Ogłoszenie o konkursie

30.06.2015 r.

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB)

z siedzibą w Warszawie 00-608

al. Niepodległości 188B

 Pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej (IW) ogłasza nabór projektów

w trybie konkursowym (Konkurs nr 1/4.2/2015)

w ramach

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Priorytet IV: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO

DZIAŁANIA 4.2: ROZWÓJ NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ SEKTORA NAUKI

zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146). 

W celu wzięcia udziału w konkursie Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia dokumentacji aplikacyjnej w wersji papierowej (złożenie dokumentacji aplikacyjnej w siedzibie IW) oraz elektronicznej (przy użyciu systemu informatycznego dostępnego na stronie internetowej OPI PIB). 

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej przyjmowane będą w terminie od 1 października 2015 r. do 31 marca 2016 r. w dni robocze w godzinach pracy IW, tj. 8.15-16.15. Logowanie do systemu informatycznego IW będzie możliwe od pierwszego dnia naboru wniosków do dnia jego zakończenia. Adres logowania do systemu informatycznego (aktywny od 1 października 2015 r.): https://poir-wnioski.opi.org.pl 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie podmioty, których projekty zostały wpisane na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej (PMDiB) aktualną najpóźniej na dzień przed ogłoszeniem konkursu.

O dofinansowanie może ubiegać się Wnioskodawca należący do jednej z poniższych kategorii podmiotów:

1)jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 ust. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620, t.j., ze zm.);

2) konsorcja jednostek naukowych;

3) uczelnia;

4) konsorcja uczelni;

5) konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorstw;

6) konsorcja uczelni (w tym spółek celowych uczelni) i przedsiębiorstw. 

Budżet i poziom dofinansowania:

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi 804 000 000,00 PLN,  (słownie: osiemset cztery miliony 00/100 PLN), w tym:

1) 52 260 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy  00/100 PLN) w ramach alokacji kategorii regionów lepiej rozwiniętych;

2) 751 740 000,00 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt jeden milionów siedemset czterdzieści 00/100 PLN) w ramach alokacji kategorii regionów słabiej rozwiniętych. 

Poziom i wysokość wsparcia:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie jest nie niższa niż 30 mln PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu w Kopercie Mazowieckiej wynosi 80%, dla pozostałych 15 województw również 80%. Nie przewiduje się współfinansowania z budżetu państwa.

Część projektu przeznaczona do wykorzystania gospodarczego i tym samym objęta pomocą publiczną, jest nie mniejsza niż 40% wartości kosztów kwalifikowanych w projekcie.

Udział wkładu własnego Wnioskodawcy (pochodzącego z własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy lub środków prywatnych: pochodzących od przedsiębiorstw, kredytów komercyjnych, etc.) w części gospodarczej projektu wynosi minimum 50% wartości kosztów kwalifikowanych tej części projektu.

Minimum 10% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu będzie finansowane ze środków pochodzących od przedsiębiorców.

Wkład jednostek naukowych, konsorcjów naukowych, uczelni, konsorcjów uczelni w koszty kwalifikowalne projektu jest nie mniejszy niż 5% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu i jednocześnie minimum 2,5% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu sfinansowanych przez ww. podmioty będzie ponoszone w formie wkładu finansowego. 

Zasady wyboru projektów

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w regulaminie konkursu dostępnym na stronie internetowej: IW pod adresemwww.opi.org.pl/Program-Inteligentny-Rozwoj.html oraz w siedzibie IW. 

Termin poinformowania o wynikach konkursu

Proces oceny projektu od zamknięcia naboru wniosków trwa około 90 dni. 

Procedura odwoławcza

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146).

Dokumenty do pobrania

Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej IW pod adresem: www.opi.org.pl/Program-Inteligentny-Rozwoj.html

Pełna dokumentacja do działania 4.2: http://www.opi.org.pl/Program-Inteligentny-Rozwoj/newsId/293.html

Kontakt:

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach działania 4.2 PO IR można przesyłać na adres e-mail: poir@opi.org.pl lub pod numerem telefonu 0 22 570 14 75.

Dodatkowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej IW: www.opi.org.pl/Program-Inteligentny-Rozwoj.html

 
powrót

Newsletter
 
OPI – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Serwis współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój

OPI – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Serwis współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój

Portal Sztuczna InteligencjaJednolity System AntyplagiatowyZintegrowany System Informacji  o Nauce  i Szkolnictwie WyższymZintegrowany System Usług dla Nauki Obsługa Strumieni FinansowaniaOgólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższychInventorum
Narodowe Centrum NaukiNarodowe Centrum Badań i RozwojuPortal Funduszy EuropejskichMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa, tel. +48 22 57 01 400, fax. +48 22 825 33 19, e-mail: opi@opi.org.pl

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij