Strona głównaStrefa beneficjentaFAQ

FAQ

Zapraszamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami związanymi z programem Inteligentny Rozwój.

 

1. Czy cały wkład własny może wnieść przedsiębiorca? - aktualizacja 31 grudnia 2015 r.

Przedsiębiorca nie może wnieść całości wkładu własnego na rzecz kosztów kwalifikowalnych projektu. Zgodnie z kryterium formalnym nr 7 (projekt) dla Działania 4.2 POIR wymagane jest, aby minimum 5% wartości kosztów kwalifikowalnych było sfinansowanych ze środków pochodzących od jednostek naukowych, konsorcjów naukowych, uczelni, konsorcjów uczelni. Jednocześnie minimum 2,5% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu sfinansowanych przez te podmioty będzie ponoszone w formie wkładu finansowego.

Zgodnie z kryterium formalnym nr 6 (projekt) wkład przedsiębiorcy lub przedsiębiorców w koszty kwalifikowalne projektu jest nie mniejszy niż 10% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

2. W przypadku, gdy przedsiębiorca wniesie wkład finansowy, to czy staje się współwłaścicielem całej infrastruktury w tej samej proporcji, czy może być właścicielem 100% określonej części? - Korekta z 04.03.2016

To czy przedsiębiorca staje się współwłaścicielem infrastruktury, uzależnione jest od tego w jakim charakterze występuje w projekcie. Poniżej przedstawiamy 2 możliwe warianty:

 1. Przedsiębiorstwo jest konsorcjantem w projekcie lub też nie jest członkiem konsorcjum, jednak finansuje wkład własny w projekcie. 

 W tym przypadku, przedsiębiorca nie będzie właścicielem/współwłaścicielem infrastruktury,  pomimo wniesienia wkładu własnego. Przedsiębiorcy, który sfinansuje co najmniej 10% kosztów inwestycji w infrastrukturę wykorzystywaną do działalności gospodarczej (kryterium merytoryczne nr 10, w którym sprawdzeniu podlega czy zasady udostępnienia infrastruktury B+R powstałej w wyniku projektu są zgodne z art. 26 ust. 4 Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r.), jednostka naukowa może przyznać preferencyjny dostęp do infrastruktury na bardziej korzystnych warunkach, jednak proporcjonalny do wysokości wniesionego wkładu. Warunki preferencyjnego dostępu do infrastruktury mogą być uregulowane swobodnie przez jednostkę naukową oraz przedsiębiorstwo, biorąc pod uwagę wymienione wyżej ograniczenia.  Wnioskodawca powinien opracować Plan/Regulamin udostępniania infrastruktury badawczej/inny dokument, w którym to zostaną szczegółowo opisane tryb i procedury udostępniania stworzonej infrastruktury, w tym również zasady dotyczące udzielania preferencyjnego dostępu do infrastruktury. W Studium Wykonalności w rozdziale 4. Wnioskodawca powinien również w szczegółowy sposób opisać przyjętą metodologię dot. zasad udostępniania infrastruktury, biorąc pod uwagę np. następujące kryteria: czas użytkowania, kosztochłonność, materiałochłonność itp.

W dokumencie „Agenda badawcza w oparciu o rozwijaną w projekcie infrastrukturę B+R”, stanowiącym załącznik do Wniosku o dofinansowanie, Wnioskodawca musi przedstawić zasady korzystania z infrastruktury przez przedsiębiorstwa i inne podmioty spoza jednostki otrzymującej wsparcie w oparciu o wspomniane powyżej Plany/Regulaminy udostępniania infrastruktury badawczej. Ponadto, tego typu kwestie powinny znaleźć odzwierciedlenie w umowie konsorcjum (o ile przedsiębiorca będzie konsorcjantem) i/lub w umowie z przedsiębiorcą wnoszącym wkład własny a nie będącym Wnioskodawcą. W trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej oraz przy określaniu zasad dostępu do infrastruktury, należy pamiętać, że pomoc publiczna i prawidłowość jej udzielenia mogą być skontrolowane przez Komisję Europejską do 10 lat od podpisania umowy o dofinansowanie. Ponadto, zasady dostępu do infrastruktury powinny dotyczyć okresu jej amortyzacji. 

 1. Przedsiębiorstwo jest udziałowcem w spółce, która będzie realizować projekt 

O dofinansowanie projektu w ramach Działania 4.2 PO IR mogą aplikować spółki, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami badawczymi w myśl art. 2 pkt. 83 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014) i spełniające tym samym definicję jednostki naukowej w myśl Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2010 Nr 96 poz. 615 z późn. zm.).

W skład takich spółek mogą wchodzić przedsiębiorcy wnoszący środki w ramach wymaganego w projekcie wkładu własnego (wkład przedsiębiorców będących udziałowcami spółek będzie traktowany jako wymagany w projekcie wkład przedsiębiorców). Z treści umowy spółki lub innego prawnie wiążącego dokumentu powinno w sposób jednoznaczny powinno wynikać, jaki udziałowiec (w tym przedsiębiorca wchodzący w skład spółki), w jakiej wysokości i w jakiej formie wnosi wymagany wkład własny w koszty kwalifikowane projektu, tak aby możliwe było dokonanie oceny projektu w zakresie spełnienia kryteriów dotyczących zapewnienia wkładu własnego w projekcie na wymaganym poziomie. Właścicielem powstałej infrastruktury będzie spółka. Przedsiębiorcom będącym udziałowcami spółki, którzy wniosą co najmniej 10% kosztów kwalifikowanych do części gospodarczej projektu, nie będzie przysługiwał preferencyjny dostęp, o którym mowa w Art. 26 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014. Również w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest spółka, obowiązują wszystkie zapisy dokumentacji konkursowej dot.  udostępniania stworzonej infrastruktury, o których mowa przy wariancie 1.

 

3. Czy może przedsiębiorca będzie formalnym Partnerem projektu i będzie miał dedykowany swój budżet? Czy wówczas przedsiębiorca zachowuje poziom dofinansowania (np. 85%) dla swojej części budżetu - korekta z 04.03.2016

Przedsiębiorca może zostać formalnym partnerem projektu, ale zgodnie z zapisami kryterium formalnego nr 3 (Wnioskodawca) przedsiębiorca nie otrzymuje dofinansowania: „w ramach dofinansowania projektu ze środków POIR przepływy finansowe nie mogą trafiać do przedsiębiorcy, wchodzącego w skład konsorcjum naukowo-przemysłowego.” Przedsiębiorca który wniesienie co najmniej 10% kosztów inwestycji w infrastrukturę wykorzystywaną do działalności gospodarczej, może uzyskać preferencyjny dostęp do tej infrastruktury na bardziej korzystnych warunkach, jednak proporcjonalny do wysokości wniesionego wkładu.  Zasady udostępniania infrastruktury muszą uwzględniać zapisy zawarte  w art. 26 Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r.

 Ponadto, zgodnie z Komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej OPI-PIB w dniu 29.01.2016 r. w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie przez spółki w ramach Działania 4.2 POIR, w skład takich spółek mogą wchodzić przedsiębiorcy wnoszący środki w ramach wymaganego w projekcie wkładu własnego. Przedsiębiorca będzie w tym przypadku udziałowcem spółki, która będzie otrzymywać dofinansowanie i będzie właścicielem powstałej infrastruktury. Przedsiębiorcom będącym udziałowcami spółki, którzy wniosą co najmniej 10% kosztów kwalifikowanych do części gospodarczej projektu, nie będzie przysługiwał preferencyjny dostęp, o którym mowa w Art. 26 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014.

 

4. Czy jest możliwe wniesienie wkładu rzeczowego na pokrycie wkładu własnego? Czy może to zrobić przedsiębiorca? W jaki sposób wówczas przebiegać będzie rozliczenie, czy to oznacza, że jeśli wkład rzeczowy przedsiębiorcy będzie miał wartość 15% budżetu projektu, to pozostałe wydatki (np. dla uczelni) będą pokryte w 100%? - aktualizacja 31 grudnia 2015 r.

Możliwe jest wniesienie wkładu pieniężnego lub niepieniężnego przez przedsiębiorcę w koszty kwalifikowalne projektu. Należy pamiętać, że wniesienie wkładu powinno być zgodne z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Inteligentny Rozwój, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Jednocześnie przypominamy, iż w Działaniu 4.2 PO IR wymagane jest wniesienie wkładu w wysokości co najmniej 5% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu przez jednostki naukowe, konsorcja naukowe, uczelnie, konsorcja uczelni. Jednocześnie minimum 2,5% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu sfinansowanych przez ww. podmioty będzie ponoszone w formie wkładu finansowego. 

 

5. Czy przedsiębiorca może być zarejestrowany zagranicą? Czy są jakieś inne ograniczenia np. wielkość przedsiębiorstwa? - aktualizacja 31 grudnia 2015 r.

Zgodnie z Kryteriami wyboru projektów dla Działania 4.2, Wnioskodawca musi być zarejestrowany i prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt także musi być realizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ma natomiast obowiązku, by przedsiębiorca partycypujący w finansowaniu projektu był zarejestrowany w Polsce, chyba że jest to przedsiębiorca wchodzący w skład konsorcjum. Nie ma także ograniczeń co do wielkości przedsiębiorstwa.

 

6. Czy konkurs jest adresowany do wszystkich podmiotów, których projekty zostały wpisane na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej (PMDIB)? W tym podmiotów, które eksploatują już infrastrukturę wpisaną na PMDIB, wybudowaną w ramach wcześniejszych konkursów (poprzedni okres programowania środków unijnych), a projekt inwestycyjny został zakończony? Czy wniosek może dotyczyć rozbudowy takiej, eksploatowanej już infrastruktury? - aktualizacja 31 grudnia 2015 r.

W ramach konkursu w działaniu 4.2 POIR mogą brać udział projekty obecne na PMDIB, przy czym obecność ta będzie weryfikowana z perspektywy:

Podmiotowej – w ramach wniosku w konkursie 4.2 POIR powinni wystąpić wszyscy konsorcjanci projektu wpisanego na PMDIB, gdyż obecność tych konsorcjantów i ich potencjał naukowy były jednym z warunków wpisania projektu na PMDIB (dopuszczalne jest natomiast włączenie nowego podmiotu do konsorcjum, o ile jego obecność wzmacnia poziom i potencjał naukowy konsorcjum)

Przedmiotowej – w ramach wniosku w konkursie 4.2 POIR oceniana będzie zgodność wniosku z zakresem przedmiotowym projektu, który został wpisany na PMDIB, w szczególności w zakresie koncepcji technicznej oraz celów badawczych i programu badawczego (projekty, których realizacja była finansowana z działania 2.1 POIG w latach 2007-2013 i zostały wpisane na PMDIB uznaje się za zakończone i mogą ubiegać się o finansowanie w ramach konkursu 4.2 POIR tylko wtedy, gdy złożony był wniosek w ramach procesu aktualizacji PMDIB poszerzający zakres przedmiotowy projektu oraz został on zaakceptowany w procesie aktualizacji przez MNiSW)

Koordynacyjnej – koordynatorem w ramach wniosku powinien być podmiot wskazany we wniosku o wpisanie na PMDIB, przy czym dopuszczalna jest zmiana koordynatora na uzasadniony wniosek wszystkich konsorcjantów za zgodą MNiSW oraz jeśli koordynatorem miałby być podmiot, który jest już jednym z konsorcjantów w ramach projektu (nie może nim być nowy podmiot dołączający do konsorcjum, gdyż jego potencjał i możliwości koordynacyjne nie były weryfikowane w trakcie procesu tworzenia i aktualizacji PMDIB)

Funkcjonalnej – jeśli zakładana jest etapowość realizacji projektu, informacja o tym powinna być zawarta we wniosku do PMDIB (w tym celu prowadzona była m.in. aktualizacja PMDIB w latach 2013/2014). Ponadto przedsięwzięcie finansowane w ramach działania 4.2 POIR powinno tworzyć integralną i funkcjonalną całość z przedsięwzięciami, które były już finansowane w ramach danego projektu z innych źródeł (np. POIG lub środków budżetowych), w szczególności w zakresie jednakowych zasad dostępu do całości infrastruktury.

Jednocześnie informujemy, że w odniesieniu do projektów wpisanych na PMDIB i finansowanych w ramach działania 2.1 POIG, odnośnie których nie złożono wniosku w procesie aktualizacji PMDIB o poszerzenie zakresu przedmiotowego projektu lub wniosek ten nie został zaakceptowany w procesie aktualizacji, istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie infrastruktury w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020, pod warunkiem uzgodnienia ich zakresu z MNiSW, NCBR i MR w ramach Kontraktu Terytorialnego dla danego województwa.

 

7. Odnośnie udziału przedsiębiorców w projekcie i finansowania minimum 10% kosztów kwalifikowanych projektu. Czy część infrastruktury powstała w ramach tego udziału musi znajdować się fizycznie u Wnioskodawcy, czy też istnieje możliwość wybudowania jej u Przedsiębiorcy, w sytuacji kiedy przedsiębiorca nie jest partnerem konsorcjum projektowego? Czy wartość minimalna udziału przedsiębiorcy: 10% kosztów kwalifikowanych zmienia się kiedy przedsiębiorca wchodzi w skład w konsorcjum projektowym?

Projekt złożony przez konsorcjum naukowo-przemysłowe może otrzymać dofinansowanie, natomiast zgodnie z zapisami kryterium  formalnego nr 3 (Wnioskodawca) dotyczącego przepływów finansowych: „w ramach dofinansowania projektu ze środków POIR przepływy finansowe nie mogą trafiać do przedsiębiorcy, wchodzącego w skład konsorcjum naukowo-przemysłowego.” W związku z tym, przedsiębiorca nie otrzyma dofinansowania.

 

 

8. Zgodnie z regulaminem: w ramach dofinansowania projektu ze środków POIR przepływy finansowe nie mogą trafiać do przedsiębiorcy, wchodzącego w skład konsorcjum naukowo-przemysłowego – jak należy to rozumieć? Nasze konsorcjum wyglądałoby tak w tym projekcie - jednostka naukowa należąca do Mapy Drogowej Infrastruktury i my jako duże przedsiębiorstwo, czyli patrząc na powyższe bylibyśmy w takim konsorcjum? I wówczas nie należy nam się dofinansowanie? - aktualizacja 31 grudnia 2015 r.

Projekt złożony przez konsorcjum naukowo-przemysłowe może otrzymać dofinansowanie, natomiast zgodnie z zapisami kryterium  formalnego nr 3 (Wnioskodawca) dotyczącego przepływów finansowych: „w ramach dofinansowania projektu ze środków POIR przepływy finansowe nie mogą trafiać do przedsiębiorcy, wchodzącego w skład konsorcjum naukowo-przemysłowego.” W związku z tym, przedsiębiorca nie otrzyma dofinansowania.

Przedsiębiorcy, który wniesie co najmniej 10% kosztów inwestycji w infrastrukturę wykorzystywaną do działalności gospodarczej (kryterium merytoryczne nr 10, w którym sprawdzeniu podlega, czy zasady udostępnienia infrastruktury B+R powstałej w wyniku projektu są zgodne z art. 26 ust. 4 Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r.), jednostka naukowa może przyznać preferencyjny dostęp do infrastruktury na bardziej korzystnych warunkach, jednak proporcjonalny do wysokości wniesionego wkładu. Warunki preferencyjnego dostępu do infrastruktury mogą być uregulowane swobodnie przez jednostkę naukową oraz przedsiębiorstwo, biorąc pod uwagę wymienione wcześniej ograniczenia.  Wnioskodawca powinien opracować Plan/Regulamin udostępniania infrastruktury badawczej/inny dokument, w którym to zostaną szczegółowo opisane tryb i procedury udostępniania stworzonej infrastruktury, w tym również zasady dotyczące udzielania preferencyjnego dostępu do infrastruktury. W Studium Wykonalności w rozdziale 4. Wnioskodawca powinien również w szczegółowy sposób opisać przyjętą metodologię dot. zasad udostępniania infrastruktury, biorąc pod uwagę np. następujące kryteria: czas użytkowania, kosztochłonność, materiałochłonność itp.

W trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej oraz przy określaniu zasad dostępu do infrastruktury, należy pamiętać, że pomoc publiczna i prawidłowość jej udzielenia mogą być skontrolowane przez Komisję Europejską do 10 lat od podpisania umowy o dofinansowanie. Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem Komisji, zasady dostępu do infrastruktury, powinny dotyczyć okresu jej amortyzacji.

 

9. Czy liderem konsorcjum może być przedsiębiorstwo czy musi być to jednostka naukowa? - aktualizacja 31 grudnia 2015 r.

Wnioskodawcą w ramach Działania 4.2 POIR jest podmiot, który złożył wniosek o dofinansowanie projektu. Zgodnie z Kryteriami wyboru projektów w ramach Działania 4.2 POIR Wnioskodawca należy do jednej z poniższych kategorii podmiotów:

 • jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 ust. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, tj., ze zm.):
 • konsorcjum jednostek naukowych,
 • uczelnia,
 • konsorcjum uczelni,
 • konsorcjum jednostek naukowych i przedsiębiorstw,
 • konsorcjum uczelni (w tym spółek celowych uczelni) i przedsiębiorstw.

Konsorcjum złożone z uczelni, jednostek naukowych i przedsiębiorstw może być także Wnioskodawcą w ramach konkursu Działania 4.2 POIR.

Zgodnie z definicją zawartą we wzorze umowy o dofinansowanie konsorcjum oznacza grupę podmiotów (konsorcjantów) wskazanych w umowie konsorcjum, stanowiącej załącznik do Umowy, podejmujących realizację wspólnego projektu obejmującego inwestowanie w publiczną infrastrukturę badawczo-rozwojową, działających na podstawie umowy konsorcjum i reprezentowanych przez Koordynatora projektu). Z Koordynatorem projektu zostanie zawarta umowa o dofinansowanie.  Zgodnie z zasadami konkursu przepływy finansowe w ramach Działania 4.2 POIR nie mogą być przekazywane bezpośrednio do przedsiębiorstw wchodzących w skład konsorcjum naukowo - przemysłowego. Przedsiębiorstwo nie może być więc liderem konsorcjum.

 

10. Czy przedsiębiorca partycypujący w finansowaniu projektu musi być jego formalnym Partnerem?

Przedsiębiorca partycypujący w finansowaniu projektu nie musi być jego formalnym Partnerem. Należy zwrócić uwagę, iż w dokumencie „Agenda badawcza w oparciu o rozwijaną w projekcie infrastrukturę B+R”, stanowiącym załącznik do Wniosku o dofinansowanie, należy przedstawić opis zasad korzystania z infrastruktury przez przedsiębiorstwa i inne podmioty spoza jednostki otrzymującej wsparcie w oparciu o wstępne regulaminy dostępu.

Poza tym w ramach dokumentacji aplikacyjnej należy przedstawić kopię umowy z przedsiębiorcą wnoszącym wkład własny a niebędącym Wnioskodawcą lub kopię umowy o utworzeniu konsorcjum jednostek naukowych/ konsorcjum uczelni/ konsorcjum jednostek naukowych i przedsiębiorstw/ konsorcjum uczelni (w tym spółek celowych uczelni) i przedsiębiorstw. Przedsiębiorca nie musi, więc np. wchodzić w skład konsorcjum, ale muszą być jednoznacznie określone zasady korzystania z wybudowanej infrastruktury, zarówno przez przedsiębiorcę partycypującego wyłącznie w kosztach, jak i konsorcjanta.

 

 

11. Czy przedsiębiorca partycypujący w finansowaniu projektu musi mieć siedzibę na terenie RP? Jeśli tak, czy wynika to z dokumentacji konkursu?

Zgodnie z Kryteriami wyboru projektów dla Działania 4.2, Wnioskodawca musi być zarejestrowany i prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt także musi być realizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ma natomiast obowiązku, by przedsiębiorca partycypujący w finansowaniu projektu był zarejestrowany w Polsce, chyba że jest to przedsiębiorca wchodzący w skład konsorcjum.

 

 

12. Czy przedsiębiorca partycypujący w finansowaniu projektu może wnieść wkład rzeczowy, czy musi to być wkład czysto-finansowy? – chodzi o spełnienie warunku 10% udziału przedsiębiorstw w montażu finansowym?

Możliwe jest wniesienie wkładu rzeczowego przez przedsiębiorcę. W takiej sytuacji, zgodnie z „Wytycznymi do studium wykonalności”, trzeba opisać sposób jego wyceny i ewentualnie przedstawić dokumenty potwierdzające jego wycenę jako załącznik do Studium Wykonalności. Obligatoryjnie taką wycenę należy przedstawić przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie.

Należy pamiętać, że wniesienie wkładu powinno być zgodne z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 oraz Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Jednocześnie zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów w ramach POIR wkład własny Wnioskodawcy również może zostać wniesiony w formie pieniężnej lub niepieniężnej, niemniej jednak zgodnie z warunkami zapisanymi w kryterium formalnym projekt nr 7:

Wkład jednostek naukowych, konsorcjów naukowych, uczelni, konsorcjów uczelni w koszty kwalifikowalne projektu jest nie mniejszy niż 5% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu, a jednocześnie minimum 2,5% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu sfinansowanych przez ww. podmioty będzie ponoszone w formie wkładu finansowego. 

 

13. Czy przedsiębiorca partycypujący w finansowaniu projektu, może stać się formalnym współwłaścicielem wybudowanej infrastruktury? - korekta z 04.03.2016 r.

To czy przedsiębiorca staje się współwłaścicielem infrastruktury, uzależnione jest od tego w jakim charakterze występuje w projekcie. Poniżej przedstawiamy 2 możliwe warianty:

 1. Przedsiębiorstwo jest konsorcjantem w projekcie lub też nie jest członkiem konsorcjum, jednak finansuje wkład własny w projekcie.

W tym przypadku, przedsiębiorca nie będzie właścicielem/współwłaścicielem infrastruktury,  pomimo wniesienia wkładu własnego. Przedsiębiorcy, który sfinansuje co najmniej 10% kosztów inwestycji w infrastrukturę wykorzystywaną do działalności gospodarczej (kryterium merytoryczne nr 10, w którym sprawdzeniu podlega czy zasady udostępnienia infrastruktury B+R powstałej w wyniku projektu są zgodne z art. 26 ust. 4 Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r.), jednostka naukowa może przyznać preferencyjny dostęp do infrastruktury na bardziej korzystnych warunkach, jednak proporcjonalny do wysokości wniesionego wkładu. Warunki preferencyjnego dostępu do infrastruktury mogą być uregulowane swobodnie przez jednostkę naukową oraz przedsiębiorstwo, biorąc pod uwagę wymienione wyżej ograniczenia.  Wnioskodawca powinien opracować Plan/Regulamin udostępniania infrastruktury badawczej/inny dokument, w którym to zostaną szczegółowo opisane tryb i procedury udostępniania stworzonej infrastruktury, w tym również zasady dotyczące udzielania preferencyjnego dostępu do infrastruktury. W Studium Wykonalności w rozdziale 4. Wnioskodawca powinien również w szczegółowy sposób opisać przyjętą metodologię dot. zasad udostępniania infrastruktury, biorąc pod uwagę np. następujące kryteria: czas użytkowania, kosztochłonność, materiałochłonność itp.

W dokumencie „Agenda badawcza w oparciu o rozwijaną w projekcie infrastrukturę B+R”, stanowiącym załącznik do Wniosku o dofinansowanie, Wnioskodawca musi przedstawić zasady korzystania z infrastruktury przez przedsiębiorstwa i inne podmioty spoza jednostki otrzymującej wsparcie w oparciu o wspomniane powyżej Plany/Regulaminy udostępniania infrastruktury badawczej. Ponadto, tego typu kwestie powinny znaleźć odzwierciedlenie w umowie konsorcjum (o ile przedsiębiorca będzie konsorcjantem) i/lub w umowie z przedsiębiorcą wnoszącym wkład własny a nie będącym Wnioskodawcą. W trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej oraz przy określaniu zasad dostępu do infrastruktury, należy pamiętać, że pomoc publiczna i prawidłowość jej udzielenia mogą być skontrolowane przez Komisję Europejską do 10 lat od podpisania umowy o dofinansowanie. Ponadto, zasady dostępu do infrastruktury powinny dotyczyć okresu jej amortyzacji.

 1. Przedsiębiorstwo jest udziałowcem w spółce, która będzie realizować projekt

O dofinansowanie projektu w ramach Działania 4.2 PO IR mogą aplikować spółki, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami badawczymi w myśl art. 2 pkt. 83 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014) i spełniające tym samym definicję jednostki naukowej w myśl Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2010 Nr 96 poz. 615 z późn. zm.).

W skład takich spółek mogą wchodzić przedsiębiorcy wnoszący środki w ramach wymaganego w projekcie wkładu własnego (wkład przedsiębiorców będących udziałowcami spółek będzie traktowany jako wymagany w projekcie wkład przedsiębiorców). Z treści umowy spółki lub innego prawnie wiążącego dokumentu powinno w sposób jednoznaczny powinno wynikać, jaki udziałowiec (w tym przedsiębiorca wchodzący w skład spółki), w jakiej wysokości i w jakiej formie wnosi wymagany wkład własny w koszty kwalifikowane projektu, tak aby możliwe było dokonanie oceny projektu w zakresie spełnienia kryteriów dotyczących zapewnienia wkładu własnego w projekcie na wymaganym poziomie. Właścicielem powstałej infrastruktury będzie spółka. Przedsiębiorcom będącym udziałowcami spółki, którzy wniosą co najmniej 10% kosztów kwalifikowanych do części gospodarczej projektu, nie będzie przysługiwał preferencyjny dostęp, o którym mowa w Art. 26 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014. Również w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest spółka, obowiązują wszystkie zapisy dokumentacji konkursowej dot.  udostępniania stworzonej infrastruktury, o których mowa przy wariancie 1.

 

14. Czy przedsiębiorca partycypujący w finansowaniu projektu może wystąpić jako podwykonawca w projekcie, np. w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego?

Jeżeli przedsiębiorca partycypujący w finansowaniu jest jednocześnie członkiem Konsorcjum realizującym projekt, to zgodnie z § 13 Wzorcowych postanowień umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój nie ma możliwości zlecania wzajemnego „W ramach konsorcjum, konsorcjanci nie mogą zlecać sobie nawzajem realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych”.

W przypadku, jeśli przedsiębiorca partycypujący w finansowaniu projektu nie jest jednocześnie członkiem Konsorcjum, takie działanie jest możliwe, o ile zapewniona zostanie konkurencyjność wydatków określona w § 13 Wzorcowych (…) oraz spełnione zostaną pozostałe warunki kwalifikowalności wydatków wynikające z umowy o dofinansowanie projektu oraz określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

 

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu: „Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie nr 1/4.2/2015 wynosi 804 000 000,00 PLN (słownie: osiemset cztery miliony 00/100 PLN), w tym: 1) 52 260 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy 00/100 PLN) w ramach alokacji kategorii regionów lepiej rozwiniętych; 2) 751 740 000,00 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt jeden milionów siedemset czterdzieści tysięcy 00/100 PLN) w ramach alokacji kategorii regionów słabiej rozwiniętych.”

 

15. Czy są to kwoty ścisłe? Tzn. w przypadku kilku wniosków np. z woj. mazowieckiego mogą one w sumie dostać dofinansowanie w wysokości tylko 52 260 000?

Zgodnie z Regulaminem konkursu, kwota środków przeznaczonych w ramach alokacji  na projekty z regionów lepiej  rozwiniętych wynosi 52 260 000,00 PLN. W przypadku, gdy alokacja w regionie zostanie wyczerpana, pomimo rekomendowania projektu do wsparcia, nie będzie on mógł otrzymać dofinansowania. W przypadku projektów, które są realizowane w co najmniej dwóch regionach, dopuszczalne jest zawarcie umowy o dofinansowanie przy niepełnej kwocie dofinansowania na pełen zakres rzeczowy projektu określony we wniosku o dofinansowanie.

Niemniej, po zawarciu umowy o dofinansowanie na ww. warunkach w przypadku zwiększenia alokacji w ramach Konkursu nie ma możliwości zwiększenia dofinansowania do pełnej kwoty tego projektu. 

 

 

16. Co jest kryterium przydziału do regionu w przypadku konsorcjum ogólnokrajowego? - aktualizacja 31 grudnia 2015 r.

Zgodnie z Regulaminem konkursu (§12 pkt 3) proporcja środków kategorii regionów słabiej rozwiniętych i regionu lepiej rozwiniętego, które są zaangażowane do współfinansowania projektu, jest określana na podstawie liczby województw, w których siedziby mają podmioty wchodzące w skład konsorcjum aplikującego o wsparcie.

Mając na uwadze zapisy Regulaminu konkursu należy pokreślić, że alokacja nie jest określana na podstawie liczby województw, w których jest realizowany projekt. W związku z powyższym w przypadku konsorcjum kryterium przydziału do regionu, z którego będą pochodziły środki na realizację projektu, jest liczba województw, w których siedziby mają podmioty wchodzące w skład konsorcjum.  

 

17. Jaki jest realny udział przedsiębiorcy (w kontekście wymaganego wkładu 10%) w projekcie? Jak od strony formalnej wygląda wniesienie wkładu? Jakie korzyści otrzymać może z tego tytułu przedsiębiorca? W dokumentacji pojawiają się zapisy, że może uzyskać preferencyjny dostęp do infrastruktury, a jednocześnie fragment, który sugeruje, że może to być własność. Tylko na jakich zasadach przedsiębiorca stanie się właścicielem?

Sprawa własności infrastruktury:

Wspomniany fragment dotyczący własności aparatury pochodzi z Wytycznych do przygotowania studium wykonalności i opisuje sytuację „w okresie co najmniej 5 lat od wypłaty płatności końcowej”. Do tego czasu przedsiębiorca nie może być właścicielem infrastruktury, może mieć do niej preferencyjny dostęp. W studium wykonalności należy, więc opisać, kto będzie właścicielem powstałej infrastruktury w ”okresie, co najmniej 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.”

Sprawa wkładu własnego:

Regulacje w zakresie kwalifikowalności oraz dokumentowania wkładu własnego pieniężnego oraz niepieniężnego zostały zawarte m.in. wPrzewodniku kwalifikowalności kosztów w ramach POIR,  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Inteligentny Rozwój oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego, Europejskiego Funduszu społecznego oraz funduszu Spójności na lata 2014-2020. Forma wniesienia wkładu własnego powinna zapewnić spełnienie zasad kwalifikowalności wkładu własnego, które zostały określone w powyższych dokumentach.

Zgodnie z powyższymi dokumentami wniesienie wkładu własnego do projektu podlega ewidencji księgowej na wyodrębnionych kontach syntetycznych, analitycznych i pozabilansowych. Wkład własny pieniężny stanowią zabezpieczone środki finansowe, którymi jednostka będzie pokrywała wydatki kwalifikowalne związane z realizacją projektu.

Zgodnie z Przewodnikiem wniesienie wkładu własnego pieniężnego podlega ewidencji księgowej w drodze bieżących księgowań operacji gospodarczych związanych z realizacją projektu. Zasady kwalifikowalności oraz dokumentowania wkładu własnego niepieniężnego, poza Przewodnikiem, zostały opisane także we wskazanych wyżej Wytycznych. W Podrozdziale 6.10 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego, Europejskiego Funduszu społecznego oraz funduszu Spójności na lata 2014-2020zawarto zasady dokumentowania i wyceny wkładu własnego niepieniężnego.

 

18. W jaki sposób powinno następować oddzielenie części gospodarczej od niegospodarczej? Czy ma to polegać na przyporządkowaniu "rzeczowym" danej aparatury do danej części, czy podział ma charakter umowny i całość budżetu dzielona jest zgodnie z przyjętym podziałem procentowym? - aktualizacja 31 grudnia 2015 r.

Zgodnie z zapisami Rozdziału 7.1 Wytycznych do przygotowania ,,Studium wykonalności” należy przyjąć i opisać sposób podziału na część gospodarczą i niegospodarczą tj. ich koszty, finansowanie i przychody powinny zostać wyraźnie rozdzielone w celu uniknięcia subsydiowania skrośnego działalności gospodarczej. Dowodem na odpowiednie rozdzielenie kosztów, finansowania i przychodów mogą być roczne sprawozdania finansowe.

Należy podkreślić, że podział rzeczowy na część gospodarczą i niegospodarczą nie musi wystąpić. Zgodnie z kryterium formalnym nr 4 (projekt) Kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.2 POIR działalność gospodarcza i niegospodarcza mają być wyodrębnione księgowo.Podział na część gospodarczą i niegospodarczą projektu powinien więc wynikać z ksiąg rachunkowych.

 

19. Co oznaczają pojęcia "etap budowy" i "etap działalności operacyjnej"? Czy oba te etapy mieszczą się w ramach projektu? Jeśli tak, to czy koszty działalności operacyjnej stanowią koszty kwalifikowalne? - nie wynika to wprost z katalogu tych kosztów - aktualizacja 4 marca 2016 r.

Etap budowy - należy interpretować jako etap realizacji projektu, którego datą początkową jest data podpisania pierwszej przewidzianej w ramach projektu umowy kontraktowej, a datą końcową jest data zakończenia ostatniej przewidzianej w ramach projektu umowy kontraktowej (tj. data wydania prawomocnej decyzji zezwalającej na użytkowanie).

Etap operacyjny – jest to faza eksploatacyjna infrastruktury badawczej powstałej w ramach projektu.

Wszystkie koszty operacyjne powinny być związane z zakładanym funkcjonowaniem infrastruktury powstałej w ramach projektu i przedstawione w Studium wykonalności. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wydatki operacyjne, czyli ponoszone w fazie eksploatacji inwestycji, nie są, co do zasady, kwalifikowalne. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wydatki operacyjne zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków, są uzasadnione, niezbędne i wynikają z zaakceptowanego wniosku o dofinansowanie.

 

20. Czy w każdej sytuacji VAT jest niekwalifikowalny? Co w sytuacji VAT-u od części niegospodarczej, gdy nie będzie możliwości odzyskania tego podatku? - Korekta z dnia - 04.03.2016 r

Zgodnie zapisami załącznika nr 2 Katalog kosztów niekwalifikowalnych do Przewodnika kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowanym.  

W przypadku realizacji projektu przez spółkę i przy  założeniu, że spółka będzie nowoutworzonym podmiotem w celu realizacji oraz eksploatacji inwestycji,  do czasu uzyskania pierwszych przychodów, podatek VAT będzie neutralny i będzie mógł być w całości odzyskany z Urzędu Skarbowego.

 

21. W jaki sposób opisywać aspekty wymagane w studium wykonalności w projekcie konsorcjalnym - czy z punktu widzenia poszczególnych konsorcjantów czy konsorcjum jako całości? Czy też np. plan finansowania przedsięwzięcia i analizę finansową i inne części SW sporządzamy odrębnie dla każdego konsorcjanta, a następnie podsumowujemy dla całego konsorcjum?

Analizę finansową, jak i inne elementy Studium wykonalności należy ostatecznie sporządzić, biorąc pod uwagę całość Projektu. Ostateczne wyliczenia muszą być jednak poparte odpowiednimi wyjaśnieniami i komentarzami. W przypadku złożoności projektu, celem czytelności prowadzonych analiz, będzie trzeba przedstawić osobne analizy na poziomie każdego konsorcjanta, a następnie sumaryczne na poziomie projektu. Poziom prowadzenia analiz musi zostać zatem określony przez Wnioskodawcę w zależności od specyfiki projektu i w każdym przypadku jednoznacznie określony i opisany.  

 

 

22. Czy limity procentowe - dotyczące wkładu, udziału części gospodarczej - obowiązują w obrębie budżetów poszczególnych konsorcjantów czy też projektu jako całości? - aktualizacja 31 grudnia 2015 r.

Podział procentowy części gospodarczej i niegospodarczej, jak również limity procentowe dotyczące wkładu własnego odnoszą się do wartości kosztów kwalifikowalnych projektu jako całości.

 

 

23. Czy w ramach działania 4.2 jest możliwość budowy od podstaw obiektu służącemu prowadzeniu prac badawczych? Czy koszty budowy nowego obiektu mają jakieś ograniczenia? W katalogu kosztów kwalifikowalnych jest wskazana kategoria: wydatki na zakup robót i materiałów budowlanych.

W ramach Działania 4.2 PO IR dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące infrastruktury badawczej rozumianej w myśl art. 2 pkt. 91 rozporządzenia 651/2014, tj. m.in. jako obiekty, zasoby i powiązane z nimi usługi, które są wykorzystywane przez środowisko naukowe do prowadzenia badań naukowych w swoich dziedzinach, wraz z wyposażeniem naukowym. Tym samym możliwe jest w ramach Działania 4.2 sfinansowanie  budowy obiektu służącemu prowadzeniu prac badawczych. 

Dla kosztów budowy obiektów infrastruktury badawczej nie został przewidziany limit wydatków. Niemniej, należy pamiętać o limicie wydatków na zakup nieruchomości zabudowanej tj. do wartości nieprzekraczającej 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych.

 

24. Czy będzie obowiązywał limit znaków np. dla wniosku o dofinansowanie projektu (pkt. B.1, B.2)?

Zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie, tytuł projektu (punkt B.1) ma być zgodny z tytułem projektu ujętym na Liście przedsięwzięć umieszczonych na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. Opis Projektu (punkt B.2) nie może przekroczyć 2000 znaków uwzględniając spacje i znaki specjalne.

 

 

25. Czy kiedy wartość działki przekracza 10% to całkowicie ta pozycja kosztowa jest kosztem niekwalifikowanym, czy tylko w części ponad 10%? - aktualizacja 31 grudnia 2015 r.

Za koszty niekwalifikowane uważa się m.in. wydatki poniesione na nabycie nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej, prawa użytkowania wieczystego oraz na nabycie innych tytułów prawnych do nieruchomości (np. ograniczone prawo rzeczowe: najem dzierżawa, użytkowanie) przekraczające 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.

W związku z powyższym, wydatki na zakup działki przekraczające 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu są wydatkami niekwalifikowanymi w projekcie. Innymi słowy, kwalifikowanymi w ramach projektu są wydatki na zakup nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej do wartości nieprzekraczającej 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.   

 

 

26. Czy brane są pod uwagę "wskaźniki finansowe" w stosunku do całego projektu, czy również muszą być spełnione niezależnie przez poszczególnych uczestników? Może tylko niektóre muszą być spełnione niezależnie przez poszczególnych uczestników (pytanie nie dotyczy zasad udzielania pomocy publicznej - wiemy, że te stosowane są do poszczególnych uczestników).

Wskaźniki finansowe odnoszą się do całego Projektu, natomiast szczegółowo muszą być opisane w Studium Wykonalności – który konsorcjant za realizację których wskaźników jest odpowiedzialny.

 

 

27. Czy został określony katalog dopuszczalnych form gospodarczego wykorzystania infrastruktury badawczej w ramach części gospodarczej projektu? Co stanowi gospodarcze wykorzystanie infrastruktury?

Definicja została zawarta we wzorze Umowy o dofinansowanie: cześć gospodarcza projektu to część projektu wykorzystywana na działalność gospodarczą (np. wynajem infrastruktury, świadczenie usług na rzecz przedsiębiorstw, realizację badań kontraktowych, które odbywają się na zasadach rynkowych) i sfinansowaną zgodnie ze schematem pomocy publicznej. Katalog ten nie jest zamknięty i mogą być inne formy wykorzystania tej części infrastruktury w zależności od specyfiki zrealizowanego projektu.

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem pn. Organizacja badawcza i infrastruktura badawcza w świetle przepisów o pomocy publicznej.

 

28. Co należy rozumieć pod hasłem „Część niegospodarcza”?

Zgodnie z dokumentem Wzorcowe postanowienia Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój część niegospodarcza oznacza część projektu przeznaczoną na następujące rodzaje działalności sfinansowane ze środków publicznych w projekcie:

zasadnicza działalność organizacji prowadzących badania i infrastruktur badawczych, w szczególności:
- kształcenie mające na celu zwiększanie coraz lepiej wyszkolonych zasobów ludzkich. Zgodnie z orzecznictwem  i praktyką decyzyjną Komisji Europejskiej, oraz jak wyjaśniono w zawiadomieniu dotyczącym pojęcia pomocy państwa i w komunikacie w sprawie usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym edukację publiczną organizowaną w ramach  krajowego systemu edukacji, finansowaną głównie lub wyłącznie przez państwo i nadzorowaną przez państwo uznaje się za działalność niegospodarczą;

- niezależna działalność badawczo-rozwojowa mająca na celu powiększanie zasobów wiedzy i lepsze zrozumienie, w tym badania i rozwój w ramach współpracy, kiedy to organizacja prowadząca badania lub infrastruktura badawcza podejmuje skuteczną współpracę;

-  szerokie rozpowszechnianie wyników badań na zasadzie niedyskryminacji i braku wyłączności, np. przez nauczanie, dostępne bazy danych, otwarte publikacje i otwarte oprogramowanie;

- działania związane z transferem wiedzy, jeżeli są one prowadzone przez organizację prowadzącą badania lub infrastrukturę badawczą (w tym przez ich działy lub jednostki zależne) albo wspólnie z innymi podmiotami tego typu lub w imieniu innych podmiotów tego typu, a wszelkie zyski z tych działań są reinwestowane w zasadniczą działalność organizacji prowadzących badania lub infrastruktur badawczych. Zlecenie wykonania odpowiednich usług stronom trzecim w drodze procedury otwartej pozostaje bez uszczerbku dla niegospodarczego charakteru takiej działalności. 

 

29. Finansowanie publiczne w zakresie części gospodarczej projektu stanowi pomoc publiczną. Jaki jest maksymalny poziom dofinansowania tej części?

Część projektu przeznaczona do wykorzystania gospodarczego objęta jest pomocą publiczną i pomocą de minimis. Zgodnie z dokumentacją aplikacyjną  intensywność udzielanej pomocy publicznej wynosi maksymalnie 50%. Tym samym na część gospodarczą maksymalnie można uzyskać dofinansowanie na poziomie 20 % kosztów kwalifikowanych.

Zgodnie z założeniami Działania 4.2 PO IR część projektu musi być przeznaczona do działalności gospodarczej, która jest nie mniejsza niż 40% kosztów kwalifikowanych projektu.  Część ta jest objęta pomocą publiczną, której intensywność wynosi  50% (zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014).

Biorąc pod uwagę:

 • konieczność wniesienia wkładu własnego w część gospodarczą, oraz 
 • zapisy kryterium formalnego (projekt) nr 5 – Udział wkładu własnego w części gospodarczej projektu stanowi minimum 50% wartości kosztów kwalifikowanych projektu w części gospodarczej, dofinansowanie, jakim może zostać objęta część gospodarcza wynosi 20% kosztów kwalifikowanych projektu i  50% kosztów kwalifikowanych części gospodarczej.

Przykład:

Koszty kwalifikowalne projektu (kk) – 30.000.000,00 PLN 

Część niegospodarcza (60%kk) – 18.000.000,00 PLN (objęta dofinansowaniem) 

Część gospodarcza (40%kk) – 12.000.000,00 PLN w tym:

wkład własny (50% kosztów kwalifikowalnych cz. gospodarczej tj. 50% z 12 mln) – 6.000.000,00 PLN,

część gospodarcza objęta dofinansowaniem  - 6.000.000,00 PLN, która stanowi 50% kosztów kwalifikowanych części gospodarczej oraz 20% kosztów kwalifikowanych projektu. 

W przypadku projektu, którego koszt kwalifikowany wynosi 30.000.000,00 PLN zostanie udzielone dofinansowanie w wysokości 24.000.000,00 PLN. Konieczny do wniesienia wkład własny wynosi 6.000.000,00 PLN.

 

30. Czy ma tu zastosowanie mapa pomocy regionalnej?

Mapa pomocy regionalnej w Działaniu 4.2 PO IR nie ma zastosowania w Działaniu 4.2. Podział na regiony dotyczy samej alokacji i jest to zapisane w §5 pkt. 2 Regulaminu konkursu, w którym mowa jest o podziale alokacji na regiony lepiej (województwo mazowieckie) i słabiej rozwinięte (pozostałe 15 województw).

 

 

31. Czy finansowanie wkładu własnego może pochodzić częściowo od podmiotów zależnych jednostki naukowej, prowadzących działalność gospodarczą? Czy tego typu finansowanie zostanie uznane za współfinansowanie projektu przez przedsiębiorców w ramach wymaganego wymiaru min. 10% kosztów kwalifikowalnych?

W przypadku, gdy Instytucja ubiegająca się o dofinansowanie jest jednostką naukową w myśl ustawy o zasadach finansowania nauki  może wnieść wkład własny, pochodzący z własnej działalności gospodarczej, ale jako wkład wnoszony przez jednostkę naukową, a nie jako wkład wnoszony przez przedsiębiorcę.

 

 

32. Kto w przypadku konsorcjum jest osobą upoważnioną do złożenia wniosku? Czy wystarczy dowolną osobę wskazać w umowie konsorcyjnej?

Wniosek o dofinansowanie projektu będącego na PMDIB powinien zostać złożony przez jednostkę naukową/uczelnię wchodzącą w skład konsorcjum i jednocześnie wskazaną w umowie konsorcjum oraz wniosku o dofinansowanie jako koordynator przedsięwzięcia.

Ponadto, do wniosku należy przedstawić, jako załącznik 5 dokument potwierdzający umocowanie Wnioskodawcy do podpisania umowy np. akt stwierdzający wybór Rektora Uczelni lub inny równoważny dokument (np. odpis z KRS – wydany nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie). W przypadku, gdy wniosek będzie podpisywany przez inną osobę niż wskazaną ww. załączniku nr 5 wówczas dodatkowo powinno być dołączone pełnomocnictwo do podpisania wniosku.

Dokumenty powinny być opracowane zgodnie z Instrukcją przygotowania załączników PO IR.  

 

33. Czy zmiana zakresu projektu w sensie jego ograniczenia musi być konsultowana z Ministerstwem czy jest to dopuszczalne? Nasz projekt to kompleks laboratoriów, w ramach POIR będziemy składać o jeden budynek. - Korekta z dnia 04.03.2016 r.

W przypadku zmiany zakresu rzeczowego projektu , Wnioskodawca musi uzyskać pisemną zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Ponadto, zgody Ministerstwa wymagają:- zmiana lidera projektu ,

- zmniejszenie składu konsorcjum projektu.

Natomiast, w przypadku poszerzenia składu konsorcjum projektu, Wnioskodawca jest zobowiązany pisemnie poinformować o tym fakcie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jednocześnie zmienić nie może się tytuł projektu, jego charakter, główne cele i koncepcja.

 

34. Czy jeśli przedsiębiorca jest w konsorcjum i wnosi 10% projektu w formie pieniężnej, czy jest to już wkład pokrywający również 2.5% wymagany wkład pieniężny? Bo rozumiem, że jeśli przedsiębiorca jest poza konsorcjum, to musi ono dodatkowo wyłożyć 2.5% poza tym, co daje przedsiębiorca.

Zgodnie z kryteriami formalnymi (projekt) nr 6 i 7 wymagane jest wniesienie wkładu własnego zarówno przez przedsiębiorcę, jak również przez jednostki naukowe/uczelnie/ konsorcja uczelni. Wniesienie przez przedsiębiorcę wkładu pieniężnego w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych nie zwalnia jednostki naukowej/ uczelni/ konsorcjum uczelni z obowiązku wniesienia wkładu w formie pieniężnej w wysokości co najmniej 2,5% kosztów kwalifikowanych projektu. 

 

 

35. Jakie potencjalne korzyści ze współfinansowania projektów w działaniu 4.2 POIR możemy przedstawić przedsiębiorstwom poza preferencyjnym dostępem do zbudowanej infrastruktury? Czy przedsiębiorstwo może być członkiem konsorcjum realizującym projekt z 4.2 POIR i brać udział jedynie w części gospodarczej? Jeżeli tak, to czy może potem świadczyć usługi w oparciu o zbudowaną infrastrukturę proporcjonalnie do swojego udziału w finansowaniu projektu? Czy można powołać po zakończeniu projektu spółkę z przedsiębiorstwami do zarządzania zbudowaną infrastrukturą? Jeżeli tak, to czy współudziałowcy spółki, w tym przedsiębiorstwa, mogą czerpać zyski z usług świadczonych przez spółkę po pokryciu kosztów utrzymania całości infrastruktury? - aktualizacja 4 marca 2016 r.

Korzyści dla przedsiębiorcy z tytułu udziału w projekcie, uzależnione są od tego w jakim charakterze w nim występuje. Poniżej przedstawiamy 2 możliwe warianty:

 1. Przedsiębiorstwo jest konsorcjantem w projekcie lub też nie jest członkiem konsorcjum, jednak finansuje wkład własny w projekcie. 

 W tym przypadku, przedsiębiorca nie będzie właścicielem/współwłaścicielem infrastruktury,  pomimo wniesienia wkładu własnego. Przedsiębiorcy, który sfinansuje co najmniej 10% kosztów inwestycji w infrastrukturę wykorzystywaną do działalności gospodarczej (kryterium merytoryczne nr 10, w którym sprawdzeniu podlega czy zasady udostępnienia infrastruktury B+R powstałej w wyniku projektu są zgodne z art. 26 ust. 4 Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r.), jednostka naukowa może przyznać preferencyjny dostęp do infrastruktury na bardziej korzystnych warunkach, jednak proporcjonalny do wysokości wniesionego wkładu. Warunki preferencyjnego dostępu do infrastruktury mogą być uregulowane swobodnie przez jednostkę naukową oraz przedsiębiorstwo, biorąc pod uwagę wymienione wyżej ograniczenia.  Wnioskodawca powinien opracować Plan/Regulamin udostępniania infrastruktury badawczej/inny dokument, w którym to zostaną szczegółowo opisane tryb i procedury udostępniania stworzonej infrastruktury, w tym również zasady dotyczące udzielania preferencyjnego dostępu do infrastruktury. W Studium Wykonalności w rozdziale 4. Wnioskodawca powinien również w szczegółowy sposób opisać przyjętą metodologię dot. zasad udostępniania infrastruktury, biorąc pod uwagę np. następujące kryteria: czas użytkowania, kosztochłonność, materiałochłonność itp.

 1. Przedsiębiorstwo jest udziałowcem w spółce, która będzie realizować projekt 

O dofinansowanie projektu w ramach Działania 4.2 PO IR mogą aplikować spółki, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami badawczymi w myśl art. 2 pkt. 83 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014) i spełniające tym samym definicję jednostki naukowej w myśl Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2010 Nr 96 poz. 615 z późn. zm.).

W skład takich spółek mogą wchodzić przedsiębiorcy wnoszący środki w ramach wymaganego w projekcie wkładu własnego (wkład przedsiębiorców będących udziałowcami spółek będzie traktowany jako wymagany w projekcie wkład przedsiębiorców). Z treści umowy spółki lub innego prawnie wiążącego dokumentu powinno w sposób jednoznaczny wynikać, jaki udziałowiec (w tym przedsiębiorca wchodzący w skład spółki), w jakiej wysokości i w jakiej formie wnosi wymagany wkład własny w koszty kwalifikowane projektu, tak aby możliwe było dokonanie oceny projektu w zakresie spełnienia kryteriów dotyczących zapewnienia wkładu własnego w projekcie na wymaganym poziomie. Właścicielem powstałej infrastruktury będzie spółka. Przedsiębiorcom będącym udziałowcami spółki, którzy wniosą co najmniej 10% kosztów kwalifikowanych do części gospodarczej projektu, nie będzie przysługiwał preferencyjny dostęp, o którym mowa w Art. 26 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014. Również w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest spółka, obowiązują Wszystkie zapisy dokumentacji konkursowej dot.  udostępniania stworzonej infrastruktury, o których mowa przy wariancie 1.

Dodatkową korzyścią z realizacji projektu w tej formule, zakładając, że spółka będzie nowoutworzonym podmiotem w celu realizacji oraz eksploatacji inwestycji, jest to, że do czasu uzyskania pierwszych przychodów, podatek VAT będzie neutralny i będzie mógł być w całości odzyskany z Urzędu Skarbowego. 

Czy przedsiębiorstwo może być członkiem konsorcjum realizującym projekt z 4.2 POIR i brać udział jedynie w części gospodarczej?

Odpowiedź IW: Umowa konsorcjum określać powinna między innymi sposób współdziałania członków Konsorcjum i podział prac objętych projektem, a także Koordynatora projektu będącego Beneficjentem, który reprezentować będzie Konsorcjum. Zatem do Konsorcjum należy ustalenie zakresu praw i obowiązków, przy czym brak jest przeciwwskazań, aby przedsiębiorca brał udział jedynie w części gospodarczej. Należy również pamiętać, że wkład przedsiębiorcy dotyczyć będzie kosztów kwalifikowalnych w części gospodarczej, bowiem część niegospodarcza dofinansowana może zostać  w 100%.

Jeżeli tak, to czy może potem świadczyć usługi w oparciu o zbudowaną infrastrukturę proporcjonalnie do swojego udziału w finansowaniu projektu?

Odpowiedź IW:

Odpowiedź uzależniona jest od tego, w jakim charakterze przedsiębiorca występuje w projekcie:

 1. czy jest konsorcjantem w projekcie?
 2. czy też jest udziałowcem w spółce, która będzie realizować projekt?

W pierwszym przypadku, przedsiębiorca nie jest właścicielem infrastruktury wytworzonej/wybudowanej w ramach projektu, tym samym nie może świadczyć usług na infrastrukturze, której nie jest właścicielem. Przedsiębiorca, który wniesie co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych w części gospodarczej, może uzyskać preferencyjny dostęp do infrastruktury. Zgodnie założeniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, celem realizowanych projektów w ramach Działania 4.2 jest stworzenie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorstw i innych zainteresowanych podmiotów. Warunkiem uzyskania wsparcia jest przedstawienie koncepcji umożliwienia korzystania z infrastruktury przedsiębiorstwom i innym podmiotom w oparciu o wstępne regulaminy oraz wyliczenia rachunku kosztów i pokrywania ich przez usługobiorców. Warunki oraz sposób wspólnego użytkowania infrastruktury jednostek naukowych i przedsiębiorcy powinny zostać opisane w umowie konsorcjum. W umowie powinien znaleźć się również opis sposobu na jakich zasadach zostanie udzielony preferencyjny dostęp dla przedsiębiorstw wnoszących wkład własny (minimum 10% kosztów kwalifikowalnych w część gospodarczą).

Ponadto, należy pamiętać, że projekty w ramach Działania 4.2 POIR będą realizowane w  reżimie pomocy publicznej, a więc świadczenie usług na infrastrukturze przez przedsiębiorcę, który posiada do niej  jedynie preferencyjny dostęp, w opinii IW grozi uzyskaniem przez takiego przedsiębiorcę nieuzasadnionej korzyści. Infrastruktura sfinansowana w schemacie pomocy publicznej musi być udostępniana na przejrzystych i niedyskryminacyjnych warunkach.

W drugim przypadku, kiedy to przedsiębiorca jest udziałowcem w spółce, sytuacja wygląda inaczej. To spółka będzie właścicielem powstałej infrastruktury. Tym samym możliwe jest świadczenie usług przez spółkę w oparciu o zbudowaną infrastrukturę. Przedsiębiorcom będącym udziałowcami spółki, którzy wniosą co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych do części gospodarczej projektu, nie będzie jednak przysługiwał preferencyjny dostęp, o którym mowa w Art. 26 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014. Również w przypadku spółki, wszystkie zasady opisane w dokumentacji konkursowej, dotyczące udostępniania stworzonej infrastruktury, są obowiązujące.

Czy można powołać po zakończeniu projektu spółkę z przedsiębiorstwami do zarządzania zbudowaną infrastrukturą? Jeżeli tak, to czy współudziałowcy spółki, w tym przedsiębiorstwa, mogą czerpać zyski z usług świadczonych przez spółkę po pokryciu kosztów utrzymania całości infrastruktury?

W dokumentacji aplikacyjnej należy opisać, kto będzie odpowiedzialny za utrzymanie i eksploatację efektów inwestycji; szczegółowo trzeba określić zespół przeznaczony do zarządzania projektem w fazie eksploatacji, np. tak jak Państwo proponujecie - spółkę z przedsiębiorstwami powołaną do zarządzania zbudowaną infrastrukturą. W takiej sytuacji udziałowcy, czyli również przedsiębiorcy, będą mieli swój udział w zyskach.

 

36. W przypadku, gdy projekt realizowany jest przez konsorcjum trzech instytucji na obszarze trzech różnych województw, a jednostka koordynującą jest zlokalizowana w województwie mazowieckim, to czy środki przeznaczone na realizację wyodrębnionych zadań jednostek znajdujących się poza terenem woj. mazowieckiego mogą pochodzić z alokacji przeznaczonej dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie? - aktualizacja 31 grudnia 2015 r.

Zgodnie z zapisami par. 12 pkt. 3 Regulaminu Przeprowadzania Konkursu, proporcja środków kategorii regionów słabiej rozwiniętych i regionu lepiej rozwiniętego jest określona na podstawie liczby województw, w których siedziby mają podmioty wchodzące w skład konsorcjum aplikującego o wsparcie.

Przykładowo:

- dla projektu realizowanego w konsorcjum 5 podmiotów, mających siedziby w 5 różnych województwach, w tym w województwie mazowieckim, środki na jego współfinansowanie będą pochodziły w 80 % z koperty dla regionów słabiej rozwiniętych, a w 20 % z koperty regionu lepiej rozwiniętego (woj. mazowieckiego).

- dla projektu realizowanego w konsorcjum 5 podmiotów, z których 2 mają siedzibę na Mazowszu, a pozostałe 3 w jednym województwie słabiej rozwiniętym, środki na jego współfinansowanie będą pochodziły w 50 % z koperty dla regionów słabiej rozwiniętych, a w 50 % z koperty regionu lepiej rozwiniętego (woj. mazowieckiego).

Nie są więc istotne miejsca realizacji projektu, a lokalizacja siedzib tych trzech instytucji, o których Państwo piszecie.

 

37. Załącznik nr 1 - katalog kosztów kwalifikowanych w ramach inwestycji w infrastrukturę sfery B+R. Napisano w nim, że w części gospodarczej projektu intensywność udzielanej pomocy publicznej i pomocy de minimis wynosi maksymalnie 50%. Czy poziom intensywności 50% dotyczy pomocy publicznej, natomiast w przypadku pomocy de minimis udzielić ją można do wartości 200 tys. EUR w okresie trzech lat (rok bieżący i dwa poprzednie) na Beneficjenta ? Oznacza to, że wskazane rodzaje kosztów będą finansowane w 100% z pomocy de minimis do wartości 200 tys. EUR. - aktualizacja 31 grudnia 2015 r.

Pomoc de minimis kumuluje się z pomocą inną niż de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych. Tym samym, udzielenie pomocy de minimis możliwej do wartości 200 tys. EUR w okresie trzech lat,  nie może doprowadzić jednocześnie do przekroczenia najwyższego poziomu intensywności pomocy , która w ramach działania 4.2 PO IR wynosi maksymalnie 50%.

 

38. Zakup oprogramowania w ramach wartości niematerialnych i prawnych. Część oprogramowania ma tzw. licencje okresowe. Czy jest możliwym zakupienie oprogramowania z licencją czasową obejmującą okres trwałości projektu?

W przypadku, gdy licencja okresowa będzie wykraczać poza termin realizacji projektu i obejmie okres trwałości, zakwalifikowanie opłaty za nią w projekcie jest możliwe, przy wykazaniu przez Beneficjenta, że zakup licencji na dłuższy okres był bardziej uzasadniony ekonomicznie. Firmy często przy zakupie dłuższej licencji stosują korzystniejszy cennik. Po Państwa stronie leży zebranie stosownej dokumentacji, która to potwierdzi.

 

39. Zakup oprogramowania w ramach wartości niematerialnych i prawnych. Wraz z oprogramowaniem zakupuje się tzw. wsparcie techniczne (pomoc telefoniczna, przesyłanie łatek do oprogramowania itp.) - czy jest możliwym zakupienie wsparcia technicznego, w tym w okresie trwałości projektu ?

Istnieje możliwość zakupu oprogramowania razem ze wsparciem technicznym w okresie realizacji projektu – najczęściej występującym rozwiązaniem, z którym dotychczas się spotykaliśmy, było zawarcie w cenie zakupu również tych dodatkowych opcji. Jeśli zakup oprogramowania, będzie wiązał się np. z zakupem licencji czasowej, to dodatkowe wsparcie techniczne może również obejmować okres trwałości, jednak przy zachowaniu zasad, o których pisaliśmy w odpowiedzi na pytanie 38.

 

 

40. Zakup aparatury naukowo-badawczej. Zdarza się, że dostępne są różne okresy gwarancyjne. Czy dopuszczalna jest gwarancja obejmująca okres trwałości projektu?

Dopuszczalny jest zakup aparatury, której gwarancja będzie wykraczać poza okres realizacji projektu.

 

 

41. Która wersja „Listy przedsięwzięć umieszczonych na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej” jest obecnie obowiązująca?

Obecnie obowiązującą Listą przedsięwzięć umieszczonych na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej jest dokument z dnia 5 sierpnia 2014 r.

 

 

42. Czy w części gospodarczej muszą być elementy badawcze, czy może być np. komercja, sprzedaż produktów, biura pod wynajem? - aktualizacja 31 grudnia 2015 r.

W części gospodarczej powinny się znaleźć elementy badawcze, natomiast nie jest wykluczone przeznaczenie jej także na biura pod wynajem itp.. Zgodnie z kryterium punktowanym nr 4 pn. Ocena planu wykorzystania infrastruktury badawczej powstałej w ramach projektu ocenie poddany zostanie sposób wykorzystania powstałej infrastruktury badawczej, w szczególności przyszłych użytkowników infrastruktury badawczej oraz przewidywanego okresu jej użytkowania. Punkty w ramach kryterium może uzyskać Wnioskodawca, który wskaże w szczególności:

- podmioty, które będą wykorzystywać projektowaną infrastrukturę B+R wraz z opisem ich potencjału i doświadczenia w zakresie prowadzenia projektów B+R, potrzeb badawczych związanych z tworzoną w ramach projektu infrastrukturą  oraz czy są to podmioty, które mają zdolność do wykorzystania wyników prac B+R w działalności gospodarczej,

- w jakim okresie czasu powstała infrastruktura będzie wykorzystywana w działalności B+R

Oceniana będzie realność planu, a w szczególności prawdopodobieństwo zrealizowania założeń dotyczących stopnia wykorzystywania infrastruktury na rzecz przedsiębiorców.

Reasumując, część gospodarcza projektu musi być wykorzystywana na działalność gospodarczą, np. wynajem infrastruktury, świadczenie usług na rzecz przedsiębiorstw, realizację badań kontraktowych, które odbywają się na zasadach rynkowych.

 

43. Czy modernizacja aparatury zakupionej w ramach poprzedniej perspektywy finansowej 2007-2013 może być sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój? - aktualizacja 4 marca 2016 r.

Na wstępie zaznaczamy, że wątpliwość budzi potrzeba modernizacja  infrastruktury, jaka powstała w perspektywie 2007-2013, w szczególności biorąc pod uwagę konieczność zachowania trwałości projektu. Należy również pamiętać o zakazie podwójnego finansowania projektów. Jeśli do projektu w Działaniu 4.2 miałaby zostać wniesiona infrastruktura wykorzystywana dotąd do prowadzenia działalności niegospodarczej, która została sfinansowana ze środków publicznych, to koniecznym jest, aby była ona w pełni zamortyzowana przed wniesieniem jej do projektu w Działaniu 4.2 albo należy zagwarantować, że rekompensata przekazana na rzecz niegospodarczej części działalności za użytkowanie tej infrastruktury przez część gospodarczą, będzie odpowiednikiem ceny rynkowej.

Ponadto, należy również pamiętać, że w ramach Działania 4.2 POIR nie jest możliwe, aby Wnioskodawca jako wkład własny wniósł do projektu wkład niepieniężny, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków dotacji krajowej lub środków unijnych.

W przypadku aparatury zakupionej w ramach perspektywy 2007-2013 i planowanej do modernizacji ze środków PO IR, Instytucja Wdrażająca zaleca, aby Wnioskodawca w pierwszej kolejności wystąpił do właściwej IP/IW z zapytaniem, czy sprzęt zakupiony w perspektywie 2007-2013 może być modernizowany w ramach projektu finansowanego ze środków POIR i czy nie naruszy to zasad dot. trwałości projektu sfinansowanego w perspektywie 2007-2013. Wraz z dokumentacją aplikacyjną, powinna zostać przedstawiona zgoda właściwej IP/IW na wykorzystanie aparatury sfinansowanej w ramach perspektywy 2007-2013 do realizacji projektów PO IR.

Podsumowując, istnieje możliwość modernizacji aparatury zakupionej w ramach perspektywy 2007-2013, ale musi to być celowe i jednoznacznie uzasadnione oraz przy zachowaniu zasad dotyczących pomocy publicznej, trwałości projektów i zakazu podwójnego finansowania.

 

44. Czy infrastruktura zakupiona/wytworzona/zmodernizowana w ramach innego programu Operacyjnego może być przeniesiona do budynków POIRa?

Instytucja Wdrażająca zaleca, aby Wnioskodawca w pierwszej kolejności wystąpił do właściwej IP z zapytaniem, czy sprzęt zrealizowany w perspektywie 2007-2013 może być zlokalizowany- przeniesiony do projektu finansowanego ze środków POIR.

Wraz z dokumentacją aplikacyjną powinna zostać przedstawiona zgoda właściwej IP na przeniesienie sprzętu lub wykorzystania infrastruktury np. budynków sfinansowanych w ramach perspektywy 2007-2013 do realizacji projektów PO IR. 

 

 

45. Czy w skład konsorcjum może wchodzić podmiot zagraniczny?

Co do zasady nie ma przeciwwskazań, aby w skład konsorcjum wchodził podmiot zagraniczny - jednakże zgodnie z Regulaminem konkursu środki przekazywane w ramach Działania są przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie z Kryteriami wyboru projektów dla Działania 4.2, Wnioskodawca musi być zarejestrowany i prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt także musi być realizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Nie ma natomiast obowiązku, by przedsiębiorca partycypujący w finansowaniu projektu był zarejestrowany w Polsce, chyba że jest to przedsiębiorca wchodzący w skład konsorcjum.

 

46. Czy po podpisaniu Umowy o dofinansowanie można wypisać/dopisać/wymienić konsorcjanta?

Tak, istnieje możliwość wypisania, dopisania lub wymiany uczestnika konsorcjum, o ile zakres rzeczowy w wyniku usunięcia lub dołączenia do konsorcjum konsorcjanta nie ulegnie zmianie. 

 

 

47. Czy koszty zarządzania projektem - zwłaszcza koszty osobowe - mogą zostać uznane za kwalifikowane?

Zgodnie z załącznikiem nr 1. Katalog kosztów kwalifikowanych w ramach inwestycji w infrastrukturę sfery B+R do Przewodnika kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój za kwalifikowalne można uznać koszty pośrednie, wśród których można wymienić następujące:

Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego oraz personelu wsparcia, w tym:

 • koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego projektem;
 • koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami personelu obsługowego (np. obsługa kadrowa, finansowa, księgowa, administracyjna);
 • Koszty delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu.

Należy jednak pamiętać, iż koszty pośrednie ponoszone w związku z realizacją projektu objętego pomocą są rozliczane metodą ryczałtową, jako procent od kosztów bezpośrednich zgodnie ze wzorem:

O = (A + G + Op) x max 8%

Koszty rozliczane metodą ryczałtową w ramach kosztów pośrednich nie mogą zostać wykazane w ramach kosztów bezpośrednich projektu (w kategoriach A, G i Op).

Jednocześnie za niekwalifikowalne uznaje się poniższe składniki płacowe i pozapłacowe wynagrodzeń:

-    nagroda jubileuszowa;

-    ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy;

-    składka na grupowe ubezpieczenie na życie (traktowana jako opodatkowany przychód pracownika);

-    dopłata do świadczeń medycznych;

-    ekwiwalent pieniężny (np.: ulgowa odpłatność za energię elektryczną);

-    dopłata do energii elektrycznej (traktowana jako opodatkowany przychód pracownika);

-    używanie samochodu służbowego - dojazd do/z pracy z/do miejsca zamieszkania;

-    świadczenia realizowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS);

-    zasiłki finansowane z budżetu państwa (np. zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek rodzinny) lub ze środków ZUS (np. macierzyński);

-    wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych;

-    koszty badań okresowych i wstępnych;

-    dopłata do okularów;

-    dodatki za znajomość języków, za niepalenie i inne dodatki tego typu ustalone przez pracodawcę;

-    bony żywieniowe dla pracowników;

-    składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON);

-    odprawy pracownicze dla personelu projektu;

-    odprawy emerytalno-rentowe;

-    dofinansowanie do wypoczynku.

 

48. Czy jest możliwość zwiększenia poziomu procentowego, który obecnie wynosi 8% wydatków kwalifikowanych w zakresie kosztów pośrednich?

Zgodnie z obowiązującymi dokumentami, koszty pośrednie w projekcie nie mogą przekroczyć pułapu 8% kosztów bezpośrednich projektu. 

 

 

49. Jak koordynator może zabezpieczyć się finansowo w umowach z konsorcjantami?

Zgodnie z załącznikiem nr 3 Odpis lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia umowy o utworzeniu konsorcjum jednostek naukowych/konsorcjum uczelni/ konsorcjum jednostek naukowych i przedsiębiorstw/ konsorcjum  uczelni (w tym spółek celowych uczelni) i przedsiębiorstw, koordynator projektu powinien zabezpieczyć realizację umowy w okresie realizacji, jak i trwałości poprzez stworzenie umów z konsorcjantami, w których jasno zostanie wykazane:

 • kto, w jakiej wysokości i w jakich terminach będzie współfinansował projekt?
 • jak będą dokonywane i rozliczane płatności?
 • czyją własnością będą produkty zrealizowane w ramach projektu?
 • zobowiązanie o zachowaniu celów projektu zgodnych z wnioskiem aplikacyjnym w ciągu 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, tj. dokonania płatności końcowej na rzecz beneficjenta
 • zobowiązanie beneficjenta do utrzymania majątku w przeciągu 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu.
 • z umowy  powinno wynikać, że  ewentualny preferencyjny dostęp do infrastruktury dla przedsiębiorstwa będzie (co najwyżej) proporcjonalny do wniesionego wkładu.
 

50. Czy montaż urządzeń oraz koszty pracowników uruchamiających i doprowadzających do możliwości funkcjonowania może być kosztem kwalifikowanym?

Zgodnie z załącznikiem nr 1. Katalog kosztów kwalifikowanych w ramach inwestycji w infrastrukturę sfery B+R do Przewodnika kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, za kwalifikowalne można uznać wydatki na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do środków trwałych, wydatki na modernizację posiadanej aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i innych składników wyposażenia laboratoriów oraz wydatki związane z transportem, instalacją i uruchomieniem środków trwałych, wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze.

Ponadto, w ramach kosztów bezpośrednich Koszty aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych można zaliczyć  wynagrodzenie osób bezpośrednio zaangażowanych w prace merytoryczne związane z instalacją modułów niezbędnych do wytworzenia aparatury oraz opracowaniem oprogramowania. Nie będzie, zatem ten koszt mógł być zaliczony do kategorii kosztów pośrednich – tj. jako koszt personelu zarządzającego, ani też nie będzie ten koszt traktowany jako niepieniężny wkład własny.

 

51. Czy za wkład własny Wnioskodawcy można uznać środki przyznane z dotacji ministerialnej? - aktualizacja 31 grudnia 2015 r.

Wkład własny wnoszony jest w część gospodarczą projektu i musi pochodzić z własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy lub środków prywatnych: pochodzących od przedsiębiorstw, kredytów komercyjnych, etc., zatem nie można jako wkładu własnego wnieść środków pochodzących z dotacji ministerialnej.

 

 

52. Czy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przewiduje aktualizację Listy przedsięwzięć umieszczonych na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej?

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje zaktualizowanie Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej w połowie 2016 r. 

 

53. Czy jest możliwe wniesienie wkładu rzeczowego na pokrycie wkładu własnego? Czy może to zrobić przedsiębiorca? W jaki sposób wówczas przebiegać będzie rozliczenie, czy to oznacza, że jeśli wkład rzeczowy przedsiębiorcy będzie miał wartość 15% budżetu projektu, to pozostałe wydatki (np. dla uczelni) będą pokryte w 100%?

Możliwe jest wniesienie wkładu pieniężnego lub niepieniężnego przez przedsiębiorcę w koszty kwalifikowalne projektu. Należy pamiętać, że wniesienie wkładu powinno być zgodne z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Inteligentny Rozwój oraz Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Należy pamiętać również, że oprócz wymaganego wkładu własnego przez przedsiębiorcę na poziomie co najmniej 10% wartości kosztów kwalifikowanych projektu, dodatkowo wymagane jest wniesienie wkładu  w wysokości co najmniej 5% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu przez jednostki naukowe, konsorcja naukowe, uczelnie, konsorcja uczelni. Jednocześnie minimum 2,5% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu sfinansowanych przez ww. podmioty będzie ponoszone w formie wkładu finansowego.  

 

54. Co w przypadku, gdy wyczerpana zostanie pula środków przeznaczona na Konkurs przez jeden projekt?

Zgodnie z par. 5 pkt 3 Regulaminu Konkursu, Zasada finansowania projektów IW zastrzegła sobie możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ogłaszanym konkursie, na podstawie z art. 46 ust. 2 ustawy wdrożeniowej.

Przy zwiększeniu kwoty musi zostać zachowana zasada równego traktowania, co może polegać na objęciu dofinansowaniem wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów albo objęciu dofinansowaniem kolejno wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz taką samą ocenę (tj. wszystkich projektów, które otrzymały taką samą liczbę punktów).

 

55. Co w przypadku, gdy konsorcjum składa się z kilku wnioskodawców zlokalizowanych na terenie różnych województw, a pula przeznaczona na jeden z nich zostanie wyczerpana?

Zostanie skierowane pytanie do wnioskodawcy, dla którego pula środków jest wystarczająca, czy będzie w stanie zrealizować projekt w pełnym zakresie rzeczowym obu wnioskodawców przy obniżonej kwocie dofinansowania. Dodatkowo w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z podziałem alokacji dla Działania 4.2 POIR z uwzględnieniem kwot przeznaczonych na regiony lepiej i słabiej rozwinięte poniżej na przykładach przedstawiamy zasady dotyczące podziału dofinansowania.

Dla uproszczenia wyliczeń przyjęto, iż alokacja dla regionów:

- słabiej rozwiniętych wynosi 1000;

- lepiej rozwiniętych 50.

W każdym z przykładów występuje sytuacja, w której w ramach koperty dla Mazowsza zabraknie bądź brak jest wystarczającej ilości środków na dofinansowanie projektu.

Przykład 1

Wnioskodawca (2 konsorcjantów) złożył projekt na kwotę dofinansowania 300, w tym:

- Konsorcjant nr 1 z województwa mazowieckiego - wnioskowane dofinansowanie 200;

- Konsorcjant nr 2 z województwa pomorskiego - wnioskowane dofinansowanie 100.

Podział wynikający z obowiązujących zasad:

- dofinansowania z koperty regionów słabiej rozwiniętych (150)

- dofinansowania z koperty regionów lepiej rozwiniętych (150)

Rozwiązanie:

 1. Jeżeli alokacja dla obu regionów jest dostępna to dofinansowanie dla projektu wynosi 200, w tym:

- 150 pochodzi z alokacji dla regionów słabiej rozwiniętych oraz

- 50 z alokacji regionów lepiej rozwiniętych (wartość dostępnej alokacji).  

 1. Jeżeli alokacja dla regionów lepiej rozwiniętych została wyczerpana, jednocześnie alokacja dla regionów słabiej rozwiniętych jest dostępna to dofinansowanie dla projektu wynosi 150, w tym:

- 150 pochodzi z alokacji dla regionów słabiej rozwiniętych oraz

- 0 z alokacji regionów lepiej rozwiniętych. 

Uwaga:

Dofinansowanie jest udzielane dla projektu, zatem sposób podziału otrzymanego dofinansowania pomiędzy poszczególnych konsorcjantów leży po stronie Wnioskodawcy. 

Przykład 2

Wnioskodawca (2 konsorcjantów) złożył projekt na kwotę dofinansowania 300, z tym:

- Konsorcjant nr 1 z województwa mazowieckiego - wnioskowane dofinansowanie 300;

- Konsorcjant nr 2 z województwa pomorskiego - wnioskowane dofinansowanie 0.

Projekt dotyczy budowy obiektu wraz z zakupem wyposażenia w Warszawie, Konsorcjant 2 do projektu wnosi wiedzę i/lub wkład własny finansowy lub rzeczowy. 

Podział wynikający z obowiązujących zasad:

- dofinansowania z koperty regionów słabiej rozwiniętych (150)

- dofinansowania z koperty regionów lepiej rozwiniętych (150)

Rozwiązanie:

 1. Jeżeli alokacja dla obu regionów jest dostępna to dofinansowanie dla projektu wynosi 200, w tym:

- 150 pochodzi z alokacji dla regionów słabiej rozwiniętych oraz

- 50 z alokacji regionów lepiej rozwiniętych (wartość dostępnej alokacji).

 1. Jeżeli alokacja dla regionów lepiej rozwiniętych została wyczerpana, jednocześnie alokacja dla regionów słabiej rozwiniętych jest dostępna to dofinansowanie dla projektu wynosi 150, w tym:

- 150 pochodzi z alokacji dla regionów słabiej rozwiniętych oraz

- 0 z alokacji regionów lepiej rozwiniętych.

Uwaga:               

Dofinansowanie jest obliczane, biorąc pod uwagę „siedzibę Konsorcjanta”, a nie faktyczne miejsce rzeczowej realizacji projektu. W przykładzie nr 2 projekt rzeczowo realizowany jest w województwie mazowieckim, ale korzyści płynące z projektu będą również na Pomorzu, np. poprzez wykorzystanie zdobytej wiedzy, wyników badań itd.

Podsumowując podczas udzielania dofinansowania oraz podczas monitorowania dostępności alokacji należy przyjąć, że:

- przydzielając środki na projekt z puli przeznaczonej na  regiony słabiej i lepiej rozwinięte należy wziąć pod uwagę liczbę regionów z których pochodzą podmioty uczestniczące w konsorcjum, a nie liczbę samych konsorcjantów, niezależnie od statusu: jednostka naukowa, uczelnia, przedsiębiorca – badamy oddziaływanie projektu na poszczególnych Konsorcjantów;

- w przypadku realizacji projektu przez konsorcjum składające się z jednostek z regionów lepiej i słabiej rozwiniętych, w przypadku wyczerpania alokacji w jednej z kopert będzie mogło zostać udzielone dofinansowanie w niepełnej kwocie (niższej z tej części koperty, w ramach której zabrakło środków); 

- wartość środków przekazywanych w ramach dofinansowania do poszczególnych konsorcjantów nie ma znaczenia dla podziału udzielanego dofinansowania na poszczególne koperty, tj. podział na koperty odbywa się dla projektu jako całości, stąd sposób podziału otrzymanego dofinansowania pomiędzy poszczególnych konsorcjantów leży po stronie Wnioskodawcy i nie jest istotne w jaki sposób środki te zostaną podzielone pomiędzy członków konsorcjum.

 

56. W jakim dokumencie musi zostać opisane, kto będzie właścicielem wytworzonego majątku?

Informacje na temat tego, kto będzie właścicielem wytworzonego majątku muszą zostać szczegółowo opisane w załączniku: Odpis lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia umowy z przedsiębiorcą wnoszącym wkład własny a niebędącym Wnioskodawcą lub kopia umowy o utworzeniu konsorcjum jednostek naukowych/konsorcjum uczelni/ konsorcjum jednostek naukowych i przedsiębiorstw/ konsorcjum uczelni (w tym spółek celowych uczelni) i przedsiębiorstw. W umowie powinny znaleźć się informacje na temat własności majątku uzyskanego w ramach projektu, a mianowicie: 

 • czyją własnością będą produkty zrealizowane w ramach projektu ?
 • zobowiązanie o zachowaniu celów projektu zgodnych z wnioskiem aplikacyjnym w ciągu 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu tj. dokonania płatności końcowej na rzecz beneficjenta
 • zobowiązanie beneficjenta do utrzymania majątku w przeciągu 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu. 
 

57. Ile wynosi część projektu do wykorzystania gospodarczego, objęta pomocą publiczną i pomocą de minimis?

Część projektu przeznaczona do wykorzystania gospodarczego i tym samym objęta pomocą publiczną i pomocą de minimis, jest nie mniejsza niż 40% wartości kosztów kwalifikowanych w projekcie. Działalność gospodarcza i niegospodarcza są wyodrębnione księgowo.

 

58. Czy sprzęt zakupiony w ramach innego projektu unijnego (POIG, POIiŚ) można wnieść jako wkład własny niepieniężny w ramach POIR? - aktualizacja 31 grudnia 2015 r.

W ramach Działania 4.2 POIR nie jest możliwe, aby Wnioskodawca jako wkład własny wniósł do projektu wkład niepieniężny, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków dotacji krajowej lub środków unijnych.

Jednocześnie, zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej, można przyjąć, że infrastruktura powstała ze środków publicznych przed 12 grudnia 2000 r. (tj. datą wydania orzeczenia w sprawie T-128/98 Aéroports  de Paris v Commission) i wykorzystywana dotąd do działalności niegospodarczej, może zostać wniesiona jako wkład własny do projektu objętego pomocą publiczną.

 

59. Rozliczanie wytworzenia aparatury będzie odbywało się w oparciu o prawo polskie czy będzie opierało się o uwarunkowania unijne?

Przepisy prawa krajowego nie mogą być sprzeczne z prawem unijnym. Poszczególne państwa członkowskie UE  mają obowiązek zapewnić skuteczność prawa unijnego w swoich przepisach. Jeśli jednak, mimo to, wystąpi sprzeczność prawa unijnego i krajowego, zastosowanie mają przepisy prawa unijnego.

 

60. Do kogo będzie należała własność intelektualna wytworzona za pomocą aparatury sfinansowanej w ramach POIR? - aktualizacja 31 grudnia 2015 r.

Zgodnie z Przewodnikiem po kryteriach wyboru dla Działania 4.2 powstała w wyniku projektu infrastruktura B+R będzie dostępna dla podmiotów spoza jednostki otrzymującej wsparcie. Opis zasad dostępu do infrastruktury w dokumentacji aplikacyjnej powinien umożliwić korzystanie z infrastruktury użytkownikom na przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach.

W przypadku prowadzenia badań na zlecenie lub świadczenia usług badawczych na rzecz przedsiębiorstwa, które zazwyczaj określa warunki umowy, jest właścicielem wyników badań i ponosi ryzyko niepowodzenia, Beneficjent otrzymuje odpowiednie wynagrodzenie za swoje usługi z uwzględnieniem warunków określonych m.in. w Komunikacie Komisji Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (2014/C 198/01).

Możliwe jest również prowadzenie projektów w ramach współpracy z przedsiębiorcą, gdzie niezależne strony realizują wspólny cel w oparciu o podział prac i wspólnie określają ich zakres, biorą udział w ich planowaniu, wnoszą wkład w ich wykonanie i dzielą związane z nimi ryzyko finansowe, technologiczne, naukowe oraz wyniki. Jedna lub większa liczba stron może ponosić pełne koszty projektu przejmując ryzyko finansowe od pozostałych stron. Warunki wspólnego projektu, w szczególności warunki dotyczące kosztów, wspólnego udziału w ryzyku i wynikach, rozpowszechniania wyników, dostępu do praw własności intelektualnej i zasad podziału tych praw, określa się szczegółowo przed rozpoczęciem projektu.

Uczestniczące w projekcie przedsiębiorstwa nie otrzymują pośredniej pomocy państwa (ze względu na korzystne warunki współpracy), jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:

 1. ponoszą pełne koszty projektu; lub
 2. wyniki współpracy, które nie powodują powstania praw własności intelektualnej, mogą być rozpowszechniane, a prawa własności intelektualnej powstające w wyniku działań organizacji prowadzących badania lub infrastruktur badawczych w pełni przynależą do tych podmiotów; lub
 3. wszelkie prawa własności intelektualnej powstałe w wyniku projektu oraz powiązane prawa dostępu są rozdzielane pomiędzy różnych partnerów współpracujących w sposób należycie odzwierciedlający ich pakiety prac, wkład i wzajemne interesy; lub

organizacje prowadzące badania albo infrastruktury badawcze otrzymują rekompensatę odpowiadającą wartości rynkowej praw własności intelektualnej, które powstały w wyniku prowadzonych przez te podmioty działań i które przyznano uczestniczącym przedsiębiorstwom lub prawo dostępu do których przyznano uczestniczącym przedsiębiorstwom. Z tej rekompensaty można potrącić bezwzględną wartości wszelkiego wkładu – finansowego i niefinansowego – uczestniczących przedsiębiorstw na poczet kosztów działań organizacji prowadzących badania lub infrastruktur badawczych, które to działania doprowadziły do powstania przedmiotowych praw własności intelektualnej.

 

61. Czy wynagrodzenia osób budujących aparaturę są w Działaniu 4.2 kwalifikowalne?

Wynagrodzenia osób bezpośrednio zaangażowanych w prace merytoryczne niezbędne np.  do wytworzenia aparatury lub opracowania  oprogramowania mogą być rozliczane w ramach kosztów bezpośrednich Koszty aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych. Nie będzie zatem ten koszt mógł być zaliczony do kategorii kosztów pośrednich – tj. jako koszt personelu zarządzającego, ani też nie będzie ten koszt traktowany jako niepieniężny wkład własny. 

 

62. Czy wnioskodawca lub członek konsorcjum w ramach konkursu 4.2 POIR musi być jego beneficjentem? Czy możliwa będzie sytuacja, że np. we wniosku będzie konsorcjum składające się z 10-17 podmiotów, ale beneficjentem wsparcia będzie tylko np. 5 z nich?

W konkursie powinno brać udział w ramach jednego wniosku całe konsorcjum, czyli wszystkie podmioty, które są konsorcjantami w ramach projektu objętego PMDIB. Dopuszczalne jest natomiast wystąpienie do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zgodę na realizację części zakresu przedmiotowego przedsięwzięcia ujętego na PMDIB pod warunkiem, że wniosek o wpisanie na PMDIB przewiduje etapowość realizacji przedsięwzięcia lub określa komponenty tego przedsięwzięcia, które mogą być realizowane oddzielnie nie naruszając celów i istoty tego przedsięwzięcia jako całości.

 

 

63. Jaki należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN w celu określenia czy całkowity koszt kwalifikowalny danego projektu przekracza próg określony w art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013?

W celu ustalenia, czy całkowity koszt kwalifikowalny danego projektu przekracza próg określony w art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013, a tym samym czy dany projekt jest dużym projektem, należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią arytmetyczną kursów średnioważonych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku Konkursu nr 1 dla działania 4.2 POIR dla wszystkich projektów składanych w marcu będzie miał zastosowanie kurs: 1 EUR = 4,2989 PLN. 

Zgodnie z Wytycznymi kurs, który zastosuje Wnioskodawca, powinien być stosowany stale.

1. Co w praktyce oznacza dla beneficjenta następujące postanowienie Regulaminu Konkursu: „Dofinansowanie stanowi pomoc zwrotną, o której mowa w art. 66 rozporządzenia 1303/2013 oraz w art. 29a ustawy wdrożeniowej”?

Z punktu widzenia beneficjenta mechanizm pomocy zwrotnej oznacza obowiązek zwrotu części dofinansowania zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie w sytuacjach:

1) wykorzystywania powstałej infrastruktury do działalności gospodarczej w zakresie większym niż wynikający z umowy (zastosowanie mechanizmu monitorowania i wycofania);
2) braku realizacji wskaźnika przychodów komercyjnych wskazanego w umowie (zwrot proporcjonalny do stopnia nieosiągnięcia wskaźnika)

Oznacza to, że dla beneficjenta pomoc zwrotna nie generuje żadnych dodatkowych obciążeń, lecz jedynie sankcjonuje obowiązujący już mechanizm monitorowania i wycofania oraz mechanizm weryfikacji wskaźnika przychodów komercyjnych.
Ponadto we wzorze umowy o dofinansowanie wprowadzono korzystne dla beneficjenta postanowienie w myśl którego kwota środków zwracana z jednego z ww. tytułów pomniejsza kwotę zwracaną z drugiego tytułu (zwrotowi podlega różnica).

Podsumowując, pomoc zwrotna jest de facto pewnego rodzaju dotacją, która jedynie pod pewnymi warunkami ściśle określonymi w umowie o dofinansowanie, zostanie w określonej w umowie części zwrócona.

Z punktu widzenia instytucji udzielającej wsparcia istotna jest natomiast możliwość wykorzystania zwróconych środków na ten sam cel.

 

2. Jakie zmiany w projekcie umieszczonym na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB) wymagają zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a jakie jedynie poinformowania? 

Projekt umieszczonym na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej może podlegać następującym modyfikacjom:

 • zwiększenie budżetu projektu w stosunku do kwoty, o jaką wnioskowano w konkursie PMDIB - wymagane jest pisemne poinformowanie o zwiększeniu budżetu projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • zmiana lidera projektu – Wnioskodawca musi uzyskać pisemną zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • poszerzenie składu konsorcjum projektu – Wnioskodawca jest zobowiązany pisemnie poinformować o tym fakcie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • zmniejszenie składu konsorcjum projektu – Wnioskodawca musi uzyskać pisemną zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • zmiana zakresu rzeczowego projektu – Wnioskodawca musi uzyskać pisemną zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Modyfikacjom nie może podlegać tytuł projektu, jego charakter, główne cele i koncepcja.

1. W związku z warunkiem dotyczącym możliwości finansowania jedynie rejonów słabiej rozwiniętych, czy dopuszczają Państwo możliwość częściowej realizacji projektu w przypadku gdy jeden z konsorcjantów, w tym Lider, jest zlokalizowany w województwie mazowieckim?

Zgodnie z Regulaminem konkursu o przypisaniu projektu do danej kategorii regionu (regiony słabiej rozwinięte, region lepiej rozwinięty) decyduje miejsce realizacji projektu wskazane we wniosku o dofinasowanie. Jednocześnie dopuszcza się możliwość realizacji projektu w województwie mazowieckim, jednakże wówczas wydatki związane z częścią projektu zlokalizowaną w województwie mazowieckim stanowią wydatki niekwalifikowalne i nie podlegają dofinansowaniu. A więc o przypisaniu projektu do regionu nie decyduje siedziba Lidera konsorcjum, konsorcjanta, a miejsce realizacji projektu. Lider konsorcjum, konsorcjant może mieć siedzibę w województwie mazowieckim.

 

2. Czy ogłoszony konkurs POIR 4.2 jest już ostatnim w tej perspektywie, czy planowane jest jego powtórzenie?

Trwają obecnie rozmowy na temat kolejnego konkursu w działaniu 4.2 POIR.

 

3. Czy na etapie aplikowania o dofinansowanie można zmienić miejsce realizacji projektu w stosunku do wskazanego w projekcie umieszczonym na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej ?

W sytuacji jeżeli zmiana miejsca realizacji projektu, miałaby wpływ na zmianę zakresu rzeczowego realizacji projektu, wówczas taka zmiana wymaga konieczności uzyskania pisemnej zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

4. Czy możemy do istniejącego konsorcjum (wpisanego na PMDIB) dodać przedsiębiorstwo? Czy taka zmiana w składzie konsorcjum wymaga zgody Ministerstwa? Czy jeśli taka zmiana byłaby możliwa to wystarczy tylko poinformować Ministerstwo i wpisać nowego konsorcjanta do wniosku?

Zmiana w składzie konsorcjum polegająca na zwiększeniu jego składu, wymaga pisemnego poinformowania  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przy czym jeżeli powiększenie konsorcjum, spowoduje zmianę zakresu rzeczowego projektu, wówczas Wnioskodawca musi uzyskać pisemną zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego , a po zawarciu Umowy o dofinansowanie OPI PIB, na zmianę zakresu rzeczowego projektu.

 

5. Czy wkład własny może pochodzić od niewchodzących w skład konsorcjum przedsiębiorców niezarejestrowanych i/lub nieprowadzących działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ? Jeśli tak, to czy wówczas pozostający poza konsorcjum zagraniczny przedsiębiorca, który wniesie do projektu wkład własny na poziomie min. 10% wartości kosztów kwalifikowalnych w części gospodarczej, może zyskać preferencyjny dostęp do powstałej w ramach projektu infrastruktury?

Zgodnie z kryteriami wyboru projektów dla Działania 4.2 POIR, Wnioskodawca musi być zarejestrowany i prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt także musi być realizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ma natomiast obowiązku, by przedsiębiorca wnoszący wkład do projektu był zarejestrowany w Polsce w sytuacji gdy nie będzie wchodził w skład konsorcjum. Tym samym, przedsiębiorca (niezarejestrowany i/lub nieprowadzący działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), wnoszący wkład do projektu ale niebędący członkiem konsorcjum również może uzyskać preferencyjny dostęp do infrastruktury powstałej w ramach projektu, jeśli wniesie wkład własny na poziomie minimum 10% wartości kosztów kwalifikowalnych w części gospodarczej.

 

6. Czy zmniejszenie składu konsorcjum wymaga zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego?

Zmiana w składzie konsorcjum polegająca na zmniejszeniu jego składu, wymaga uzyskania pisemnej zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a po zawarciu Umowy o dofinansowanie OPI PIB.

 

7. Co w przypadku gdy zmienia się Lider ?

Zmiana Lidera projektu umieszczonego na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej lub Polskiej Mapie infrastruktury Badawczej, wymaga uzyskania pisemnej zgody Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki, a po zawarciu Umowy o dofinansowanie OPI PIB.

 

8. Czy wkład finansowy to wkład pieniężny?

Wkład własny wnoszony do projektu w postaci finansowej to wkład pieniężny, natomiast wkład własny wniesiony w postaci rzeczowej (grunty, budynki edc.) to wkład niepieniężny. Szczegóły dotyczące wkładu własnego, zostały przedstawione w przewodniku kwalifikowalności w ramach POIR, stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu. 

 

9. Czy wkład przedsiębiorcy powinien być rzeczowy czy finansowy?

Zgodnie z Regulaminem konkursu wkład własny wnoszony przez przedsiębiorcę, może być wkładem w formie pieniężnej lub rzeczowej (niepieniężnej) w postaci nieruchomości (grunty, budynki), aparatury naukowo-badawczej oraz wartości niematerialnych i prawnych. O wyborze rodzaju wkładu wnoszonego do projektu, decyduje Wnioskodawca.

 

10. Czy zmiany we wniosku o dofinasowanie są możliwe?

Zmiana warunków realizacji projektu, która powodowałaby niezgodność realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie, w tym przede wszystkim studium wykonalności, wymaga zgody Instytucji Wdrażającej oraz aneksowania Umowy. Szczegóły dotyczące możliwości wprowadzania ewentualnych zmian w Umowie o dofinansowanie oraz jej załącznikach,  jak i tryb ich wprowadzania, zostały przedstawione we wzorze Umowy. Jednocześnie, zgodnie ze wzorem Umowy o dofinansowanie, nie jest dopuszczalna taka zmiana Umowy, której rezultatem byłoby nieprzyznanie Projektowi dofinansowania w czasie, gdy Projekt podlegał ocenie w ramach procedury wyboru projektów (nie dotyczy sytuacji, w których kryterium powinno być spełnione jedynie na moment udzielenia pomocy (np. status przedsiębiorstwa)).

 

11. Kto jest właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji projektu?

Opis struktury własności i zarządzania majątkiem należy opisać w Studium Wykonalności, zgodnie z Wytycznymi do przygotowania „Studium Wykonalności” dla projektów w ramach działania 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (POIR) stanowiącymi załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu.

Ponadto, zgodnie z Instrukcją przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie, elementem Umowy z przedsiębiorcą wnoszącym wkład własny muszą być informacje dotyczące własności majątku uzyskanego w ramach projektu.

Właścicielem majątku nie może być przedsiębiorca, będący lub nie będący członkiem konsorcjum, wnoszący wkład własny do projektu. W przypadku, gdy Wnioskodawcą będzie spółka spełniająca kryterium dostępu nr 1 „Kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach działania”, właścicielem majątku będzie spółka.

 

12. Czy może być uznany jako wkład finansowy przedsiębiorcy w ramach 4.2 POIR rozchód środków na wynagrodzenia pracowników przedsiębiorcy którzy będą uczestniczyli w tworzeniu wartości niematerialnych i prawnych, które oczywiście będą na późniejszym etapie własnością jednostek naukowych?

W ramach Działania 4.2 POIR możliwe jest wniesienie wkładu finansowego w postaci wynagrodzeń pracowników przedsiębiorcy, którzy będą uczestniczyć w wytworzeniu WNiP. Jednakże, aby taki wydatek został uznany za potencjalnie kwalifikowalny na etapie oceny wniosku o dofinansowanie musi zostać  poparty analizą przy zastosowaniu stosownej metodologii.

 

13. Czy koszty wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w jednostce zlokalizowanej w województwie mazowieckim mogą być kwalifikowalne w przypadku delegowania tego pracownika do wykonywania przedmiotu projektu w innym województwie?

Zgodnie z Wytycznymi do przygotowania „Studium Wykonalności” dla projektów w ramach działania 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (POIR) stanowiącymi załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu, istnieje możliwość kwalifikowania wynagrodzeń na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego z tytułu tworzonych w ramach projektu wartości niematerialnych i prawnych oraz aparatury. Aby wydatek ten był kwalifikowany muszą zostać spełnione warunki określone przez Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 m.in. w Rozdziałach 6.5, 6.12 oraz 6.15.

Jednocześnie koszty wytworzenia wartości niematerialnych i prawnych mogą zostać uznane za kwalifikowalne, pod warunkiem faktycznego wytworzenia WNiP w ramach projektu (w myśl przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości). 

Wszystkie koszty ponoszone w związku z realizacją projektu zlokalizowaną w województwie mazowieckim stanowią koszty niekwalifikowalne i nie podlegają dofinansowaniu. W przypadku delegowania pracownika do pracy w miejscu realizacji projektu zlokalizowanym w innym niż mazowieckie województwie, koszty wynagrodzenia potencjalnie mogą stanowić koszty kwalifikowalne. Przy czym należy zapewnić, aby z dokumentacji związanej z delegowaniem pracownika w sposób jednoznaczny wynikało miejsce wykonywania pracy.

1. Czy w konkursie może brać udział projekt wpisany na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej z 05.08.2014, który jednak nie znajduje się na liście strategicznych infrastruktur badawczych umieszczonych na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej z dn. 14.01.2020?

Zgodnie z par. 1 ust. 3 Regulaminu konkursu w konkursie mogą wziąć udział wyłącznie projekty, które zostały wpisane na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej (PMIB), o której mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1668, z późn. zm.). Ocena czy projekt jest wpisany na PMIB dokonywana będzie w ramach kryterium dostępu nr 7. „Projekt jest wpisany na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej” i dokonywana będzie w oparciu o dane wynikające z opublikowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej z dnia 24 stycznia 2020 roku (korekta PMIB z dnia 14 stycznia 2020 roku), oświadczenie Wnioskodawcy oraz załączniki (w tym zgoda MNiSW na wyznaczonego Lidera konsorcjum albo zgoda MNiSW na samodzielną realizację projektu przez jednego Wnioskodawcę). Tym samym, projekty umieszczone na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej z 5 sierpnia 2014 roku, nie będą mogły wziąć udziału w konkursie.

 

2. Czy jeżeli wniosek o wpis do PMIB nie uwzględniał konsorcjantów to obecnie musimy posiadać zgodę MNiSW na samodzielną realizację projektu w ramach konkursu 4 POIR 4.2?

Wnioskodawca w każdym przypadku aplikując o dofinansowanie w Konkursie zobowiązany jest do przedstawienia pisemnej zgody MNiSW na wyznaczonego Lidera konsorcjum albo pisemnej zgody MNiSW na samodzielną realizację projektu przez jednego Wnioskodawcę.

 

3. Czy w przypadku wprowadzenia zmian zgoda z MNiSW może być udzielona na jednym dokumencie czy też wymagane są oddzielne zgody np. jeden dokument dotyczący różnic w budżecie i drugi dokument dotyczący zakresu rzeczowego?

Zapisy regulamin konkursu nie nakładają obowiązku przedłożenia zgód MNiSW na np.: zwiększenie budżetu czy zmiany zakresu rzeczowego na dwóch osobnych dokumentach. Tym samym możliwe jest złożenie jednego dokumentu, w którym zostaną udzielone zgody. Niemniej jednak proszę mieć na uwadze, że obowiązkiem Wnioskodawcy jest przedłożenie takiego dokumentu z którego jednoznacznie będzie wynikało czego dotyczą zgody udzielone przez MNiSW w ramach projektu.

 

4. Czy macie Państwo wiedzę na temat trybu/czasu odpowiedzi na wnioski do MNiSW w związku ze zmianami dotyczącymi niezgodności wniosków na PMIB i wniosków do 4 naboru działania 4.2?

OPI PIB nie posiada informacji w jakim czasie MNiSW wydaje decyzje dotyczące ewentualnych zgód na zmiany we wnioskach zgłoszonych na PMIB. Niemniej jednak, rekomendujemy niezwlekanie z wystąpieniem do MNiSW o ewentualne zmiany w projektach zgłoszonych na PMIB.

 

5. Jeżeli projekt był składany do Mapy w konsorcjum, a ze względu na obecną sytuację Partner się wycofał, to czy możliwe będzie skuteczne wystąpienie do Ministra o wydanie zgody na samodzielne wystąpienie i modyfikację zakresu rzeczowego? Chodzi o możliwość realizacji założeń z Agendy wypełniającą lukę po zadaniach Partnera. Ile może trwać proces uzyskania takiej zgody, o ile byłaby możliwa?

Decyzje dotyczące zgód na zmiany we wnioskach zgłoszonych na PMIB podejmuje MNiSW. Jeśli chodzi o tryb i czas wydawania tych decyzji w obecnej sytuacji prosimy zgłosić się bezpośrednio do MNiSW (Departament Innowacji i Rozwoju). Rekomendujemy, aby nie zwlekać z wnioskami do MNISW w sprawie propozycji zmian w projektach w stosunku do wpisanych na PMIB. Zwracamy również uwagę na zapisy Regulaminu Konkursu (Par. 1 ust 3 wraz z przypisami), gdzie wskazane zostały wraz z warunkami możliwe zmiany w projektach w stosunku do projektów umieszczonych na PMIB. Proszę również zwrócić uwagę na wzór Oświadczenia (załącznik nr 4 do Instrukcji przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie stanowiącej załącznik nr 6 do Regulaminu Konkursu). Ponadto, zwracamy również uwagę, że niezależnie od tego czy projekt ma być realizowany w konsorcjum czy samodzielnie przez jeden podmiot, w każdym przypadku wymagamy pisemnej zgody MNiSW na wyznaczonego Lidera albo na samodzielną realizację.

 

6. Uprzejmie proszę o informację czy jest jakiś wzór dokumentu "Pisemna zgoda Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego potwierdzająca samodzielną realizację projektu aplikującego o dofinansowanie w konkursie przez jednego Wnioskodawcę"?

Nie ma wzoru dokumentu "Pisemna zgoda Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego potwierdzająca samodzielną realizację projektu aplikującego o dofinansowanie w konkursie przez jednego Wnioskodawcę". Dokument ten wystawia MNiSW według własnych wzorów dokumentów. Niemniej jednak proszę pamiętać, że to na Wnioskodawcy ciąży obowiązek przedłożenia dokumentu z którego jednoznacznie powinna wynikać zgoda MNiSW na samodzielną realizację projektu przez jednego Wnioskodawcę.

 

7. Czy zgoda Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na ustanowienie Lidera konsorcjum musi zostać uzyskana pomimo, iż konsorcjum nie zmienia lidera zatwierdzonego na PMI

Wnioskodawca w każdym przypadku aplikując o dofinansowanie w Konkursie zobowiązany jest do przedstawienia pisemnej zgody MNiSW na wyznaczonego Lidera konsorcjum albo pisemnej zgody MNiSW na samodzielną realizację projektu przez jednego Wnioskodawcę.

 

8. W oświadczeniu dotyczącym zgodności z wnioskiem na PMDIB, mowa jest o zgodności Agendy Badawczej (obowiązkowy dokument w 4/4.2) z Agendą we wniosku na PMDIB, jednak we wniosku nie było dokumentu Agendy Badawczej w tym rozumieniu, czy chodzi o zgodność z obszarem badawczym o którym mowa we wniosku PMDIB?

Opis projektu przedstawionego w Agendzie badawczej przedłożonej z dokumentacją aplikacyjną do OPI PIB, powinien być zgodny z opisem infrastruktury badawczej przedstawionej w punkcie nr 1 (Opis celów i założeń przedsięwzięcia, z uwzględnieniem wpływu jego realizacji na rozwój krajowego środowiska naukowego oraz wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki) wniosku o wpisanie projektu z naboru MNiSW przeprowadzonego w 2018 roku lub zgodny z opisem infrastruktury badawczej przedstawionej w punkcie nr  3 (Opis celów i założeń infrastruktury w odniesieniu do możliwości realizacji krajowych i międzynarodowych polityk w zakresie badań naukowych, rozwoju i innowacji) wniosku o wpisanie projektu w przypadku naboru MNiSW przeprowadzonego w 2019 roku. Jednocześnie zgodnie z par. 1 ust. 3 Regulaminu Konkursu (przypis nr 2) nie jest dopuszczalne wprowadzenie zmian w zakresie Agendy badawczej zgłoszonej do realizacji we wniosku o wpis na PMiB.

 

9. Czy wartość projektu przyjęta we wniosku o wpisanie na „Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej” jest obligatoryjna dla wniosku o dofinansowanie składanego w ramach działania 4.2 POIR czy też może są to kwoty nie powiązane i w związku z tym kosztorys ostateczny podejmowanej inwestycji może przewyższać wartość wprowadzoną do „Mapy…”?

Zgodnie par. 1 ust. 3 Regulaminu konkursu oraz z treścią załącznika nr 11 do wniosku o dofinansowanie tj.: „Oświadczenie dotyczącego zgodności projektu złożonego w konkursie nr 4/4.2/2020 POIR z danymi ujętymi we wniosku/podaniu o wpis infrastruktury na PMIB złożonym w ramach naboru MNiSW”, Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie projektu, którego budżet będzie wyższy od budżetu infrastruktury wskazanej we wniosku/podaniu o wpis na PMIB,  pod warunkiem uzyskania i przedłożenia kopii pisemnej zgody MNiSW na zwiększenie budżetu danej infrastruktury.

 

10. Czy istnieje możliwość zmiany (zwiększenia) szacunkowego budżetu, wskazanego we wniosku?

Zgodnie par. 1 ust. 3 Regulaminu konkursu oraz z treścią załącznika nr 11 do wniosku o dofinansowanie tj.: „Oświadczenie dotyczącego zgodności projektu złożonego w konkursie nr 4/4.2/2020 POIR z danymi ujętymi we wniosku/podaniu o wpis infrastruktury na PMIB złożonym w ramach naboru MNiSW”, Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie projektu, którego budżet będzie wyższy od budżetu infrastruktury wskazanej we wniosku/podaniu o wpis na PMIB, pod warunkiem uzyskania i przedłożenia pisemnej zgody MNiSW na zwiększenie budżetu danej infrastruktury.

 

11. W jakim zakresie będzie kwalifikowana zgodność planowanego we wniosku 4/4.2 budżetu z wnioskiem na PMDIB, czy jeśli poszczególne alokacje na partnerów zmienią się ale kwota całkowita nie ulegnie zmianie, czy to będzie akceptowalne jako budżet zgodny z wnioskiem PMDIB?

Zgodność budżetu projektu złożonego w konkursie względem informacji ujętych we wniosku/podaniu o wpis na PMIB, będzie weryfikowana na podstawie załącznika nr 11 do wniosku  o dofinansowanie tj.: „Oświadczenia dotyczącego zgodności projektu złożonego w konkursie nr 4/4.2/2020 POIR z danymi ujętymi we wniosku/podaniu o wpis infrastruktury na PMIB złożonym w ramach naboru MNiSW”. Zmiany alokacji budżetu pomiędzy poszczególnymi konsorcjantami przy braku zmiany kwoty ogólnej projektu, nie wymagają przedłożenia zgody MNiSW. Niemniej jednak proszę mieć na uwadze, że tego typu zmiana, może spowodować zmianę zakresu rzeczowego projektu a tego typu zmiana zgodnie z zapisami par. 1 ust. 3 Regulaminu wymaga przedłożenia zgody MNiSW.

 

12. Czy agenda badawcza oraz studium wykonalności powinny dotyczyć całego projektu ujętego w mapie, czy jedynie sprzętów, które chcemy zakupić w ramach POIR4.2.

Dokumentacja aplikacyjna, w tym Studium Wykonalności oraz Agenda badawcza powinna zostać przygotowana w odniesieniu do projektu składanego w ramach Działania 4.2 POIR. Jednakże w dokumentacji aplikacyjnej m.in. w punkcie B.7 wniosku o dofinansowanie należy również wskazać, czy projekt jest etapem realizacji innego projektu oraz opisać cele fizyczne i finansowe projektu, którego etapem jest projekt ubiegający się o dofinansowanie w Działaniu 4.2 POIR.

 

13. Zgodnie z regulaminem konkursu, należy złożyć oświadczenie, że budżet projektu złożonego w konkursie 4/4.2/2020 POIR nie jest wyższy od kosztów zakupu/wytworzenia infrastruktury badawczej ujętych we wniosku o wpis na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej, a w wypadku odpowiedzi „NIE”, należy dołączyć kopię pisemnej zgody Ministerstwa. Proszę o komentarz, jak to interpretować. Czy rzeczywiście wymagana jest zgoda Ministerstwa czy też wystarczy uzasadnienie Wnioskodawcy dla aktualnie przewidzianych kosztów? Czy budżet projektu może być dowolny (oczywiście nie wykraczając poza założenia merytoryczne Mapy Drogowej) czy są jednak jakieś ograniczenia

Zgodnie par. 1 ust. 3 Regulaminu konkursu oraz z treścią załącznika nr 11 do wniosku o dofinansowanie tj.: „Oświadczenie dotyczącego zgodności projektu złożonego w konkursie nr 4/4.2/2020 POIR z danymi ujętymi we wniosku/podaniu o wpis infrastruktury na PMIB złożonym w ramach naboru MNiSW”, Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie projektu, którego budżet będzie wyższy od budżetu infrastruktury wskazanej we wniosku/podaniu o wpis na PMIB,  pod warunkiem uzyskania i przedłożenia kopii pisemnej zgody MNiSW na zwiększenie budżetu danej infrastruktury.

 

14. Czy można bez uzyskania pisemnej zgodny MNiSW doliczyć do całkowitej wartości kosztów kwalifikowanych projektu np. koszty promocji, audytu, zakupu wyposażenia i materiałów lub uzyskania certyfikatu, które nie były zaplanowanie we wniosku do PMIB, czy będzie to traktowane jako zmiana zakresu rzeczowego projektu?

Zmiany w projekcie polegające na dodaniu nowych kategorii budżetowych w stosunku do infrastruktury badawczej ujętej we wniosku o wpis na PMIB takich jak: koszty promocji, audytu, zakupu wyposażenia i materiałów lub uzyskania certyfikatu, spowodują zmianę zakresu rzeczowego projektu oraz mogą spowodować zwiększenie budżetu projektu a tego typu zmiany, zgodnie z par. 1 ust 3 Regulaminu konkursu wymagają przedłożenia pisemnej zgody MNiSW.

 

15. Czy dopuszczane są przesunięcia kosztów pomiędzy poszczególnymi jednostkowymi zakupami, bez występowania o zgodę do MNiSW?

Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie projektu, zawierający przesunięcia kosztów pomiędzy poszczególnymi kategoriami budżetu bez konieczności przedłożenia pisemnej zgody MNiSW, pod warunkiem, że przesunięcia kosztów pomiędzy poszczególnymi kategoriami budżetu nie spowodują zmiany zakresu rzeczowego projektu lub jego zwiększenia.

 

16. Chciałem zapytać o pewną kwestię dla konkursu PO IR 4.2. - czy istnieje możliwość złożenia wniosku przez konsorcjum które jest na Mapie, ale w innej konfiguracji, tzn. dla tego konkretnego projektu zmieni się lider projektu. Członek konsorcjum, który był partnerem stanie się liderem, a członek który był liderem będzie partnerem.

Zmiana Lidera projektu umieszczonego na Polskiej Mapie infrastruktury Badawczej, wymaga uzyskania pisemnej zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a po zawarciu Umowy o dofinansowanie, zgody OPI PIB. W uzupełnieniu poniższej odpowiedzi uprzejmie informuję, że Liderem projektu może być dowolny partner z konsorcjum podmiotów, o których mowa w par. 1 ust 4 Regulaminu, pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW na wyznaczonego Lidera konsorcjum oraz upoważnienia/pełnomocnictwa, które zostanie mu udzielone w umowie konsorcjum, przygotowanej zgodnie z Minimalnym zakresem umowy konsorcjum stanowiącym załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu. W ramach kryterium dostępu nr 7 „Projekt jest wpisany na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej”, dokonywana będzie ocena czy projekt jest wpisany na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej w oparciu o dane wynikające z opublikowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej z dnia 24 stycznia 2020 roku (korekta PMIB z dnia 14 stycznia 2020 roku), oświadczenie Wnioskodawcy oraz załączniki (w tym zgoda MNiSW na wyznaczonego Lidera konsorcjum albo zgoda MNiSW na samodzielną realizację projektu przez jednego Wnioskodawcę). Zatem w ramach składanej dokumentacji trzeba w przypadku każdego projektu załączyć zgodę MNiSW na wyznaczonego Lidera konsorcjum bądź na samodzielną realizację projektu.

 

17. Czy wszyscy konsorcjanci zapisani we wniosku do Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej muszą złożyć 1 wniosek? Czy jest możliwość, aby tylko kilkoro z wpisanych do wniosku konsorcjantów złożyło 1 wniosek? Jeśli odpowiedź na poprzednie pytanie brzmi tak, to czy jest możliwe, aby powstały różne konsorcja składające różne wnioski w ramach tego konkursu w ramach tej samej infrastruktury wpisanej do PMIB?

Zgodnie z par. 1 ust. 3 Regulaminu konkursu, gdy Wnioskodawca zamierza realizować projekt w zmniejszonym składzie konsorcjum powinien zwrócić się do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zgodę.

Dodatkowo Państwa przypadek, polegający na realizacji infrastruktury za pomocą oddzielnych projektów złożonych w tym samym konkursie tj. w ramach Konkursu nr 4 Działania 4.2 POIR poprzez nowoutworzone konsorcja wskazuje, że konieczne będzie uzyskanie dodatkowej zgody tj. zgody na zmianę zakresu rzeczowego dla każdego z projektów oraz zgody na wyznaczonego Lidera konsorcjum.

Jednocześnie, w wystąpieniu do MNiSW należy szczegółowo uzasadnić realizację infrastruktury wpisanej na PMIB w proponowanej formule.

Uzyskane pisemne zgody MNiSW wraz z załącznikiem nr 11 „Oświadczenie dotyczące zgodności projektu złożonego w konkursie nr 4/4.2/2020 POIR z danymi ujętymi we wniosku/podaniu o wpis infrastruktury na PMIB złożonym w ramach naboru MNiSW” należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie.

 

18. W jakim zakresie będzie weryfikowana zgodność zakresu rzeczowego? Czy np. można rozwinąć jedno z zadań, ograniczając inne, ponieważ na to wskazuje badanie rynku oraz zainteresowanie partnera przemysłowego, który zamierza włożyć wkład własny?

Zgodność zakresu rzeczowego projektu złożonego w konkursie względem informacji ujętych we wniosku/podaniu o wpis na PMIB, będzie weryfikowana na podstawie załącznika nr 11 do wniosku  o dofinansowanie tj.: „Oświadczenia dotyczącego zgodności projektu złożonego w konkursie nr 4/4.2/2020 POIR z danymi ujętymi we wniosku/podaniu o wpis infrastruktury na PMIB złożonym w ramach naboru MNiSW”. Ww. zmiany są możliwe do wprowadzenia do dokumentacji aplikacyjnej, pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW na zmianę zakresu rzeczowego projektu. 

 

19. W związku z informacjami dot. informacji o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych zwracam się z pytaniem dotyczącym konkursu do POIR działanie 4.2 - czy w świetle poniższych składając dokumentację można pominąć rozdziały 3-11? Jeżeli tak, to w jaki sposób badana będzie zgodność projektu z kryteriami oceny merytorycznej?

Zawieszono obligatoryjne stosowanie Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 z uwzględnieniem zapisów rozdziałów 3-11. Natomiast, gdy warunki konkursu nadal wymagają przygotowania studium wykonalności wraz z przeprowadzeniem analiz w tym analizy finansowej, Wytyczne powinny być stosowane w pełnym zakresie.

Tym samym zgodnie z wymaganiami Konkursu nr 4 Działania 4.2 POIR  należy przygotować studium wykonalności kierując się zapisami określonymi w Wytycznych do przygotowania studium wykonalności (załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu), w tym zgodnie z Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 z uwzględnieniem zapisów rozdziałów 3-11.

 

20. Dofinansowanie stanowi pomoc zwrotną, o której mowa w art. 66 rozporządzenia ogólnego oraz w art. 29a ustawy wdrożeniowej. Warunki zwrotu dofinansowania zostaną określone w umowie o dofinansowanie. Czy to oznacza, że na określonych warunkach beneficjent ma obowiązek zwrócić otrzymaną pomoc

Pomoc zwrotna to jedna z form wsparcia, która została dopuszczona przez Komisję Europejską i daje ona instytucji udzielającej tej pomocy (lub innej właściwej instytucji), możliwość ponownego wykorzystania środków na poziomie krajowym bez konieczności dokonywania zwrotu środków do KE, a tym samym wykorzystanie tych środków na ten sam cel lub zgodnie z celami programu (np. wsparcie kolejnych projektów). W ramach działania 4.2 POIR pomoc zwrotna wiąże m.in. się z nieosiągnięciem wskaźnika przychodów z działalności komercyjnej.

Zgodnie z zapisami wzoru umowy o dofinasowanie Wnioskodawca w pewnych okolicznościach ma obowiązek dokonania zwrotu przyznanego dofinasowania. Szczegóły dotyczące warunków i terminów zwrotu przyznanego dofinansowania w zależności od przyczyn powstania zwrotów, zostały określone w głównej mierze w par. 10 oraz 15 wzoru umowy o dofinansowanie (załączniki nr 9 do Regulaminu Konkursu).

 

21. Koszty wynagrodzeń pracowników Konkurs zezwala na ujęcie w kosztach pośrednich projektu kosztów wynagrodzeń personelu zarządzającego oraz personelu wsparcia (Przewodnik kwalifikowalności kosztów (Rozdział II punkt 4). Czy jako personel wsparcia można uznać personel obsługujący aparaturę? Jeżeli nie, to czy można personel obsługujący aparaturę (niezbędny do prac zarówno badawczych jak i komercyjnych) ująć w kosztach projektu? Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Przewodnika kwalifikowalności w ramach kategorii A Koszty aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych, kwalifikowalny jest zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do środków trwałych, wydatki na modernizację posiadanej aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i innych składników wyposażenia laboratoriów oraz wydatki związane z transportem, instalacją, testowaniem i uruchomieniem środków trwałych, wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze. Personel obsługujący aparaturę zakupioną/wytworzoną w ramach projektu wiąże się z fazą operacyjną projektu czy prowadzonymi już pracami badawczymi a wydatki operacyjne zgodnie z zapisami punktu 7.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 nie są kwalifikowalne. Za kwalifikowalne w ramach kategorii A mogą zostać uznane wynagrodzenia personelu wytwarzającego infrastrukturę stanowiącą przedmiot projektu w fazie realizacji projektu (np. składanie elementów) lub po zakupie (uruchamianie, testowanie itp.) w okresie realizacji projektu. Proszę również zwrócić uwagę na zasady kwalifikowalności w przypadku samodzielnego realizowania prac projektowych (w szczególności Wytyczne do przygotowania Studium Wykonalności stanowiące załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu, rozdział 6.1)

Personel o którym Pan pisze nie jest także personelem wsparcia, o którym mowa w kosztach pośrednich tj. obsługa kadrowa, finansowa, księgowa, administracyjna projektu, tym samym jego wynagrodzenie nie może być kwalifikowalne również w ramach kosztów pośrednich.

 

22. Czy wnioskodawca, który jest uprawniony do uzyskania pomocy de minimis, może wykazać koszty pośrednie wyłącznie do części niegospodarczej? czy można zrezygnować z kosztów pośrednich w obu częściach?

Wnioskodawca nie ma obowiązku wykazywania kosztów pośrednich w ramach realizowanego projektu. Ponadto zgodnie z zapisami zmienionego Przewodnika kwalifikowalności kosztów w ramach POIR, stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu, w części gospodarczej projektu koszty pośrednie należy wykazać w kosztach kwalifikowalnych projektu jedynie w przypadku dostępnego limitu pomocy de minimis, ale w kwocie nieprzekraczającej 8% kosztów bezpośrednich tej części kosztów kwalifikowalnych projektu. W części niegospodarczej koszty pośrednie nie mogą przekroczyć 8% kosztów bezpośrednich tej części kosztów kwalifikowalnych projektu.

Tym samym w przypadku przekroczenia limitu pomocy de minimis w ramach części gospodarczej, nie ma konieczności wykazywania niekwalifikowalnych kosztów pośrednich.

 

23. W Przewodniku kwalifikowalności wskazane są koszty: - wydatki na zakup robót i materiałów budowlanych. Obecnie dla projektu przygotowywane jest PFU. W ramach projektu planowany jest przetarg w formie "zaprojektuj i wybuduj". Czy możliwe jest przedstawienie po stronie kwalifikowanej kosztów dokumentacji technicznej - budowlanej realizowanej przez wybranego w przetargu wykonawcę robót budowlanych? Jest to bardzo istotny wydatek dotyczący robót budowlanych. Czy koszty dokumentacji przygotowywanej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (Studium wykonalności, Program funkcjonalno-użytkowy) mogą być kwalifikowane?

Wydatki związane z przygotowaniem programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności są wydatkami niekwalifikowalnymi w ramach Działania 4.2 POIR. Katalog kosztów kwalifikowalnych w ramach inwestycji w  infrastrukturę B+R przedstawiony w Przewodniku kwalifikowalności kosztów w ramach POIR – Działanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, nie uwzględnia kosztów związanych z przygotowaniem projektu. Projekty w ramach Działania 4.2 objęte są pomocą publiczną  i pomocą de minimis. Pomoc publiczna jest udzielana na podstawie art. 26 Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę badawczą Rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Obejmuje ona koszty aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych, koszty budynków i gruntów oraz koszty związane z zakupem wyposażenia i materiałów wykorzystywanych w celu wspomagania procesu realizacji inwestycji. Natomiast pomoc de minimis dotyczy wydatków związanych z uzyskaniem certyfikatu istotnego z punktu widzenia podniesienia konkurencyjności laboratorium badawczego, kosztów promocji, audytu zewnętrznego oraz kosztów pośrednich. Dodatkowo zgodnie z zapisami par. 6 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie aby pomoc publiczna wywołała efekt zachęty, rozpoczęcie prac nad projektem oraz kwalifikowanie wydatków w ramach projektu musi się rozpocząć po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

W przypadku zapytania dotyczącego dokumentacji techniczno – budowlanej w dniu 19 maja br. nastąpiła zmiana Przewodnika kwalifikowalności gdzie w ramach kategorii G (koszty budynków i gruntów) wydatków można ponosić wydatki na zakup projektu budowlanego i projektu wykonawczego. Tym samym możliwe będzie uznawanie za kwalifikowalne wydatków na zakup projektu budowlanego i wykonawczego poniesionych wyłącznie po złożeniu wniosku o dofinansowanie (proszę jednocześnie pamiętać o konieczności spełniania efektu zachęty i definicji rozpoczęcia projektu). Kategoria G po zmianie, nie zawiera wydatków poniesionych na zakup programu funkcjonalno-użytkowego, tym samym wydatki te nadal nie będą mogły być uznane jako kwalifikowalne.

 

24. Analiza dokumentacji nie wskazuje, czy projekt będzie lepiej bądź gorzej oceniany ze względu na wersję realizacji - zaprojektuj i wybuduj czy projekt budowlany. Czy znajdę gdzieś zapisy, że premiowany będzie projekt z pozwoleniem za gotowość do realizacji? Do umowy ma być przedłożone pozwolenie na budowę - czy to oznacza, że Wnioskodawca w okresie pomiędzy złożeniem wniosku a podpisaniem umowy musi przeprowadzić postępowanie, zlecić wykonanie projektu i realizację? Te działania na własne ryzyko? Nie jest to dla mnie jasne.

Zgodnie z zapisami par. 8 ust. 1 Regulaminu Konkursu ocena projektów prowadzona jest przez Komisję Oceny Projektów w oparciu o kryteria dostępu i punktowane, określone w Kryteriach wyboru projektów stanowiących załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu, pośród których brak jest dedykowanych kryteriów oceniających sposób realizacji inwestycji ze względu na wersje realizacji o których Pan pisze. Zgodnie z Wytycznymi do przygotowania Studium Wykonalności (załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu) w pkt 7. Wnioskodawca  opisuje plan realizacji przedsięwzięcia, w tym Harmonogram realizacji projektu zawierający m.in. uzyskanie decyzji środowiskowych oraz pozwolenia na budowę.

W nawiązaniu do drugiej części pytania informuję, iż zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu par. 11 ust. 5 Wnioskodawcy projektów polegających na budowie, przebudowie lub unowocześnieniu obiektu budowlanego są zobowiązani do przedłożenia prawomocnego pozwolenia na realizację inwestycji dla całości zamierzenia przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. W przypadku braku prawomocnego pozwolenia na budowę w  projektach polegających na budowie, przebudowie, unowocześnieniu obiektu budowalnego IW dopuszcza zawarcie warunkowej umowy o dofinansowanie, w której w par. 6 a określany jest czas dostarczenia prawomocnego pozwolenia na budowę. Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że Wnioskodawca ma możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z powodu nieprzyznania środków z UE, na warunkach określonych w art. 93 ust 1a ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

25. W instrukcji wypełniania wniosku jest informacja, że "w ramach działania 4.2 PO IR wydatki na działania informacyjno –promocyjne są obowiązkowe". Czy muszą to być koszty ponoszone w ramach wydatków kwalifikowanych projektu? Co w przypadku jeżeli w Agendzie nie zostały przewidziane takie koszty, czy potrzebna jest zgodna MNiSW? Czy dopuszczają państwo możliwość, że plan promocji przewidywał będzie działania "bezkosztowe" czyli skoncentrowane na działalności marketingu on-line, który w naszej opinii jest najbardziej skutecznym kanałem komunikacji, a koszty jakie się pojawią to koszty pracy pracowników zespołu zarządzającego projektem (pokrywane z kosztów pośrednich). Czy jeżeli we wniosku o dofinansowanie opiszemy planowane działania promocyjne, oszacujemy koszty pracy, ale nie wykażemy tych kosztów w budżecie (nie będą ponoszone wydatki promocyjne w ramach kosztów bezpośrednich) to takie rozwiązanie będzie przez Państwo akceptowane?

Zgodnie z punktem 2.2. Obowiązki beneficjentów załącznika XII do rozporządzenia ogólnego Lider konsorcjum oraz Konsorcjanci są zobowiązani do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację projektu ze środków PO IR zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu w okresie trwałości projektu a tym samym realizacji działań za pomocą których zostanie osiągnięty powyższy cel. W pkt. 5 ,,Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji", wskazane zostały obowiązkowe do zrealizowania działania informacyjno-promocyjne przez Wnioskodawców i beneficjentów projektów realizowanych w perspektywie 2014-2020. 

Ponadto zgodnie z zapisami w dokumentacji konkursowej, powstała w wyniku projektu infrastruktura B+R powinna być dostępna dla podmiotów spoza jednostki otrzymującej wsparcie, działania informacyjno-promocyjne mogą spowodować, iż informacja o jej powstaniu i możliwości skorzystania, dotrze do większej liczby podmiotów wobec tego można założyć, że powstała w ramach projektu infrastruktura będzie efektywniej wykorzystywana. Dodatkowo, poprzez odpowiednią realizację działań promocyjnych i informacyjnych Wnioskodawca może spełnić na etapie informowania i promowania wyników projektu zasadę równości szans, która stanowi element oceny kryterium dostępu nr 6.

Obowiązkiem Wnioskodawcy jest więc tak zaplanować kampanię promocyjną aby zostały spełnione powyższe wymagania i cele, tym samym zgodnie z zapisami instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie, w projekcie należy określić zakładany plan promocji i szczegółowo opisać planowane działania wraz z podaniem zakładanych kosztów ich realizacji, które są obowiązkowe. Nie ma więc możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami bez przedstawienia kosztów działań promocyjnych, gdyż tak złożony wniosek o dofinansowanie nie będzie zgodny z zapisami instrukcji jego przygotowania oraz nie spełni kryterium formalnego w sytuacji nie wypełnienia wszystkich koniecznych pól.

 

26. Czy audyt zewnętrzny projektu jest już faktycznie kosztem nieobowiązkowym? Jeżeli tak to z czego to wynika. W Państwa Przewodniku kwalifikowalności jest nadal informacja w załączniku, że: Załącznik określa sposób i tryb przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na projekty, w których całkowita wartość dofinansowania przekracza 3 000 000 zł, zwanego dalej „audytem".

W dniu 1 października 2018 r. w wyniku zmian przepisów wprowadzonych pakietem „Konstytucja dla Nauki” została uchylona ustawa o zasadach finansowania nauki, która stanowiła o obowiązkowym audycie zewnętrznym dla projektów obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, w których całkowita wartość przyznanego dofinansowania przekracza 3 000 000 PLN. Mimo tego, nadal rekomendujemy przeprowadzenie takiego audytu w projekcie, natomiast nie jest to działanie obligatoryjne. Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności (Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu), koszty związane z audytem zewnętrznym mogą stanowić wydatki kwalifikowalne w Działaniu 4.2 POIR, a w załączniku nr 1 do ww. Przewodnika znajdują się zasady przeprowadzania audytu.

 

27. Wkład własny – budynek Uniwersytet odda do dyspozycji część budynku. Budynek podlega amortyzacji, a amortyzacja budynku jest zaliczana do kosztów pośrednich (Przewodnik kwalifikowalności kosztów Rozdział II punkt 4). Przewodnik kwalifikowalności kosztów (Rozdział IV punkt 1) wskazuje iż wkład własny powinien być wniesiony w koszty bezpośrednie projektu. Czy dobrze rozumiem, wartość oddanej części budynku nie może stanowić wkładu własnego?

Aby dana nieruchomość mogła zostać uznana za spełniająca kryteria wkładu własnego niepieniężnego, muszą zostać spełnione wymagane kryteria przedstawione w załączniku nr 17 do wzoru umowy o dofinansowanie tj. Oświadczenia dotyczącego wnoszonego do projektu wkładu niepieniężnego tj.

- nie pochodzi ze środków publicznych, w tym dotacji/subwencji z budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego z wyłączeniem innych przychodów jednostek sektora finansów publicznych, wolnych od pomocy publicznej uzyskiwanych zgodnie z przepisami dla nich właściwymi;

- w ciągu 7 lat wstecz (w przypadku nieruchomości 10 lat) nie był współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz z dotacji krajowych i jednocześnie został zamortyzowany;

- był finansowany ze środków publicznych przed 12 grudnia 2000 r. (tj. datą wydania orzeczenia w sprawie T-128/98 Aeroports de Paris v Comission) i tym samym może stanowić wkład własny w projekcie objętym pomocą publiczną.

Natomiast fakt, czy budynek ma być wniesiony jak wkład własny w koszty bezpośrednie czy rozliczany w ramach kosztów pośrednich jest zależny od jego przeznaczenia w zakresie działań projektowych. W sytuacji gdy budynek będzie dotyczył bezpośrednio przedmiotu projektu, wówczas może być wniesiony jako wkład własny w koszty bezpośrednie, natomiast w sytuacji gdy jego przeznaczenie ma być związane z zarządzaniem, administrowaniem projektu, to wówczas jego koszt (np. wynajem, czynsz lub amortyzacja, koszt utrzymania) powinien zostać rozliczany w ramach kosztów pośrednich projektu.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z informacjami zawartymi w części IV Przewodnika kwalifikowalności w przypadku wykorzystania nieruchomości na rzecz projektu jej wartość nie może przekroczyć wartości rynkowej. Wartość nieruchomości ma być potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 1997 Nr 115 poz. 741 z późn. zm.) – aktualnym w momencie złożenia rozliczającego go wniosku o płatność, o wartości potwierdzonej odpowiednim dokumentem równoważnym fakturze. Jeżeli wkładem własnym nie jest cała nieruchomość, a jedynie jej część, operat szacunkowy nie jest wymagany – w takim przypadku wartość wkładu wycenia się jako koszt amortyzacji lub wynajmu (stawkę może określać np. cennik danej instytucji). Przy czym należy pamiętać, że kluczowe znaczenie ma przeznaczenie budynku.

 

28. Czy limity procentowe - dotyczące wkładu własnego czy udziału części gospodarczej - dotyczą każdego z konsorcjantów (każdego budżetu z osobna) czy też projektu jako całości? Czy możliwa jest sytuacja, że jeden z konsorcjantów nie będzie posiadał części gospodarczej projektu a ciężar tej części (wraz z przypisanym jej wkładem własnym) przejmą na siebie pozostali konsorcjanci?

Przedstawione w dokumentacji aplikacyjnej limity procentowe dotyczące konieczności wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu własnego czy udziału części gospodarczej w kosztach kwalifikowalnych projektu, weryfikowane będą w stosunku do budżetu całego projektu przestawionego przez Wnioskodawcę (którym jest Lider konsorcjum oraz wszyscy pozostali konsorcjanci) a nie do kosztów projektu przedstawionych i przypisanych do poszczególnych konsorcjantów. Tym samym możliwa jest sytuacja, że część projektu przeznaczona do wykorzystania gospodarczego w kosztach projektu przedstawionych i przypisanych do jednego konsorcjanta, będzie mniejsza aniżeli wymagane min. 30%, pod warunkiem, że wymóg ten zostanie spełniony na poziomie budżetu całego projektu złożonego przez Wnioskodawcę.

 

29. Zakładamy w projekcie wniesienie wkładu własnego rzeczowego w postaci urządzeń i aparatury naukowej, w którego posiadaniu jest Instytut (sprzęt spełnia warunki określone w wytycznych dotyczące niefinansowania ze środków publicznych w ostatnich 7 latach). W jaki sposób należałoby udokumentować wartość urządzeń? Czy faktura zakupu urządzenia będzie wystarczającym dokumentem, czy wymagana będzie również opinia rzeczoznawcy?

Niezbędne jest przedstawienie przez Wnioskodawcę wyceny wkładu przeprowadzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę. Wymagania dotyczące przeprowadzenia wkładu rzeczowego w Działaniu 4.2 POIR zostały przedstawione w ramach  Załącznika nr 2 do Przewodnika kwalifikowalności kosztów w ramach POIR.  Zgodnie z nimi powinna zostać przedstawiona opinia przygotowana przez rzeczoznawcę do której zostaną dołączone m.in. dokumenty  na podstawie których dokonano wyceny.

Przygotowaną dokumentację należy dołączyć do Studium wykonalności w ramach załącznika nr 3.

Dodatkowo, proszę pamiętać o dołączeniu Oświadczeń przygotowanych przez każdego Konsorcjanta odnośnie wkładu niepieniężnego. Wzór Oświadczeń stanowi załącznik nr 1 do Instrukcji przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie.

 

30. W projekcie należy zabezpieczyć nieco ponad 2.5% w gotówce jako wkładu zewnętrznego nie pochodzącego ze źródeł publicznych. Cały wkład własny musi być na poziomie 15%. Czy mogą to być środki z funduszu zasadniczego ?

Z uwagi na brak informacji o środkach, które mogą wchodzić w skład funduszu zasadniczego, nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Niemniej jednak proszę zwrócić uwagę na definicję wkładu własnego, znajdującą się we wzorze umowy o dofinansowanie gdzie określono, że wkład własny nie może pochodzić ze środków publicznych, w tym dotacji/subwencji z budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego, z wyłączeniem innych przychodów jednostek sektora finansów publicznych, wolnych od pomocy publicznej uzyskiwanych zgodnie z przepisami dla nich właściwymi. Ponadto w Studium Wykonalności (Wytyczne do przygotowania Studium Wykonalności stanowią załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu) należy opisać w pkt 7.2 plan finansowania projektu wraz ze źródłami finansowania (w wytycznych znajduje się również wykaz przykładowych dokumentów potwierdzających deklarowany we wniosku wkład własny). Ponadto proszę zwrócić uwagę, że całkowity wkład własny to minimum 15% kosztów kwalifikowalnych projektu, zaś wysokość wymaganego wkładu własnego jest uzależniona od przyjętej konstrukcji projektu, w tym m.in. udziału części gospodarczej i niegospodarczej w kosztach kwalifikowalnych.

 

31. Uprzejmie proszę o doprecyzowanie zapisów, które znajdują się w „Podręczniku kwalifikowalności kosztów w ramach POIR” (str. 17). W przewodniku jest napisane: „Wkład własny może być wniesiony także w formie niepieniężnej np. w formie przekazania na rzecz realizowanego projektu określonych składników majątku (takich jak nieruchomości, urządzenia lub materiały, wartości niematerialne i prawne). Wkład własny niepieniężny musi spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

Pytanie:

Uprzejmie proszę o doprecyzowanie zapisów, które znajdują się w „Podręczniku kwalifikowalności kosztów w ramach POIR” (str. 17).

W przewodniku jest napisane: „Wkład własny może być wniesiony także w formie niepieniężnej np. w formie przekazania na rzecz realizowanego projektu określonych składników majątku (takich jak nieruchomości, urządzenia lub materiały, wartości niematerialne i prawne). Wkład własny niepieniężny musi spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 • nie pochodzi ze środków publicznych, w tym dotacji/subwencji z budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego z wyłączeniem innych przychodów jednostek sektora finansów publicznych, wolnych od pomocy publicznej uzyskiwanych zgodnie z przepisami dla nich właściwymi;
 • w ciągu 7 lat wstecz (w przypadku nieruchomości 10 lat) nie był współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz z dotacji krajowych i jednocześnie został zamortyzowany;
 • był finansowany ze środków publicznych przed 12 grudnia 2000 r. (tj. datą wydania orzeczenia w sprawie T-128/98 Aeroports de Paris v Comission) i tym samym może stanowić wkład własny w projekcie objętym pomocą publiczną.” 

W związku z powyższym uprzejmie proszę o doprecyzowanie, czy drugi warunek (tzn. „w ciągu 7 lat wstecz (w przypadku nieruchomości 10 lat) nie był współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz z dotacji krajowych6 i jednocześnie został zamortyzowany…”) oznacza, że jako wkład własny możemy również uwzględnić aparaturę i sprzęt zakupiony co najmniej 7 lat temu, który się zamortyzował oraz był płacony z środków publicznych, w tym dotacji/subwencji z budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego?

Jeżeli możemy taki sprzęt uwzględnić to proszę o informację czy wartość tego sprzętu powinna być oszacowana przez rzeczoznawcę i do wniosku powinniśmy wpisać kwotę na „dzień dzisiejszy”?

Odpowiedź:

Z przesłanego opisu wynika, iż planowany do wniesienia do projektu sprzęt i aparatura był sfinansowany wcześniej aniżeli 7 lat wstecz ze środków publicznych w tym dotacji/subwencji z budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego i został zamortyzowany. Tym samym spełnia on wymóg przedstawiany w opisie warunku nr 2 wzoru Oświadczenia dot. wnoszonego wkładu niepieniężnego, gdyż w ciągu 7 lat wstecz (w przypadku nieruchomości 10 lat) nie był współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz z dotacji krajowych i jednocześnie został zamortyzowany i może być wniesiony do projektu jako wkład własny, przy spełnieniu pozostałych kryteriów dot. wkładu własnego przedstawionych w dokumentacji aplikacyjnej. Szczegóły dotyczące jednostek za pomocą, których należy liczyć 7 czy 10 lat oraz przykład liczenia ww. okresu zostały przedstawione przypisie nr 2 do par. 5 ust. 4.5.2 Przewodnika kwalifikowalności kosztów w ramach POIR.

Jednocześnie pragnę poinformować, że zgodnie z zapisami rozdziału VI Przewodnika kwalifikowalności kosztów w ramach POIR, wycena wkładu niepieniężnego powinna być dokonywana przez uprawnionego, niezależnego rzeczoznawcę. Pozostałe elementy, które powinna zawierać wycena wkładu niepieniężnego zostały przedstawione w załączniku nr 2 do Przewodnika kwalifikowalności kosztów w ramach POIR. 

 

32. Wkład własny – budynek Uniwersytet odda do dyspozycji część budynku. Budynek podlega amortyzacji, a amortyzacja budynku jest zaliczana do kosztów pośrednich (Przewodnik kwalifikowalności kosztów Rozdział II punkt 4). Przewodnik kwalifikowalności kosztów (Rozdział IV punkt 1) wskazuje iż wkład własny powinien być wniesiony w koszty bezpośrednie projektu. Czy dobrze rozumiem, wartość oddanej części budynku nie może stanowić wkładu własnego?

Na wstępie pozwolę sobie zaznaczyć, że aby dana nieruchomość mogła zostać uznana za spełniającą kryteria wkładu własnego niepieniężnego, muszą zostać spełnione wymagane kryteria przedstawione w załączniku nr 17 do wzoru umowy o dofinansowanie tj. Oświadczenia dotyczącego wnoszonego do projektu wkładu niepieniężnego tj.

- nie pochodzi ze środków publicznych, w tym dotacji/subwencji z budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego z wyłączeniem innych przychodów jednostek sektora finansów publicznych, wolnych od pomocy publicznej uzyskiwanych zgodnie z przepisami dla nich właściwymi;

- w ciągu 7 lat wstecz (w przypadku nieruchomości 10 lat) nie był współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz z dotacji krajowych i jednocześnie został zamortyzowany;

- był finansowany ze środków publicznych przed 12 grudnia 2000 r. (tj. datą wydania orzeczenia w sprawie T-128/98 Aeroports de Paris v Comission) i tym samym może stanowić wkład własny w projekcie objętym pomocą publiczną.

Natomiast fakt, czy budynek ma być wniesiony jako wkład własny w koszty bezpośrednie czy rozliczany w ramach kosztów pośrednich jest zależny od jego przeznaczenia w zakresie działań projektowych. W sytuacji gdy budynek będzie dotyczył bezpośrednio przedmiotu projektu, wówczas może być wniesiony jako wkład własny w koszty bezpośrednie, natomiast w sytuacji gdy jego przeznaczenie ma być związane z zarządzaniem, administrowaniem projektu, to wówczas jego koszt (np. wynajem, czynsz lub amortyzacja, koszt utrzymania) powinien zostać rozliczany w ramach kosztów pośrednich projektu.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z informacjami zawartymi w części IV Przewodnika kwalifikowalności w przypadku wykorzystania nieruchomości na rzecz projektu jej wartość nie może przekroczyć wartości rynkowej. Wartość nieruchomości ma być potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 1997 Nr 115 poz. 741 z późn. zm.) – aktualnym w momencie złożenia rozliczającego go wniosku o płatność, o wartości potwierdzonej odpowiednim dokumentem równoważnym fakturze. Jeżeli wkładem własnym nie jest cała nieruchomość, a jedynie jej część, operat szacunkowy nie jest wymagany – w takim przypadku wartość wkładu wycenia się jako koszt amortyzacji lub wynajmu (stawkę może określać np. cennik danej instytucji). Przy czym należy pamiętać, że kluczowe znaczenie ma przeznaczenie budynku.

 

33. Czy deklaracja pokrycia wkładu własnego z kredytu jest weryfikowana na etapie składania wniosku czy dopiero w momencie podpisania umowy? Tzn. czy na etapie składania wniosku wymagana jest już np. promesa kredytowa? Jeśli tak, to czy nie wystarczy np. poświadczenie z banku o zdolności kredytowej wnioskodawcy? Uzyskanie promesy kredytowej jest kosztowne i ponoszenie takich wydatków nie ma racjonalnego uzasadnienia na etapie składania wniosku, który niekoniecznie uzyska finansowanie.

Zarówno na etapie oceny wniosku o dofinasowania jak i etapie podpisywania umowy o dofinansowanie, wysokość wnoszonego przez Wnioskodawcę wkładu własnego pieniężnego jest weryfikowana na podstawie informacji/dokumentów/oświadczeń zawartych we wniosku o dofinansowanie, w tym Oświadczenia dot. wnoszonego do projektu wkładu finansowego będącego załącznikiem nr 16 do wzoru umowy o dofinasowanie. Jednocześnie, zgodnie z Wytycznymi do przygotowania Studium Wykonalności (załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu) w przypadku finansowania wkładu własnego za pomocą kredytów należy wskazać kwotę kredytu, podstawowe zakładane parametry kredytu (wartość, waluta, oprocentowanie – stałe czy zmienne – okres kredytowania, okres karencji, prowizję, rodzaj spłat – miesięcznie, kwartalnie, rocznie). Jako załącznik do Studium Wykonalności należy przekazać promesę kredytową (lub inny równoważny dokument wystawiony przez podmiot udzielający kredytu/pożyczki) na kwotę kredytu przyjętą do analizy.

 

34.Czy w przypadku pokrycia wkładu własnego pochodzącego z działalności gospodarczej środkami z kredytu pod planowaną inwestycję istnieje jakieś ograniczenie co do późniejszego pochodzenia środków na spłatę kredytu? Tj. czy w przyszłości na spłatę zobowiązań kredytowych muszą być przeznaczone wyłącznie środki np. wypracowane przez inwestycję, pochodzące z działalności gospodarczej, czy też nie ma tutaj ograniczeń i kredyt można spłacać środkami z dowolnych źródeł?

Wkład własny Lidera konsorcjum lub Konsorcjanta nie może pochodzić ze środków publicznych, w tym dotacji/subwencji z budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego, z wyłączeniem innych przychodów jednostek sektora finansów publicznych, wolnych od pomocy publicznej uzyskiwanych zgodnie z przepisami dla nich właściwymi. Zatem spłata kredytu powinna odbywać się ze źródeł niepublicznych, z poszanowaniem ww. zasad dotyczących definicji wkładu własnego.

 

35. Do wniosku należy załączyć odpisy KW nieruchomości, czy są zalecenia dot. daty uzyskania odpisów, czy odpisy uzyskane w ubiegłym roku podczas gdy stan prawny nieruchomości nie uległ zmianie zostaną zaakceptowane na etapie oceny wniosku.

Przepisy Ustawy o księgach wieczystych nie wyznaczają okresu ważności odpisu księgi wieczystej. Istnieje jednak zasada, że taki odpis jest ważny trzy miesiące, gdyż  im starszy odpis księgi wieczystej tym większe prawdopodobieństwo, iż odpis stał się już nieaktualny. Dokumentacja konkursowa również nie określa terminu ważności odpisów z ksiąg wieczystych nieruchomości. Niemniej jednak, zgodnie z powyższą zasadą, IW rekomenduje aby Wnioskodawca dysponował odpisem nie starszym niż 3 miesiące.

 

36. Zgodnie z dokumentacją konkursową, jednym z załączników do wniosku o dofinansowanie jest odpis księgi wieczystej dotyczącej nieruchomości, na której projekt będzie realizowany. Proszę o informację czy wystarczy wydruk księgi ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości?

Samodzielne wydruki odpisów ksiąg wieczystych uzyskane za pomocą systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości mają moc dokumentów wydawanych przez sąd, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych. Tym samym możliwe jest przedłożenie wraz z dokumentacją aplikacyjną samodzielnie wydrukowanego odpisu z księgi wieczystej uzyskanego za pomocą systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości pod warunkiem, że będą posiadać cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.

 

37. Zarówno dla PAN jak i dla uczelni, ustawowy termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za poprzedni rok upływa 30.06. Pewnie wszyscy mamy wstępne wersje, ale nie mamy pewności kiedy dokładnie uzyskamy ostateczne wersje dokumentu. Na postawie sprawozdań musimy zrobić też analizę finansową, która wymaga czasu. Stąd pytanie - na których sprawozdaniach finansowych (za które lata) mamy bazować w analizie finansowej i które załączyć do wniosku.

Biorąc pod uwagę opisaną sytuację, jako załącznik do Studium Wykonalności należy przedstawić dla Wnioskodawcy i wszystkich podmiotów wnoszących wkład finansowy do projektu zaakceptowane sprawozdania finansowe za 2 ostatnie lata obrotowe. Tym samym, jeżeli zaakceptowane z ostatnich dwóch lat obrotowych są sprawozdania za rok 2017 i 2018, należy przedłożyć ww. sprawozdania oraz na ich podstawie przygotować analizę finansową.

 

38. Podręcznik kwalifikowalności (…) w pkt. 5 ust 5.4 określa, iż „Wydatki poniesione na podatek od towarów i usług (VAT) mogą zostać uznane za kwalifikowalne dla części projektu. W takiej sytuacji Beneficjent jest zobowiązany zapewnić przejrzysty system rozliczania projektu, tak aby nie było wątpliwości w jakiej części oraz w jakim zakresie VAT może zostać uznany za kwalifikowalny.” Czy w związku z tym można uznać, ze podatek VAT stanowi wydatek niekwalifikowalny dla części gospodarczej projektu oraz kwalifikowalny dla części niegospodarczej?

Instytucja Wdrażająca nie jest instytucją dokonującą interpretacji podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT wykazany w projekcie jako koszt kwalifikowalny ma być zgodny z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki. Biorąc pod uwagę zapisy Wytycznych wydatek na podatek VAT może zostać uznany za kwalifikowalny w projekcie tylko wtedy, gdy brak jest prawnej możliwości jego odzyskania na mocy prawodawstwa krajowego. Warunek ten oznacza, iż zapłacony podatek VAT może być uznany za wydatek kwalifikowalny wyłącznie wówczas, gdy beneficjentowi ani żadnemu innemu podmiotowi zaangażowanemu w projekt lub wykorzystującemu do działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji projektu, zarówno w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo (tzn. brak jest prawnych możliwości) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. Posiadanie wyżej wymienionego prawa (potencjalnej prawnej możliwości) wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowalny, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na nie podjęcie przez podmiot czynności zmierzających do realizacji tego prawa. Ponadto zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności jeżeli Beneficjent rozlicza podatek VAT poprzez pomniejszenie kwoty podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom w stosunku do których przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (współczynniki o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług), podatek VAT w takim projekcie w całości stanowi wydatek niekwalifikowalny.

 

39. W przewodniku dotyczącym kwalifikowalności podatku VAT (http://dl.opi.org.pl/9727/cf9103/4%20Przewodnik%20kwalifikowalności%20koszt%26oacute%3Bw%20w%20ramach%20POIR.pdf) pkt 5.4. wskazujecie Państwo, iż możliwe jest zaliczenie podatku VAT do kosztów kwalifikowanych dla części projektu. Z drugiej strony pkt 5.5. jasno wskazuje, iż jeżeli w Projekcie (rozumiem, jako całości?) stosowane są współczynniki, o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, należy taki wydatek uznać za niekwalifikowalny.

Pytanie:

W przewodniku dotyczącym  kwalifikowalności podatku VAT (http://dl.opi.org.pl/9727/cf9103/4%20Przewodnik%20kwalifikowalności%20koszt%26oacute%3Bw%20w%20ramach%20POIR.pdf)  pkt 5.4. wskazujecie Państwo, iż możliwe jest zaliczenie podatku VAT do kosztów kwalifikowanych dla części projektu. Z drugiej strony  pkt 5.5. jasno wskazuje, iż jeżeli w Projekcie (rozumiem, jako całości?)  stosowane są współczynniki, o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, należy taki wydatek uznać za niekwalifikowalny.

 W związku z powyższym, jeżeli w naszym przypadku (Projekt realizowany przez uczelnię wyższą bez udziału przedsiębiorców) część gospodarcza projektu stanowi 31% , natomiast część niegospodarcza 69% i w ramach działalności niegospodarczej nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w całości (brak sprzedaży w ramach tej części projektu), natomiast wskaźnik sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży ogółem jednostki dla części gospodarczej wyniesie powiedzmy 4% (wskaźnik o którym mowa w ustawie z dnia 11. Marca 2004 o podatku od towarów i usug), to czy podatek VAT dla części niegospodarczej można uznać za kwalifikowalny, a dla części gospodarczej w CAŁOŚCI musimy włączyć do kosztów niekwalifikowalnych? Czy też należy uznać iż podatek VAT dla całości projektu jest niekwalifikowalny.

W pytaniu (FAQ) znajdującym się na stronie OPI do konkursu numer 1 – pytanie 20 – odpowiedzieli Państwo, iż podatek VAT w całości należy uznać za niekwalifikowalny, co dodatkowo budzi moje wątpliwości. http://www.poir.opi.org.pl/faq.html

Odpowiedź:

W konkursie nr 1/4.2/2015 podatek VAT z założenia w całości stanowił wydatek niekwalifikowalny.

Jeśli zaś chodzi o bieżący konkurs 4/4.2/2020 na wstępie informujemy, że Instytucja Wdrażająca nie jest instytucją dokonującą interpretacji dotyczących podatku od towarów i usług (VAT). Organem właściwym dla dokonywania interpretacji przepisów prawa podatkowego jest Krajowa Administracja Skarbowa. Uczelnia może zwrócić się do właściwego organu KAS (Krajowa Informacja Skarbowa) o wydanie indywidulanej interpretacji podatkowej.

Podatek VAT wykazany w projekcie w konkursie 4/4.2/2020 jako koszt kwalifikowalny musi być zgodny z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki.

Biorąc pod uwagę zapisy Wytycznych (rozdział 6.13) podatek VAT może zostać uznany za wydatek kwalifikowalny w projekcie tylko wtedy, gdy brak jest prawnej możliwości jego odzyskania na mocy prawodawstwa krajowego. Warunek ten oznacza, iż zapłacony podatek VAT może być uznany za wydatek kwalifikowalny wyłącznie wówczas, gdy beneficjentowi ani żadnemu innemu podmiotowi zaangażowanemu w projekt lub wykorzystującemu do działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji projektu, zarówno w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo (tzn. brak jest prawnych możliwości) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. Posiadanie wyżej wymienionego prawa (potencjalnej prawnej możliwości) wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowalny, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na nie podjęcie przez podmiot czynności zmierzających do realizacji tego prawa. Ponadto zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności jeżeli Beneficjent rozlicza podatek VAT poprzez pomniejszenie kwoty podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom w stosunku do których przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (współczynniki o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług), podatek VAT w takim projekcie w całości stanowi wydatek niekwalifikowalny.

 

40. Wydatki poniesione na podatek od towarów i usług (VAT) mogą zostać uznane za kwalifikowalne dla części projektu. W takiej sytuacji Beneficjent jest zobowiązany zapewnić przejrzysty system rozliczania projektu, tak aby nie było wątpliwości w jakiej części oraz w jakim zakresie VAT może zostać uznany za kwalifikowalny.

Pytanie:

Wydatki poniesione na podatek od towarów i usług (VAT) mogą zostać uznane za kwalifikowalne dla części projektu. W takiej sytuacji Beneficjent jest zobowiązany zapewnić przejrzysty system rozliczania projektu, tak aby nie było wątpliwości w jakiej części oraz w jakim zakresie VAT może zostać uznany za kwalifikowalny.

 - Czy dana jedna aparatura (1 szt) może być wykorzystywana zarówno gospodarczo jak i niegospodarczo? 

Dla przykładu: zakładamy, iż po realizacji projektu "aparatura A" będzie służyć celom gospodarczym i niegospodarczy, będzie prowadzona ewidencja pracy "aparatury A" pozwalająca potwierdzić czas przeznaczony na cel gospodarczy i niegospodarczy, zakładamy iż 50% będzie na cele gospodarcze.

 - Czy w powyższym przykładzie koszt aparatury możemy podzielić na wydatki części gospodarczej i części niegospodarczej w oparciu o planowane późniejsze wykorzystanie, czyli 50% kosztów nabycia "aparatury A" pokażemy w kosztach części gospodarczej, a drugie 50% w części niegospodarczej?

Prowadzone z wykorzystaniem "aparatury A" usługi niegospodarcze nie będą wiązały się z działaniami opodatkowanymi podatkiem VAT, czyli od tych usług nie będzie możliwości odzyskania VAT.

- Czy VAT od kosztu "aparatury A" przeznaczonej na działalność niegospodarczą można pokazać jako kwalifikowany, przy jednoczesnym pokazaniu drugiej części VAT (od części gospodarczej) jako niekwalifikowany?

A może w przypadku aparatury wykorzystywanej gospodarczo i niegospodarczo VAT będzie w całości niekwalifikowany?

Odpowiedź:

Zakupiona na potrzeby realizacji projektu dana aparatura może być wykorzystywana zarówno w celach gospodarczych jak i niegospodarczych a tym samym finansowana z tych części budżetu. Jeżeli chodzi o podatek VAT to uprzejmie informuję, że Instytucja Wdrażająca nie jest instytucją dokonującą interpretacji podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT wykazany w projekcie jako koszt kwalifikowalny ma być zgodny z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki. Biorąc pod uwagę zapisy Wytycznych wydatek na podatek VAT może zostać uznany za kwalifikowalny w projekcie tylko wtedy, gdy brak jest prawnej możliwości jego odzyskania na mocy prawodawstwa krajowego. Warunek ten oznacza, iż zapłacony podatek VAT może być uznany za wydatek kwalifikowalny wyłącznie wówczas, gdy beneficjentowi ani żadnemu innemu podmiotowi zaangażowanemu w projekt lub wykorzystującemu do działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji projektu, zarówno w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo (tzn. brak jest prawnych możliwości) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. Posiadanie wyżej wymienionego prawa (potencjalnej prawnej możliwości) wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowalny, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na nie podjęcie przez podmiot czynności zmierzających do realizacji tego prawa. Ponadto zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności jeżeli Beneficjent rozlicza podatek VAT poprzez pomniejszenie kwoty podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom w stosunku do których przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (współczynniki o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług), podatek VAT w takim projekcie w całości stanowi wydatek niekwalifikowalny.

 

41. Dokument potwierdzający efekt zachęty. Czy dysponują Państwo wytycznymi dotyczącymi minimalnego zakresu takiego dokumentu? Czy znajdę gdzieś przykładowe zapisy? Jak obszerna powinna być taka analiza?

Dokument potwierdzający wystąpienie efektu zachęty jest dokumentem własnym, opracowanym przez Wnioskodawcę - nie został określony konkretny wzór takiego dokumentu. W przypadku konsorcjów dokument potwierdzający wystąpienie efektu zachęty przygotowuje oddzielnie każdy z Konsorcjantów. Elementy dotyczące efektu zachęty określone zostały również we wniosku o dofinansowanie (pkt B.7, E).

W opisie kryterium dostępowego nr 9 w dokumencie Kryteria wyboru projektów w ramach POIR Działanie 4.2 (załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu) wskazano jakie warunki musi spełniać projekt, aby został spełniony efekt zachęty.

Dodatkowo w art. 6 Rozporządzenia Komisji nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. przedstawiono informacje dotyczące samego efektu zachęty.

Jeśli chodzi o obszerność analizy, to nie została ona określona, kluczowe jest to aby wszelkie wymagane elementy zostały w niej uwzględnione w wyczerpujący sposób.

 

42. W regulaminie konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 np. Działanie 4.2: ROZWÓJ NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ SEKTORA NAUKI jest zawarta poniższa informacja: „W przypadku, gdy jeden przedsiębiorca finansuje min. 10% wartości kosztów kwalifikowalnych inwestycji w infrastrukturę wykorzystywaną do działalności gospodarczej, możliwe jest przyznanie mu preferencyjnego dostępu do tej infrastruktury jednak proporcjonalnego do wkładu przedsiębiorstwa w koszty inwestycji”. Jak należy to interpretować? Na czym polega ta proporcjonalność?

Pytanie:

W regulaminie konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 np. Działanie 4.2: ROZWÓJ NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ SEKTORA NAUKI jest zawarta poniższa informacja:

„W przypadku, gdy jeden przedsiębiorca finansuje min. 10% wartości kosztów kwalifikowalnych inwestycji w infrastrukturę wykorzystywaną do działalności gospodarczej, możliwe jest przyznanie mu preferencyjnego dostępu do tej infrastruktury jednak proporcjonalnego do wkładu przedsiębiorstwa w koszty inwestycji”.

Jak należy to interpretować? Na czym polega ta proporcjonalność?

Jakiej preferencji możemy udzielić przedsiębiorcy finansującemu w projekcie ze swoich środków wkład w wysokości 20% kosztów kwalifikowalnych inwestycji?  Przyjmujemy założenie, że koszty kwalifikowane inwestycji wynoszą 100 mln PLN, z tego przedsiębiorca sfinansował 20 mln PLN.

 1. Czy może być to rabat w wysokości 20% ceny ustalonej w cenniku dostępu do infrastruktury?

Przykład: cena za dzień dostępu do infrastruktury wynosi 10 000 PLN.

Przedsiębiorca uzyskuje rabat w wysokości 20% i należy go zafakturować na 8 000 PLN. W takim przypadku wkład przedsiębiorcy do projektu wykorzystany zostanie dopiero po 10 000 dni (upust 2 000 PLN x 10 000 dni = 20 000 000 PLN)

 1. Przedsiębiorca może korzystać z infrastruktury nieodpłatnie do momentu wykorzystania wartości wkładu wniesionego do projektu, co daje 2

000 dni nieodpłatnego wykorzystania (10 000 PLN x 2 000 dni = 20 000 000 PLN). Dopiero za dzień 2001 korzystania będziemy zobowiązani do wystawienia przedsiębiorcy faktury na 100% ceny cennikowej.

 1. Przedsiębiorca może co 5 dzień korzystać z infrastruktury nieodpłatnie. Za pozostałe 4 dni będzie musiał uiszczać 100% ceny wynikającej z ogólnie dostępnego cennika.

Które z powyższych odpowiedzi są prawidłowe? Czy istnie inny, nie wskazany przez nas powyżej sposób udzielenia przedsiębiorcy zaangażowanego w projekt „preferencyjnego dostępu”?

Odpowiedź:

Szczegóły oraz przykłady dotyczące możliwych rodzajów preferencyjnego dostępu dla przedsiębiorstwa zostały przedstawione w Wytycznych do przygotowania Studium Wykonalności stanowiących załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu. Zgodnie z zapisami pkt. 4 Wytycznych "... W przypadku przedsiębiorstwa, które finansuje co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych inwestycji w infrastrukturę badawczą w części gospodarczej, można przyznać preferencyjny dostęp na bardziej korzystnych warunkach, jednak proporcjonalny do wkładu przedsiębiorstwa w koszty inwestycji. Preferencja przyznawana przedsiębiorcy może mieć postać preferencji w dostępie (liczonej w oparciu o kryteria, np. czas użytkowania, kosztochłonność, materiałochłonność itd.) lub preferencji w cenie, w postaci 10% upustu, której łączna wartość będzie maksymalnie odpowiadać kwocie wkładu danego przedsiębiorcy w inwestycję...". Tym samym przedstawione rodzaje preferencji w postaci upustu w cenie lub czasu bezpłatnego użytkowania są spójne z ww. przykładami przedstawionymi w Wytycznych. Jednocześnie proszę mieć na uwadze, że udzielenie preferencji przedsiębiorcy jest przywilejem a nie obowiązkiem Wnioskodawcy a przyznana ewentualna preferencja, nie musi każdorazowo odpowiadać wniesionemu wkładowi przedsiębiorcy, tj. gdy przedsiębiorca wnosi 10% wkładu w koszty kwalifikowalne w części gospodarczej to w ramach udzielonej preferencji nie ma obowiązku aby każdorazowo udzielić  np. 10% upustu a jeśli wkład wynosi 15% to 15 % upustu. Wysokość preferencji może być dowolnie ustalona między Beneficjentem a przedsiębiorcą pod warunkiem, że jego łączna wartość nie przekroczy wartości wnoszonego wkładu, aby nie doszło do nadmiernej korzyści przedsiębiorstwa. Obowiązkiem Wnioskodawcy pozostaje szczegółowo opisać jaką formę będzie mieć preferencja oraz szczegółową metodologię zapewniającą, iż nie dojdzie do nieuprawnionej rekompensaty. Określenie sposobu przejrzystych zasad preferencyjnego dostępu spoczywa na Wnioskodawcy. Proszę również pamiętać, że zgodnie z art. 26 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

 

43. Czy w ramach projektu realizowanego w 4 konkursie możliwe jest aby przedsiębiorca partycypujący w finansowaniu projektu, ale niebędący członkiem konsorcjum, mógł przystępować do ogłaszanych w ramach projektu postępowań przetargowych?

Przedsiębiorca partycypujący w finansowaniu projektu niebędący członkiem Konsorcjum realizującym projekt, może brać udział w ogłaszanych w ramach projektu postępowaniach przetargowych, pod warunkiem o ile zapewniona zostanie konkurencyjność wydatków określona w § 11 Wzoru umowy o dofinansowanie oraz spełnione zostaną pozostałe warunki kwalifikowalności wydatków wynikające z umowy o dofinansowanie projektu oraz określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

44. Czy regulaminy określające zasady dostępu do infrastruktury budowanej w ramach projektu mogą być różne u poszczególnych partnerów projektu ?

Wnioskodawca może przedstawić sposoby udostępniania powstałej infrastruktury w oparciu o różne regulaminy u poszczególnych konsorcjantów. Niemniej jednak proszę pamiętać, że z regulaminów tych jednoznacznie powinny wynikać zasady udostępniania powstałej infrastruktury u poszczególnych konsorcjantów oraz, że dostęp odbywać się powinien na przejrzystych i niedyskryminujących warunkach.

 

45. Czy nagranie webinarium dotyczącego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w konkursie 4/4.2/2020 POIR, które odbyło się 22.05.2020 r. zostanie przez Państwa udostępnione?

Materiał jest dostępny na youtube

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhrk1HkrMtpyAQyhgoahpYVLJygjlJFPG

 
powrót

Newsletter
 
OPI – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Serwis współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój

OPI – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Serwis współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój

Portal Sztuczna InteligencjaJednolity System AntyplagiatowyZintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie WyższymZintegrowany System Usług dla Nauki Obsługa Strumieni FinansowaniaOgólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższychInventorum
Narodowe Centrum NaukiNarodowe Centrum Badań i RozwojuPortal Funduszy EuropejskichMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa, tel. +48 22 57 01 400, fax. +48 22 825 33 19, e-mail: opi@opi.org.pl

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij