brać udział jedynie w części gospodarczej? Jeżeli tak, to czy może potem świadczyć usługi w oparciu o zbudowaną infrastrukturę proporcjonalnie do swojego udziału w finansowaniu projektu? Czy można powołać po zakończeniu projektu spółkę z przedsiębiorstwami do zarządzania zbudowaną infrastrukturą? Jeżeli tak, to czy współudziałowcy spółki, w tym przedsiębiorstwa, mogą czerpać zyski z usług świadczonych przez spółkę po pokryciu kosztów utrzymania całości infrastruktury? - aktualizacja 4 marca 2016 r.

Korzyści dla przedsiębiorcy z tytułu udziału w projekcie, uzależnione są od tego w jakim charakterze w nim występuje. Poniżej przedstawiamy 2 możliwe warianty:

 1. Przedsiębiorstwo jest konsorcjantem w projekcie lub też nie jest członkiem konsorcjum, jednak finansuje wkład własny w projekcie. 

 W tym przypadku, przedsiębiorca nie będzie właścicielem/współwłaścicielem infrastruktury,  pomimo wniesienia wkładu własnego. Przedsiębiorcy, który sfinansuje co najmniej 10% kosztów inwestycji w infrastrukturę wykorzystywaną do działalności gospodarczej (kryterium merytoryczne nr 10, w którym sprawdzeniu podlega czy zasady udostępnienia infrastruktury B+R powstałej w wyniku projektu są zgodne z art. 26 ust. 4 Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r.), jednostka naukowa może przyznać preferencyjny dostęp do infrastruktury na bardziej korzystnych warunkach, jednak proporcjonalny do wysokości wniesionego wkładu. Warunki preferencyjnego dostępu do infrastruktury mogą być uregulowane swobodnie przez jednostkę naukową oraz przedsiębiorstwo, biorąc pod uwagę wymienione wyżej ograniczenia.  Wnioskodawca powinien opracować Plan/Regulamin udostępniania infrastruktury badawczej/inny dokument, w którym to zostaną szczegółowo opisane tryb i procedury udostępniania stworzonej infrastruktury, w tym również zasady dotyczące udzielania preferencyjnego dostępu do infrastruktury. W Studium Wykonalności w rozdziale 4. Wnioskodawca powinien również w szczegółowy sposób opisać przyjętą metodologię dot. zasad udostępniania infrastruktury, biorąc pod uwagę np. następujące kryteria: czas użytkowania, kosztochłonność, materiałochłonność itp.

 1. Przedsiębiorstwo jest udziałowcem w spółce, która będzie realizować projekt 

O dofinansowanie projektu w ramach Działania 4.2 PO IR mogą aplikować spółki, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami badawczymi w myśl art. 2 pkt. 83 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014) i spełniające tym samym definicję jednostki naukowej w myśl Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2010 Nr 96 poz. 615 z późn. zm.).

W skład takich spółek mogą wchodzić przedsiębiorcy wnoszący środki w ramach wymaganego w projekcie wkładu własnego (wkład przedsiębiorców będących udziałowcami spółek będzie traktowany jako wymagany w projekcie wkład przedsiębiorców). Z treści umowy spółki lub innego prawnie wiążącego dokumentu powinno w sposób jednoznaczny wynikać, jaki udziałowiec (w tym przedsiębiorca wchodzący w skład spółki), w jakiej wysokości i w jakiej formie wnosi wymagany wkład własny w koszty kwalifikowane projektu, tak aby możliwe było dokonanie oceny projektu w zakresie spełnienia kryteriów dotyczących zapewnienia wkładu własnego w projekcie na wymaganym poziomie. Właścicielem powstałej infrastruktury będzie spółka. Przedsiębiorcom będącym udziałowcami spółki, którzy wniosą co najmniej 10% kosztów kwalifikowanych do części gospodarczej projektu, nie będzie przysługiwał preferencyjny dostęp, o którym mowa w Art. 26 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014. Również w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest spółka, obowiązują Wszystkie zapisy dokumentacji konkursowej dot.  udostępniania stworzonej infrastruktury, o których mowa przy wariancie 1.

Dodatkową korzyścią z realizacji projektu w tej formule, zakładając, że spółka będzie nowoutworzonym podmiotem w celu realizacji oraz eksploatacji inwestycji, jest to, że do czasu uzyskania pierwszych przychodów, podatek VAT będzie neutralny i będzie mógł być w całości odzyskany z Urzędu Skarbowego. 

Czy przedsiębiorstwo może być członkiem konsorcjum realizującym projekt z 4.2 POIR i brać udział jedynie w części gospodarczej?

Odpowiedź IW: Umowa konsorcjum określać powinna między innymi sposób współdziałania członków Konsorcjum i podział prac objętych projektem, a także Koordynatora projektu będącego Beneficjentem, który reprezentować będzie Konsorcjum. Zatem do Konsorcjum należy ustalenie zakresu praw i obowiązków, przy czym brak jest przeciwwskazań, aby przedsiębiorca brał udział jedynie w części gospodarczej. Należy również pamiętać, że wkład przedsiębiorcy dotyczyć będzie kosztów kwalifikowalnych w części gospodarczej, bowiem część niegospodarcza dofinansowana może zostać  w 100%.

Jeżeli tak, to czy może potem świadczyć usługi w oparciu o zbudowaną infrastrukturę proporcjonalnie do swojego udziału w finansowaniu projektu?

Odpowiedź IW:

Odpowiedź uzależniona jest od tego, w jakim charakterze przedsiębiorca występuje w projekcie:

 1. czy jest konsorcjantem w projekcie?
 2. czy też jest udziałowcem w spółce, która będzie realizować projekt?

W pierwszym przypadku, przedsiębiorca nie jest właścicielem infrastruktury wytworzonej/wybudowanej w ramach projektu, tym samym nie może świadczyć usług na infrastrukturze, której nie jest właścicielem. Przedsiębiorca, który wniesie co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych w części gospodarczej, może uzyskać preferencyjny dostęp do infrastruktury. Zgodnie założeniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, celem realizowanych projektów w ramach Działania 4.2 jest stworzenie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorstw i innych zainteresowanych podmiotów. Warunkiem uzyskania wsparcia jest przedstawienie koncepcji umożliwienia korzystania z infrastruktury przedsiębiorstwom i innym podmiotom w oparciu o wstępne regulaminy oraz wyliczenia rachunku kosztów i pokrywania ich przez usługobiorców. Warunki oraz sposób wspólnego użytkowania infrastruktury jednostek naukowych i przedsiębiorcy powinny zostać opisane w umowie konsorcjum. W umowie powinien znaleźć się również opis sposobu na jakich zasadach zostanie udzielony preferencyjny dostęp dla przedsiębiorstw wnoszących wkład własny (minimum 10% kosztów kwalifikowalnych w część gospodarczą).

Ponadto, należy pamiętać, że projekty w ramach Działania 4.2 POIR będą realizowane w  reżimie pomocy publicznej, a więc świadczenie usług na infrastrukturze przez przedsiębiorcę, który posiada do niej  jedynie preferencyjny dostęp, w opinii IW grozi uzyskaniem przez takiego przedsiębiorcę nieuzasadnionej korzyści. Infrastruktura sfinansowana w schemacie pomocy publicznej musi być udostępniana na przejrzystych i niedyskryminacyjnych warunkach.

W drugim przypadku, kiedy to przedsiębiorca jest udziałowcem w spółce, sytuacja wygląda inaczej. To spółka będzie właścicielem powstałej infrastruktury. Tym samym możliwe jest świadczenie usług przez spółkę w oparciu o zbudowaną infrastrukturę. Przedsiębiorcom będącym udziałowcami spółki, którzy wniosą co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych do części gospodarczej projektu, nie będzie jednak przysługiwał preferencyjny dostęp, o którym mowa w Art. 26 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014. Również w przypadku spółki, wszystkie zasady opisane w dokumentacji konkursowej, dotyczące udostępniania stworzonej infrastruktury, są obowiązujące.

Czy można powołać po zakończeniu projektu spółkę z przedsiębiorstwami do zarządzania zbudowaną infrastrukturą? Jeżeli tak, to czy współudziałowcy spółki, w tym przedsiębiorstwa, mogą czerpać zyski z usług świadczonych przez spółkę po pokryciu kosztów utrzymania całości infrastruktury?

W dokumentacji aplikacyjnej należy opisać, kto będzie odpowiedzialny za utrzymanie i eksploatację efektów inwestycji; szczegółowo trzeba określić zespół przeznaczony do zarządzania projektem w fazie eksploatacji, np. tak jak Państwo proponujecie - spółkę z przedsiębiorstwami powołaną do zarządzania zbudowaną infrastrukturą. W takiej sytuacji udziałowcy, czyli również przedsiębiorcy, będą mieli swój udział w zyskach.

 

36. W przypadku, gdy projekt realizowany jest przez konsorcjum trzech instytucji na obszarze trzech różnych województw, a jednostka koordynującą jest zlokalizowana w województwie mazowieckim, to czy środki przeznaczone na realizację wyodrębnionych zadań jednostek znajdujących się poza terenem woj. mazowieckiego mogą pochodzić z alokacji przeznaczonej dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie? - aktualizacja 31 grudnia 2015 r.

Zgodnie z zapisami par. 12 pkt. 3 Regulaminu Przeprowadzania Konkursu, proporcja środków kategorii regionów słabiej rozwiniętych i regionu lepiej rozwiniętego jest określona na podstawie liczby województw, w których siedziby mają podmioty wchodzące w skład konsorcjum aplikującego o wsparcie.

Przykładowo:

- dla projektu realizowanego w konsorcjum 5 podmiotów, mających siedziby w 5 różnych województwach, w tym w województwie mazowieckim, środki na jego współfinansowanie będą pochodziły w 80 % z koperty dla regionów słabiej rozwiniętych, a w 20 % z koperty regionu lepiej rozwiniętego (woj. mazowieckiego).

- dla projektu realizowanego w konsorcjum 5 podmiotów, z których 2 mają siedzibę na Mazowszu, a pozostałe 3 w jednym województwie słabiej rozwiniętym, środki na jego współfinansowanie będą pochodziły w 50 % z koperty dla regionów słabiej rozwiniętych, a w 50 % z koperty regionu lepiej rozwiniętego (woj. mazowieckiego).

Nie są więc istotne miejsca realizacji projektu, a lokalizacja siedzib tych trzech instytucji, o których Państwo piszecie.

 

37. Załącznik nr 1 - katalog kosztów kwalifikowanych w ramach inwestycji w infrastrukturę sfery B+R. Napisano w nim, że w części gospodarczej projektu intensywność udzielanej pomocy publicznej i pomocy de minimis wynosi maksymalnie 50%. Czy poziom intensywności 50% dotyczy pomocy publicznej, natomiast w przypadku pomocy de minimis udzielić ją można do wartości 200 tys. EUR w okresie trzech lat (rok bieżący i dwa poprzednie) na Beneficjenta ? Oznacza to, że wskazane rodzaje kosztów będą finansowane w 100% z pomocy de minimis do wartości 200 tys. EUR. - aktualizacja 31 grudnia 2015 r.

Pomoc de minimis kumuluje się z pomocą inną niż de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych. Tym samym, udzielenie pomocy de minimis możliwej do wartości 200 tys. EUR w okresie trzech lat,  nie może doprowadzić jednocześnie do przekroczenia najwyższego poziomu intensywności pomocy , która w ramach działania 4.2 PO IR wynosi maksymalnie 50%.

 

38. Zakup oprogramowania w ramach wartości niematerialnych i prawnych. Część oprogramowania ma tzw. licencje okresowe. Czy jest możliwym zakupienie oprogramowania z licencją czasową obejmującą okres trwałości projektu?

W przypadku, gdy licencja okresowa będzie wykraczać poza termin realizacji projektu i obejmie okres trwałości, zakwalifikowanie opłaty za nią w projekcie jest możliwe, przy wykazaniu przez Beneficjenta, że zakup licencji na dłuższy okres był bardziej uzasadniony ekonomicznie. Firmy często przy zakupie dłuższej licencji stosują korzystniejszy cennik. Po Państwa stronie leży zebranie stosownej dokumentacji, która to potwierdzi.

 

39. Zakup oprogramowania w ramach wartości niematerialnych i prawnych. Wraz z oprogramowaniem zakupuje się tzw. wsparcie techniczne (pomoc telefoniczna, przesyłanie łatek do oprogramowania itp.) - czy jest możliwym zakupienie wsparcia technicznego, w tym w okresie trwałości projektu ?

Istnieje możliwość zakupu oprogramowania razem ze wsparciem technicznym w okresie realizacji projektu – najczęściej występującym rozwiązaniem, z którym dotychczas się spotykaliśmy, było zawarcie w cenie zakupu również tych dodatkowych opcji. Jeśli zakup oprogramowania, będzie wiązał się np. z zakupem licencji czasowej, to dodatkowe wsparcie techniczne może również obejmować okres trwałości, jednak przy zachowaniu zasad, o których pisaliśmy w odpowiedzi na pytanie 38.

 

 

40. Zakup aparatury naukowo-badawczej. Zdarza się, że dostępne są różne okresy gwarancyjne. Czy dopuszczalna jest gwarancja obejmująca okres trwałości projektu?

Dopuszczalny jest zakup aparatury, której gwarancja będzie wykraczać poza okres realizacji projektu.

 

 

41. Która wersja „Listy przedsięwzięć umieszczonych na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej” jest obecnie obowiązująca?

Obecnie obowiązującą Listą przedsięwzięć umieszczonych na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej jest dokument z dnia 5 sierpnia 2014 r.

 

 

42. Czy w części gospodarczej muszą być elementy badawcze, czy może być np. komercja, sprzedaż produktów, biura pod wynajem? - aktualizacja 31 grudnia 2015 r.

W części gospodarczej powinny się znaleźć elementy badawcze, natomiast nie jest wykluczone przeznaczenie jej także na biura pod wynajem itp.. Zgodnie z kryterium punktowanym nr 4 pn. Ocena planu wykorzystania infrastruktury badawczej powstałej w ramach projektu ocenie poddany zostanie sposób wykorzystania powstałej infrastruktury badawczej, w szczególności przyszłych użytkowników infrastruktury badawczej oraz przewidywanego okresu jej użytkowania. Punkty w ramach kryterium może uzyskać Wnioskodawca, który wskaże w szczególności:

- podmioty, które będą wykorzystywać projektowaną infrastrukturę B+R wraz z opisem ich potencjału i doświadczenia w zakresie prowadzenia projektów B+R, potrzeb badawczych związanych z tworzoną w ramach projektu infrastrukturą  oraz czy są to podmioty, które mają zdolność do wykorzystania wyników prac B+R w działalności gospodarczej,

- w jakim okresie czasu powstała infrastruktura będzie wykorzystywana w działalności B+R

Oceniana będzie realność planu, a w szczególności prawdopodobieństwo zrealizowania założeń dotyczących stopnia wykorzystywania infrastruktury na rzecz przedsiębiorców.

Reasumując, część gospodarcza projektu musi być wykorzystywana na działalność gospodarczą, np. wynajem infrastruktury, świadczenie usług na rzecz przedsiębiorstw, realizację badań kontraktowych, które odbywają się na zasadach rynkowych.

 

43. Czy modernizacja aparatury zakupionej w ramach poprzedniej perspektywy finansowej 2007-2013 może być sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój? - aktualizacja 4 marca 2016 r.

Na wstępie zaznaczamy, że wątpliwość budzi potrzeba modernizacja  infrastruktury, jaka powstała w perspektywie 2007-2013, w szczególności biorąc pod uwagę konieczność zachowania trwałości projektu. Należy również pamiętać o zakazie podwójnego finansowania projektów. Jeśli do projektu w Działaniu 4.2 miałaby zostać wniesiona infrastruktura wykorzystywana dotąd do prowadzenia działalności niegospodarczej, która została sfinansowana ze środków publicznych, to koniecznym jest, aby była ona w pełni zamortyzowana przed wniesieniem jej do projektu w Działaniu 4.2 albo należy zagwarantować, że rekompensata przekazana na rzecz niegospodarczej części działalności za użytkowanie tej infrastruktury przez część gospodarczą, będzie odpowiednikiem ceny rynkowej.

Ponadto, należy również pamiętać, że w ramach Działania 4.2 POIR nie jest możliwe, aby Wnioskodawca jako wkład własny wniósł do projektu wkład niepieniężny, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków dotacji krajowej lub środków unijnych.

W przypadku aparatury zakupionej w ramach perspektywy 2007-2013 i planowanej do modernizacji ze środków PO IR, Instytucja Wdrażająca zaleca, aby Wnioskodawca w pierwszej kolejności wystąpił do właściwej IP/IW z zapytaniem, czy sprzęt zakupiony w perspektywie 2007-2013 może być modernizowany w ramach projektu finansowanego ze środków POIR i czy nie naruszy to zasad dot. trwałości projektu sfinansowanego w perspektywie 2007-2013. Wraz z dokumentacją aplikacyjną, powinna zostać przedstawiona zgoda właściwej IP/IW na wykorzystanie aparatury sfinansowanej w ramach perspektywy 2007-2013 do realizacji projektów PO IR.

Podsumowując, istnieje możliwość modernizacji aparatury zakupionej w ramach perspektywy 2007-2013, ale musi to być celowe i jednoznacznie uzasadnione oraz przy zachowaniu zasad dotyczących pomocy publicznej, trwałości projektów i zakazu podwójnego finansowania.

 

44. Czy infrastruktura zakupiona/wytworzona/zmodernizowana w ramach innego programu Operacyjnego może być przeniesiona do budynków POIRa?

Instytucja Wdrażająca zaleca, aby Wnioskodawca w pierwszej kolejności wystąpił do właściwej IP z zapytaniem, czy sprzęt zrealizowany w perspektywie 2007-2013 może być zlokalizowany- przeniesiony do projektu finansowanego ze środków POIR.

Wraz z dokumentacją aplikacyjną powinna zostać przedstawiona zgoda właściwej IP na przeniesienie sprzętu lub wykorzystania infrastruktury np. budynków sfinansowanych w ramach perspektywy 2007-2013 do realizacji projektów PO IR. 

 

 

45. Czy w skład konsorcjum może wchodzić podmiot zagraniczny?

Co do zasady nie ma przeciwwskazań, aby w skład konsorcjum wchodził podmiot zagraniczny - jednakże zgodnie z Regulaminem konkursu środki przekazywane w ramach Działania są przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie z Kryteriami wyboru projektów dla Działania 4.2, Wnioskodawca musi być zarejestrowany i prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt także musi być realizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Nie ma natomiast obowiązku, by przedsiębiorca partycypujący w finansowaniu projektu był zarejestrowany w Polsce, chyba że jest to przedsiębiorca wchodzący w skład konsorcjum.

 

46. Czy po podpisaniu Umowy o dofinansowanie można wypisać/dopisać/wymienić konsorcjanta?

Tak, istnieje możliwość wypisania, dopisania lub wymiany uczestnika konsorcjum, o ile zakres rzeczowy w wyniku usunięcia lub dołączenia do konsorcjum konsorcjanta nie ulegnie zmianie. 

 

 

47. Czy koszty zarządzania projektem - zwłaszcza koszty osobowe - mogą zostać uznane za kwalifikowane?

Zgodnie z załącznikiem nr 1. Katalog kosztów kwalifikowanych w ramach inwestycji w infrastrukturę sfery B+R do Przewodnika kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój za kwalifikowalne można uznać koszty pośrednie, wśród których można wymienić następujące:

Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego oraz personelu wsparcia, w tym:

 • koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego projektem;
 • koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami personelu obsługowego (np. obsługa kadrowa, finansowa, księgowa, administracyjna);
 • Koszty delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu.

Należy jednak pamiętać, iż koszty pośrednie ponoszone w związku z realizacją projektu objętego pomocą są rozliczane metodą ryczałtową, jako procent od kosztów bezpośrednich zgodnie ze wzorem:

O = (A + G + Op) x max 8%

Koszty rozliczane metodą ryczałtową w ramach kosztów pośrednich nie mogą zostać wykazane w ramach kosztów bezpośrednich projektu (w kategoriach A, G i Op).

Jednocześnie za niekwalifikowalne uznaje się poniższe składniki płacowe i pozapłacowe wynagrodzeń:

-    nagroda jubileuszowa;

-    ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy;

-    składka na grupowe ubezpieczenie na życie (traktowana jako opodatkowany przychód pracownika);

-    dopłata do świadczeń medycznych;

-    ekwiwalent pieniężny (np.: ulgowa odpłatność za energię elektryczną);

-    dopłata do energii elektrycznej (traktowana jako opodatkowany przychód pracownika);

-    używanie samochodu służbowego - dojazd do/z pracy z/do miejsca zamieszkania;

-    świadczenia realizowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS);

-    zasiłki finansowane z budżetu państwa (np. zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek rodzinny) lub ze środków ZUS (np. macierzyński);

-    wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych;

-    koszty badań okresowych i wstępnych;

-    dopłata do okularów;

-    dodatki za znajomość języków, za niepalenie i inne dodatki tego typu ustalone przez pracodawcę;

-    bony żywieniowe dla pracowników;

-    składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON);

-    odprawy pracownicze dla personelu projektu;

-    odprawy emerytalno-rentowe;

-    dofinansowanie do wypoczynku.

 

48. Czy jest możliwość zwiększenia poziomu procentowego, który obecnie wynosi 8% wydatków kwalifikowanych w zakresie kosztów pośrednich?

Zgodnie z obowiązującymi dokumentami, koszty pośrednie w projekcie nie mogą przekroczyć pułapu 8% kosztów bezpośrednich projektu. 

 

 

49. Jak koordynator może zabezpieczyć się finansowo w umowach z konsorcjantami?

Zgodnie z załącznikiem nr 3 Odpis lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia umowy o utworzeniu konsorcjum jednostek naukowych/konsorcjum uczelni/ konsorcjum jednostek naukowych i przedsiębiorstw/ konsorcjum  uczelni (w tym spółek celowych uczelni) i przedsiębiorstw, koordynator projektu powinien zabezpieczyć realizację umowy w okresie realizacji, jak i trwałości poprzez stworzenie umów z konsorcjantami, w których jasno zostanie wykazane:

 • kto, w jakiej wysokości i w jakich terminach będzie współfinansował projekt?
 • jak będą dokonywane i rozliczane płatności?
 • czyją własnością będą produkty zrealizowane w ramach projektu?
 • zobowiązanie o zachowaniu celów projektu zgodnych z wnioskiem aplikacyjnym w ciągu 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, tj. dokonania płatności końcowej na rzecz beneficjenta
 • zobowiązanie beneficjenta do utrzymania majątku w przeciągu 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu.
 • z umowy  powinno wynikać, że  ewentualny preferencyjny dostęp do infrastruktury dla przedsiębiorstwa będzie (co najwyżej) proporcjonalny do wniesionego wkładu.
 

50. Czy montaż urządzeń oraz koszty pracowników uruchamiających i doprowadzających do możliwości funkcjonowania może być kosztem kwalifikowanym?

Zgodnie z załącznikiem nr 1. Katalog kosztów kwalifikowanych w ramach inwestycji w infrastrukturę sfery B+R do Przewodnika kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, za kwalifikowalne można uznać wydatki na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do środków trwałych, wydatki na modernizację posiadanej aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i innych składników wyposażenia laboratoriów oraz wydatki związane z transportem, instalacją i uruchomieniem środków trwałych, wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze.

Ponadto, w ramach kosztów bezpośrednich Koszty aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych można zaliczyć  wynagrodzenie osób bezpośrednio zaangażowanych w prace merytoryczne związane z instalacją modułów niezbędnych do wytworzenia aparatury oraz opracowaniem oprogramowania. Nie będzie, zatem ten koszt mógł być zaliczony do kategorii kosztów pośrednich – tj. jako koszt personelu zarządzającego, ani też nie będzie ten koszt traktowany jako niepieniężny wkład własny.

 

51. Czy za wkład własny Wnioskodawcy można uznać środki przyznane z dotacji ministerialnej? - aktualizacja 31 grudnia 2015 r.

Wkład własny wnoszony jest w część gospodarczą projektu i musi pochodzić z własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy lub środków prywatnych: pochodzących od przedsiębiorstw, kredytów komercyjnych, etc., zatem nie można jako wkładu własnego wnieść środków pochodzących z dotacji ministerialnej.

 

 

52. Czy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przewiduje aktualizację Listy przedsięwzięć umieszczonych na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej?

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje zaktualizowanie Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej w połowie 2016 r. 

 

53. Czy jest możliwe wniesienie wkładu rzeczowego na pokrycie wkładu własnego? Czy może to zrobić przedsiębiorca? W jaki sposób wówczas przebiegać będzie rozliczenie, czy to oznacza, że jeśli wkład rzeczowy przedsiębiorcy będzie miał wartość 15% budżetu projektu, to pozostałe wydatki (np. dla uczelni) będą pokryte w 100%?

Możliwe jest wniesienie wkładu pieniężnego lub niepieniężnego przez przedsiębiorcę w koszty kwalifikowalne projektu. Należy pamiętać, że wniesienie wkładu powinno być zgodne z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Inteligentny Rozwój oraz Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Należy pamiętać również, że oprócz wymaganego wkładu własnego przez przedsiębiorcę na poziomie co najmniej 10% wartości kosztów kwalifikowanych projektu, dodatkowo wymagane jest wniesienie wkładu  w wysokości co najmniej 5% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu przez jednostki naukowe, konsorcja naukowe, uczelnie, konsorcja uczelni. Jednocześnie minimum 2,5% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu sfinansowanych przez ww. podmioty będzie ponoszone w formie wkładu finansowego.  

 

54. Co w przypadku, gdy wyczerpana zostanie pula środków przeznaczona na Konkurs przez jeden projekt?

Zgodnie z par. 5 pkt 3 Regulaminu Konkursu, Zasada finansowania projektów IW zastrzegła sobie możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ogłaszanym konkursie, na podstawie z art. 46 ust. 2 ustawy wdrożeniowej.

Przy zwiększeniu kwoty musi zostać zachowana zasada równego traktowania, co może polegać na objęciu dofinansowaniem wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów albo objęciu dofinansowaniem kolejno wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz taką samą ocenę (tj. wszystkich projektów, które otrzymały taką samą liczbę punktów).

 

55. Co w przypadku, gdy konsorcjum składa się z kilku wnioskodawców zlokalizowanych na terenie różnych województw, a pula przeznaczona na jeden z nich zostanie wyczerpana?

Zostanie skierowane pytanie do wnioskodawcy, dla którego pula środków jest wystarczająca, czy będzie w stanie zrealizować projekt w pełnym zakresie rzeczowym obu wnioskodawców przy obniżonej kwocie dofinansowania. Dodatkowo w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z podziałem alokacji dla Działania 4.2 POIR z uwzględnieniem kwot przeznaczonych na regiony lepiej i słabiej rozwinięte poniżej na przykładach przedstawiamy zasady dotyczące podziału dofinansowania.

Dla uproszczenia wyliczeń przyjęto, iż alokacja dla regionów:

- słabiej rozwiniętych wynosi 1000;

- lepiej rozwiniętych 50.

W każdym z przykładów występuje sytuacja, w której w ramach koperty dla Mazowsza zabraknie bądź brak jest wystarczającej ilości środków na dofinansowanie projektu.

Przykład 1

Wnioskodawca (2 konsorcjantów) złożył projekt na kwotę dofinansowania 300, w tym:

- Konsorcjant nr 1 z województwa mazowieckiego - wnioskowane dofinansowanie 200;

- Konsorcjant nr 2 z województwa pomorskiego - wnioskowane dofinansowanie 100.

Podział wynikający z obowiązujących zasad:

- dofinansowania z koperty regionów słabiej rozwiniętych (150)

- dofinansowania z koperty regionów lepiej rozwiniętych (150)

Rozwiązanie:

 1. Jeżeli alokacja dla obu regionów jest dostępna to dofinansowanie dla projektu wynosi 200, w tym:

- 150 pochodzi z alokacji dla regionów słabiej rozwiniętych oraz

- 50 z alokacji regionów lepiej rozwiniętych (wartość dostępnej alokacji).  

 1. Jeżeli alokacja dla regionów lepiej rozwiniętych została wyczerpana, jednocześnie alokacja dla regionów słabiej rozwiniętych jest dostępna to dofinansowanie dla projektu wynosi 150, w tym:

- 150 pochodzi z alokacji dla regionów słabiej rozwiniętych oraz

- 0 z alokacji regionów lepiej rozwiniętych. 

Uwaga:

Dofinansowanie jest udzielane dla projektu, zatem sposób podziału otrzymanego dofinansowania pomiędzy poszczególnych konsorcjantów leży po stronie Wnioskodawcy. 

Przykład 2

Wnioskodawca (2 konsorcjantów) złożył projekt na kwotę dofinansowania 300, z tym:

- Konsorcjant nr 1 z województwa mazowieckiego - wnioskowane dofinansowanie 300;

- Konsorcjant nr 2 z województwa pomorskiego - wnioskowane dofinansowanie 0.

Projekt dotyczy budowy obiektu wraz z zakupem wyposażenia w Warszawie, Konsorcjant 2 do projektu wnosi wiedzę i/lub wkład własny finansowy lub rzeczowy. 

Podział wynikający z obowiązujących zasad:

- dofinansowania z koperty regionów słabiej rozwiniętych (150)

- dofinansowania z koperty regionów lepiej rozwiniętych (150)

Rozwiązanie:

 1. Jeżeli alokacja dla obu regionów jest dostępna to dofinansowanie dla projektu wynosi 200, w tym:

- 150 pochodzi z alokacji dla regionów słabiej rozwiniętych oraz

- 50 z alokacji regionów lepiej rozwiniętych (wartość dostępnej alokacji).

 1. Jeżeli alokacja dla regionów lepiej rozwiniętych została wyczerpana, jednocześnie alokacja dla regionów słabiej rozwiniętych jest dostępna to dofinansowanie dla projektu wynosi 150, w tym:

- 150 pochodzi z alokacji dla regionów słabiej rozwiniętych oraz

- 0 z alokacji regionów lepiej rozwiniętych.

Uwaga:               

Dofinansowanie jest obliczane, biorąc pod uwagę „siedzibę Konsorcjanta”, a nie faktyczne miejsce rzeczowej realizacji projektu. W przykładzie nr 2 projekt rzeczowo realizowany jest w województwie mazowieckim, ale korzyści płynące z projektu będą również na Pomorzu, np. poprzez wykorzystanie zdobytej wiedzy, wyników badań itd.

Podsumowując podczas udzielania dofinansowania oraz podczas monitorowania dostępności alokacji należy przyjąć, że:

- przydzielając środki na projekt z puli przeznaczonej na  regiony słabiej i lepiej rozwinięte należy wziąć pod uwagę liczbę regionów z których pochodzą podmioty uczestniczące w konsorcjum, a nie liczbę samych konsorcjantów, niezależnie od statusu: jednostka naukowa, uczelnia, przedsiębiorca – badamy oddziaływanie projektu na poszczególnych Konsorcjantów;

- w przypadku realizacji projektu przez konsorcjum składające się z jednostek z regionów lepiej i słabiej rozwiniętych, w przypadku wyczerpania alokacji w jednej z kopert będzie mogło zostać udzielone dofinansowanie w niepełnej kwocie (niższej z tej części koperty, w ramach której zabrakło środków); 

- wartość środków przekazywanych w ramach dofinansowania do poszczególnych konsorcjantów nie ma znaczenia dla podziału udzielanego dofinansowania na poszczególne koperty, tj. podział na koperty odbywa się dla projektu jako całości, stąd sposób podziału otrzymanego dofinansowania pomiędzy poszczególnych konsorcjantów leży po stronie Wnioskodawcy i nie jest istotne w jaki sposób środki te zostaną podzielone pomiędzy członków konsorcjum.

 

56. W jakim dokumencie musi zostać opisane, kto będzie właścicielem wytworzonego majątku?

Informacje na temat tego, kto będzie właścicielem wytworzonego majątku muszą zostać szczegółowo opisane w załączniku: Odpis lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia umowy z przedsiębiorcą wnoszącym wkład własny a niebędącym Wnioskodawcą lub kopia umowy o utworzeniu konsorcjum jednostek naukowych/konsorcjum uczelni/ konsorcjum jednostek naukowych i przedsiębiorstw/ konsorcjum uczelni (w tym spółek celowych uczelni) i przedsiębiorstw. W umowie powinny znaleźć się informacje na temat własności majątku uzyskanego w ramach projektu, a mianowicie: 

 • czyją własnością będą produkty zrealizowane w ramach projektu ?
 • zobowiązanie o zachowaniu celów projektu zgodnych z wnioskiem aplikacyjnym w ciągu 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu tj. dokonania płatności końcowej na rzecz beneficjenta
 • zobowiązanie beneficjenta do utrzymania majątku w przeciągu 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu. 
 

57. Ile wynosi część projektu do wykorzystania gospodarczego, objęta pomocą publiczną i pomocą de minimis?

Część projektu przeznaczona do wykorzystania gospodarczego i tym samym objęta pomocą publiczną i pomocą de minimis, jest nie mniejsza niż 40% wartości kosztów kwalifikowanych w projekcie. Działalność gospodarcza i niegospodarcza są wyodrębnione księgowo.

 

58. Czy sprzęt zakupiony w ramach innego projektu unijnego (POIG, POIiŚ) można wnieść jako wkład własny niepieniężny w ramach POIR? - aktualizacja 31 grudnia 2015 r.

W ramach Działania 4.2 POIR nie jest możliwe, aby Wnioskodawca jako wkład własny wniósł do projektu wkład niepieniężny, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków dotacji krajowej lub środków unijnych.

Jednocześnie, zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej, można przyjąć, że infrastruktura powstała ze środków publicznych przed 12 grudnia 2000 r. (tj. datą wydania orzeczenia w sprawie T-128/98 Aéroports  de Paris v Commission) i wykorzystywana dotąd do działalności niegospodarczej, może zostać wniesiona jako wkład własny do projektu objętego pomocą publiczną.

 

59. Rozliczanie wytworzenia aparatury będzie odbywało się w oparciu o prawo polskie czy będzie opierało się o uwarunkowania unijne?

Przepisy prawa krajowego nie mogą być sprzeczne z prawem unijnym. Poszczególne państwa członkowskie UE  mają obowiązek zapewnić skuteczność prawa unijnego w swoich przepisach. Jeśli jednak, mimo to, wystąpi sprzeczność prawa unijnego i krajowego, zastosowanie mają przepisy prawa unijnego.

 

60. Do kogo będzie należała własność intelektualna wytworzona za pomocą aparatury sfinansowanej w ramach POIR? - aktualizacja 31 grudnia 2015 r.

Zgodnie z Przewodnikiem po kryteriach wyboru dla Działania 4.2 powstała w wyniku projektu infrastruktura B+R będzie dostępna dla podmiotów spoza jednostki otrzymującej wsparcie. Opis zasad dostępu do infrastruktury w dokumentacji aplikacyjnej powinien umożliwić korzystanie z infrastruktury użytkownikom na przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach.

W przypadku prowadzenia badań na zlecenie lub świadczenia usług badawczych na rzecz przedsiębiorstwa, które zazwyczaj określa warunki umowy, jest właścicielem wyników badań i ponosi ryzyko niepowodzenia, Beneficjent otrzymuje odpowiednie wynagrodzenie za swoje usługi z uwzględnieniem warunków określonych m.in. w Komunikacie Komisji Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (2014/C 198/01).

Możliwe jest również prowadzenie projektów w ramach współpracy z przedsiębiorcą, gdzie niezależne strony realizują wspólny cel w oparciu o podział prac i wspólnie określają ich zakres, biorą udział w ich planowaniu, wnoszą wkład w ich wykonanie i dzielą związane z nimi ryzyko finansowe, technologiczne, naukowe oraz wyniki. Jedna lub większa liczba stron może ponosić pełne koszty projektu przejmując ryzyko finansowe od pozostałych stron. Warunki wspólnego projektu, w szczególności warunki dotyczące kosztów, wspólnego udziału w ryzyku i wynikach, rozpowszechniania wyników, dostępu do praw własności intelektualnej i zasad podziału tych praw, określa się szczegółowo przed rozpoczęciem projektu.

Uczestniczące w projekcie przedsiębiorstwa nie otrzymują pośredniej pomocy państwa (ze względu na korzystne warunki współpracy), jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:

 1. ponoszą pełne koszty projektu; lub
 2. wyniki współpracy, które nie powodują powstania praw własności intelektualnej, mogą być rozpowszechniane, a prawa własności intelektualnej powstające w wyniku działań organizacji prowadzących badania lub infrastruktur badawczych w pełni przynależą do tych podmiotów; lub
 3. wszelkie prawa własności intelektualnej powstałe w wyniku projektu oraz powiązane prawa dostępu są rozdzielane pomiędzy różnych partnerów współpracujących w sposób należycie odzwierciedlający ich pakiety prac, wkład i wzajemne interesy; lub

organizacje prowadzące badania albo infrastruktury badawcze otrzymują rekompensatę odpowiadającą wartości rynkowej praw własności intelektualnej, które powstały w wyniku prowadzonych przez te podmioty działań i które przyznano uczestniczącym przedsiębiorstwom lub prawo dostępu do których przyznano uczestniczącym przedsiębiorstwom. Z tej rekompensaty można potrącić bezwzględną wartości wszelkiego wkładu – finansowego i niefinansowego – uczestniczących przedsiębiorstw na poczet kosztów działań organizacji prowadzących badania lub infrastruktur badawczych, które to działania doprowadziły do powstania przedmiotowych praw własności intelektualnej.

 

61. Czy wynagrodzenia osób budujących aparaturę są w Działaniu 4.2 kwalifikowalne?

Wynagrodzenia osób bezpośrednio zaangażowanych w prace merytoryczne niezbędne np.  do wytworzenia aparatury lub opracowania  oprogramowania mogą być rozliczane w ramach kosztów bezpośrednich Koszty aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych. Nie będzie zatem ten koszt mógł być zaliczony do kategorii kosztów pośrednich – tj. jako koszt personelu zarządzającego, ani też nie będzie ten koszt traktowany jako niepieniężny wkład własny. 

 

62. Czy wnioskodawca lub członek konsorcjum w ramach konkursu 4.2 POIR musi być jego beneficjentem? Czy możliwa będzie sytuacja, że np. we wniosku będzie konsorcjum składające się z 10-17 podmiotów, ale beneficjentem wsparcia będzie tylko np. 5 z nich?

W konkursie powinno brać udział w ramach jednego wniosku całe konsorcjum, czyli wszystkie podmioty, które są konsorcjantami w ramach projektu objętego PMDIB. Dopuszczalne jest natomiast wystąpienie do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zgodę na realizację części zakresu przedmiotowego przedsięwzięcia ujętego na PMDIB pod warunkiem, że wniosek o wpisanie na PMDIB przewiduje etapowość realizacji przedsięwzięcia lub określa komponenty tego przedsięwzięcia, które mogą być realizowane oddzielnie nie naruszając celów i istoty tego przedsięwzięcia jako całości.

 

 

63. Jaki należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN w celu określenia czy całkowity koszt kwalifikowalny danego projektu przekracza próg określony w art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013?

W celu ustalenia, czy całkowity koszt kwalifikowalny danego projektu przekracza próg określony w art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013, a tym samym czy dany projekt jest dużym projektem, należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią arytmetyczną kursów średnioważonych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku Konkursu nr 1 dla działania 4.2 POIR dla wszystkich projektów składanych w marcu będzie miał zastosowanie kurs: 1 EUR = 4,2989 PLN. 

Zgodnie z Wytycznymi kurs, który zastosuje Wnioskodawca, powinien być stosowany stale.

1. Co w praktyce oznacza dla beneficjenta następujące postanowienie Regulaminu Konkursu: „Dofinansowanie stanowi pomoc zwrotną, o której mowa w art. 66 rozporządzenia 1303/2013 oraz w art. 29a ustawy wdrożeniowej”?

Z punktu widzenia beneficjenta mechanizm pomocy zwrotnej oznacza obowiązek zwrotu części dofinansowania zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie w sytuacjach:

1) wykorzystywania powstałej infrastruktury do działalności gospodarczej w zakresie większym niż wynikający z umowy (zastosowanie mechanizmu monitorowania i wycofania);
2) braku realizacji wskaźnika przychodów komercyjnych wskazanego w umowie (zwrot proporcjonalny do stopnia nieosiągnięcia wskaźnika)

Oznacza to, że dla beneficjenta pomoc zwrotna nie generuje żadnych dodatkowych obciążeń, lecz jedynie sankcjonuje obowiązujący już mechanizm monitorowania i wycofania oraz mechanizm weryfikacji wskaźnika przychodów komercyjnych.
Ponadto we wzorze umowy o dofinansowanie wprowadzono korzystne dla beneficjenta postanowienie w myśl którego kwota środków zwracana z jednego z ww. tytułów pomniejsza kwotę zwracaną z drugiego tytułu (zwrotowi podlega różnica).

Podsumowując, pomoc zwrotna jest de facto pewnego rodzaju dotacją, która jedynie pod pewnymi warunkami ściśle określonymi w umowie o dofinansowanie, zostanie w określonej w umowie części zwrócona.

Z punktu widzenia instytucji udzielającej wsparcia istotna jest natomiast możliwość wykorzystania zwróconych środków na ten sam cel.

 

2. Jakie zmiany w projekcie umieszczonym na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB) wymagają zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a jakie jedynie poinformowania? 

Projekt umieszczonym na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej może podlegać następującym modyfikacjom:

 • zwiększenie budżetu projektu w stosunku do kwoty, o jaką wnioskowano w konkursie PMDIB - wymagane jest pisemne poinformowanie o zwiększeniu budżetu projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • zmiana lidera projektu – Wnioskodawca musi uzyskać pisemną zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • poszerzenie składu konsorcjum projektu – Wnioskodawca jest zobowiązany pisemnie poinformować o tym fakcie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • zmniejszenie składu konsorcjum projektu – Wnioskodawca musi uzyskać pisemną zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • zmiana zakresu rzeczowego projektu – Wnioskodawca musi uzyskać pisemną zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Modyfikacjom nie może podlegać tytuł projektu, jego charakter, główne cele i koncepcja.

 
powrót

Newsletter
 
OPI – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Serwis współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój

OPI – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Serwis współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój

Portal Sztuczna InteligencjaJednolity System AntyplagiatowyZintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie WyższymZintegrowany System Usług dla Nauki Obsługa Strumieni FinansowaniaOgólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższychInventorum
Narodowe Centrum NaukiNarodowe Centrum Badań i RozwojuPortal Funduszy EuropejskichMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa, tel. +48 22 57 01 400, fax. +48 22 825 33 19, e-mail: opi@opi.org.pl

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij