Archiwum aktualności - dokumenty aplikacyjne

Archiwum aktualności - dokumenty aplikacyjne

30 czewca 2016 r.

Zakończenie oceny wniosków złożonych w ramach konkursu 1/4.2/2015 „ROZWÓJ NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ SEKTORA NAUKI”

Informujemy, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w ramach konkursu 1/4.2/2015 Działanie 4.2. "Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki”.
 
Spośród 7 wniosków, które wpłynęły w ramach pierwszego konkursu, dokonano oceny merytorycznej 6 wniosków.
 
Do dofinansowania zostało rekomendowanych 5 projektów.
Łączna kwota dofinansowania dla ww. projektów wynosi 563 247 523,35 PLN.
 
Instytucja Wdrażająca informuje, iż  zgodnie z §12 ust. 7 Regulaminu przeprowadzania konkursu, pisemnie poinformuje każdego z Wnioskodawców o wynikach oceny jego Projektu. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania  


29 czerwca 2016 r.

Informujemy, że 29 czerwca 2016 r. został zaktualizowany Regulamin konkursu nr 1/4.2/2015. Zmiana dotyczy przesunięcia kwot między kategoriami regionów lepiej i słabiej rozwiniętych (zwiększenie alokacji dla regionów lepiej rozwiniętych).

Regulamin konkursu - 29 czerwca 2016

Regulamin konkursu - 29 czerwca 2016 - tryb rejestruj zmiany


7 kwietnia 2016 r.

Uprzejmie informujemy, iż w ramach trwającego od 1 października 2015 r. do 31 marca 2016 r. naboru w Konkursie Nr 1 w Działaniu 4.2 POIR „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki” wpłynęło 7 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości całkowitej 1.201.177.250,28 PLN. Wnioskowana wartość dofinansowania przekroczyła 770 mln PLN.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu, rozpoczął się I etap oceny złożonych wniosków o dofinansowanie – ocena formalna projektów.


18 marca 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 marca 2016 r. została zatwierdzona aktualizacja następujących dokumentów konkursowych związanych z Działaniem 4.2 POIR: 

 1. Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Zasady ogólne
 2. Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - Załącznik nr 3. Wkład własny beneficjenta

Zapisy Przewodnika kwalifikowalności kosztów w ramach PO IR wraz z załącznikami zostały doprecyzowane w zakresie formy i możliwości wniesienia do projektu wkładu własnego w postaci wartości niematerialnych i prawnych z majątku beneficjenta lub z majątku innych podmiotów, jeżeli możliwość taka wynika z przepisów prawa. 

Pełna dokumentacja Działania 4.2: Rozwój Nowoczesnej Infrastruktury Badawczej Sektora Nauki PO IR więcej


11 marca 2016 r.

Komunikat w sprawie zmiany załączników: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz ,,Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska”do wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 4.2 PO IR. 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 marca 2016 r. weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312, ze zm.), która wprowadza nowy wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną.

Wnioskodawcy zobowiązani są stosować nowy Formularz do wniosków o dofinansowanie składanychw ramach Działania 4.2. od dnia 11 marca 2016 r. tj. od dnia ogłoszenia ww. Rozporządzenia. W związku z powyższym został zaktualizowany załącznik  do wniosku o dofinansowanie pn. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w ramach Konkursu 1/4.2/2015.

Link do aktualnej wersji Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Dodatkowo, informujemy, że został zaktualizowany formularz Analizy zgodności projektu z polityką ochrony środowiska. Dokument został dostosowany do obowiązujących Wytycznych w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.

Link do aktualnej wersji Analizy zgodności projektu z polityką ochrony środowiska

Pełna dokumentacja Działania 4.2: Rozwój Nowoczesnej Infrastruktury Badawczej Sektora Nauki PO IR więcej 


10 marca 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 marca 2016 r. została zatwierdzona aktualizacja następujących dokumentów konkursowych związanych z Działaniem 4.2 POIR:

 1. Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Zasady ogólne
 2. Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - Załącznik nr 1. Katalog kosztów kwalifikowanych w ramach inwestycji w infrastrukturę sfery B+R
 3. Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - Załącznik nr 2. Katalog kosztów niekwalifikowanych
 4. Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - Załącznik nr 3. Wkład własny beneficjenta
 5. Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Załącznik nr 4. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji

Zapisy Przewodnika kwalifikowalności kosztów w ramach PO IR wraz z załącznikami zostały dostosowane do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Główne zmiany dotyczą usunięcia niektórych form wniesienia wkładu własnego, tj. praca wolontariuszy oraz nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń. W przypadku nieodpłatnego udostępniania wyposażenia doprecyzowano, że w ramach wkładu własnego powinno zostać wniesione do projektu wyposażenie. Jednocześnie dopisane zostały koszty, które mogą stanowić wkład własny, takie jak nieruchomości i aparatura.

Jednocześnie zostały wprowadzone aktualizacje w związku z uruchomieniem Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich tj. portalu internetowego na którym Beneficjenci upubliczniają zapytania ofertowe oraz wyniki postępowań dla upublicznionych zapytań ofertowych dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Pełna dokumentacja Działania 4.2: Rozwój Nowoczesnej Infrastruktury Badawczej Sektora Nauki PO IR więcej  


29 stycznia 2016 r. 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 stycznia 2016 r. została zatwierdzona aktualizacja następujących dokumentów konkursowych związanych z Działaniem 4.2 POIR:

1)     Regulamin konkursu nr 1 

2)     Wzór wniosku o dofinansowanie

3)     Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu

4)     Wytyczne do przygotowania „Studium wykonalności”

5)     Wzór umowy o dofinansowanie

6)     Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie

7)     Instrukcja przygotowania załączników

8)     Instrukcja wypełniania Harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu

9)     Przewodnik po kryteriach wyboru 

Główne zmiany dotyczą doprecyzowania zapisów odnośnie możliwości ubiegania się o środki przez spółkę prawa handlowego, będącą organizacją prowadzącą badania, upowszechniającą wiedzę w myśl art. 2 pkt. 83 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014  i spełniającą definicję jednostki naukowej w rozumieniu art. 2 ust. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620,  ze zm.). Warunki jakie powinny być spełnione przez spółkę zostały uwzględnione m.in. w Wytycznych do przygotowania ,,Studium wykonalności” oraz w Przewodniku po kryteriach wyboru.

Dodatkowo, zaktualizowana Dokumentacja konkursowa umożliwia Wnioskodawcy wybór procentowego limitu kosztów pośrednich, które stanowić mogą 8% albo 10% kosztów kwalifikowalnych. Zostały również uwzględnione zapisy doprecyzowujące w jaki sposób należy interpretować 10% kosztów inwestycji w infrastrukturę w ramach preferencyjnego dostępu. Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami, jakie zaszły w dokumentacji.

Pełna dokumentacja Działania 4.2: Rozwój Nowoczesnej Infrastruktury Badawczej Sektora Nauki PO IR więcej


29 stycznia 2016 r. 

WAŻNE: Komunikat w sprawie możliwości składania wniosków  o dofinansowanie przez spółki w ramach Działania 4.2 POIR

Szanowni Państwo,

W związku z zapytaniami dotyczącymi możliwości aplikowania przez spółki o środki w Działaniu 4.2 POIR, uprzejmie informujemy, iż takie rozwiązanie – pod pewnymi warunkami określonymi w Komunikacie - jest dopuszczalne.

Obowiązujący katalog wnioskodawców w Działaniu 4.2 POIR przewiduje możliwość aplikowania o dofinansowanie przez jednostki naukowe, w tym również jednostki naukowe określone w punkcie f) art. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki tj. inne jednostki organizacyjne niewymienione w lit. a–e, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1). Nie ma przeszkód, by owe „inne jednostki organizacyjne” przyjęły formę organizacyjną spółek prawa handlowego.

W przypadku, gdy wnioskodawcą będzie spółka, konieczne jest, by projekt przez nią przygotowany spełnił kryteria wyboru projektów w Działaniu 4.2 POIR. 

Jednocześnie liczymy, że prezentowane rozwiązanie w sposób znaczący wpłynie na możliwość efektywnego aplikowania przez Państwa o dofinansowanie projektów w Działaniu 4.2 POIR i pozwoli na skuteczną realizację przygotowanego przez Państwa projektu.

W związku z wprowadzonym doprecyzowaniem, zaktualizowana została dokumentacja aplikacyjna. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniższymi informacjami.

Zwracamy również uwagę, iż w przypadku zdecydowania się na takie rozwiązanie, koniecznym jest uzyskanie potwierdzenia z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, instytucji odpowiedzialnej za Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej (PMDIB), iż spółka może realizować projekt zamieszczony na PMDIB. Zgoda ta  jest niezbędna dla możliwości potwierdzenia tożsamości Wnioskodawcy (podmiotów wchodzących w skład spółki) z Beneficjentem umieszczonym na PMDIB. 

Jakie spółki będą mogły aplikować o środki ?

O dofinansowanie projektu będą mogły aplikować spółki, które są organizacjami badawczymi w myśl art. 2 pkt 83 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014) i spełniają tym samym definicję jednostki naukowej w myśl Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2010 Nr 96 poz. 615 z późn. zm.).

- W myśl art. 2 pkt 83 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014…

„organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę” oznacza podmiot (jak np. uniwersytet lub instytut badawczy, agencja zajmująca się transferem technologii, pośrednik w dziedzinie innowacji, fizyczny lub wirtualny podmiot prowadzący współpracę w dziedzinie badań i rozwoju) niezależnie od jego statusu prawnego (ustanowionego na mocy prawa publicznego lub prywatnego) lub sposobu finansowania, którego podstawowym celem jest samodzielne prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników takich działań poprzez nauczanie, publikację lub transfer wiedzy. W przypadku, jeśli jednostka obok działalności o charakterze niegospodarczym prowadzi również działalność gospodarczą, to finansowanie, koszty i przychody związane z tą działalnością gospodarczą należy ewidencjonować i rozliczać oddzielnie. Ponadto, przedsiębiorstwa mogące wywierać decydujący wpływ na taki podmiot w charakterze, na przykład, jego udziałowców/akcjonariuszy czy członków nie mogą mieć preferencyjnego dostępu do uzyskanych przez niego wyników”, co oznacza, iż dostęp do tych wyników może odbywać się tylko na warunkach rynkowych.

- Zgodnie z art. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

Jednostki naukowe – prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe:

 1. a)    podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,
 2. b)    jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu stawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.),
 3. c)    instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.),
 4. d)    międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. e)    Polską Akademię Umiejętności,
 6. f)    inne jednostki organizacyjne niewymienione w lit. a-e, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania
  i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1).

Podsumowując, o środki w Działaniu 4.2 POIR ubiegać się będą mogły spółki, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w myśl  art. 2 pkt 83 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014…

W skład takich spółek mogą wchodzić przedsiębiorcy wnoszący środki w ramach wymaganego w projekcie wkładu własnego (wkład przedsiębiorców będących udziałowcami spółek będzie traktowany jako wymagany w projekcie wkład przedsiębiorców). Z treści umowy spółki lub innego prawnie wiążącego dokumentu powinno w sposób jednoznaczny wynikać, jaki udziałowiec (w tym przedsiębiorca wchodzący w skład spółki), w jakiej wysokości i w jakiej formie wnosi wymagany wkład własny w koszty kwalifikowalne projektu, tak aby możliwe było dokonanie oceny projektu w zakresie spełnienia kryteriów dotyczących zapewnienia wkładu własnego w projekcie na wymaganym poziomie. Właścicielem powstałej infrastruktury będzie spółka. Ponadto przedsiębiorcom będącym udziałowcami spółki, którzy wniosą co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych do części gospodarczej projektu, nie będzie przysługiwał preferencyjny dostęp, o którym mowa w art. 26 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014. 


29 grudnia 2015 r. 

Uprzejmie informujemy, że uruchomiona została Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich (Baza), która jest dostępna pod adresem http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Baza to portal internetowy, który umożliwia publikację zapytań ofertowych przez beneficjentów zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności. Beneficjenci upubliczniają zapytania ofertowe oraz wyniki postępowań dla upublicznionych zapytań ofertowych dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Baza umożliwia publikowanie zamówień o wartości od 20 tys. zł netto, tj. zamówień realizowanych w trybie uproszczonym poprzez dokonanie rozeznania rynku. Informujemy, że IZ PO IR zobowiązuje beneficjentów do publikacji zapytań ofertowych w ww. bazie od dnia 01.01.2016 r.

Jednocześnie informujemy, że treść komunikatu Ministerstwa Rozwoju w zakresie  uruchomienia bazy konkurencyjności został zamieszczony na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/baza-konkurencyjnosci-funduszy-europejskich-uruchomiona/.  


24 listopada 2015 r.

Szanowni Państwo,

w dziale FAQ opublikowaliśmy odpowiedzi na pytania, które pojawiły na szkoleniu dwudniowym. Teraz – by pomóc Państwu w ostatecznym opracowaniu dokumentacji – informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania konsultacji z pracownikami IW. Jeżeli byliby Państwo nimi zainteresowani, prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres: poir@opi.org.pl – w mailu proszę podać nazwę projektu, który Państwo reprezentują oraz numer telefonu kontaktowego. Skład uczestników konsultacji będzie ustalany przed każdym spotkaniem, w ramach kontaktów roboczych. Konsultacje będą miały charakter indywidualny, będą dotyczyły wyłącznie planowanego przez Państwa projektu. Chcielibyśmy zidentyfikować i pomóc rozwiązać problemy, które napotkali Państwo analizując dokumentację i przygotowując się do opracowania wniosku o dofinansowanie. 

dr Tomasz Pietrasieński

kierownik wraz z zespołem Działu Wdrażania Projektów Inwestycyjnych PO IR

512 014 532

Szkolenie z zakresu dokumentacji aplikacyjnej

w tym tygodniu spotkaliśmy się z potencjalnymi beneficjentami działania 4.2 Programu Inteligentny Rozwój. W ciągu dwóch dni omawiane były zasady Konkursu nr 1, kryteria oceny projektów, wniosek o dofinansowanie, kwalifikowalność wydatków, montaże finansowe oraz studium wykonalności w ramach Działania 4.2 POIR z uwzględnieniem zapisów dokumentacji programowej oraz Konkursu nr 1 Działania 4.2.

Szkolenie odbyło się w dniach 20-21 października br. w hotelu Novotel Warszawa Centrum przy ul. Marszałkowskiej 94/98. 


2 października 2015 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 października 2015 r, została zatwierdzona aktualizacja następujących dokumentów konkursowych:

Główne zmiany wprowadzone do ww. dokumentów dotyczą przede wszystkim: doprecyzowania definicji infrastruktury badawczej; wprowadzenia zapisów określających sposób zaangażowania alokacji poszczególnych kategorii regionów (lepiej i słabiej rozwiniętych) na współfinansowanie wybranych projektów; wprowadzenia zapisów do umowy o dofinansowanie umożliwiających przekazanie środków zaliczkowych na realizację projektów oraz uwzględnienia możliwości kwalifikowania kosztów wytworzenia wartości niematerialnych i prawnych.  

Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami, jakie zaszły w dokumentacj więcej

Regulamin konkursu nr 1.

 1. Dostosowanie zapisu  w paragrafie 4 ust. 2 do definicji infrastruktury badawczej.

Poprzednie brzmienie ww. zapisu: Dofinansowanie w ramach Działania mogą uzyskać projekty infrastrukturalne polegające na budowie, przebudowie lub unowocześnieniu obiektu budowlanego i/lub zakupie aparatury badawczej.

Obecne brzmienie ww. zapisu: Dofinansowanie w ramach Działania mogą uzyskać projekty zgodne z celem Działania,  dotyczące infrastruktury badawczej rozumianej w myśl art. 2 pkt. 91 rozporządzenia 651/2014, tj. jako obiekty, zasoby i powiązane z nimi usługi, które są wykorzystywane przez środowisko naukowe do prowadzenia badań naukowych w swoich dziedzinach, i obejmuje wyposażenie naukowe lub zestaw przyrządów, zasoby oparte na wiedzy, takie jak zbiory, archiwa lub uporządkowane informacje naukowe, infrastrukturę opartą na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, taką jak sieć, infrastrukturę komputerową, oprogramowanie i infrastrukturę łączności lub wszelki inny podmiot o wyjątkowym charakterze niezbędny do prowadzenia badań naukowych. Takie różne rodzaje infrastruktury badawczej mogą być zlokalizowane w jednej placówce lub „rozproszone” (zorganizowana sieć zasobów) zgodnie z art. 2 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 723/2009 z dania 25 czerwca 2009 r. w sprawie wspólnotowych ram prawnych konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC).

 1. W paragrafie 12 ust. 3 wprowadzono zapis określający sposób zaangażowania środków alokacji poszczególnych kategorii regionów (lepiej i słabiej rozwiniętych) na współfinansowanie wybranych projektów:

Zgodnie z postanowieniami POIR oraz Szczegółowym opisem osi priorytetowych, w przypadku współfinansowania projektu realizowanego w województwach zaklasyfikowanych do różnych kategorii regionów, wydatki będą przypisane do kopert poszczególnych kategorii regionów proporcjonalnie do liczby regionów, których on dotyczy. Proporcja środków kategorii regionów słabiej rozwiniętych i regionu lepiej rozwiniętego, które są zaangażowane do współfinansowania projektu, jest określana na podstawie liczby województw, w których siedziby mają podmioty wchodzące w skład konsorcjum aplikującego o wsparcie1.

Jako przypis 1 dodano:

Przykładowo:

-         dla projektu realizowanego w konsorcjum 5 podmiotów, mającym siedziby w 5 różnych województwach, w tym w województwie mazowieckim, środki na jego współfinansowanie będą pochodziły w 80% z koperty dla regionów słabiej rozwiniętych, a w 20% z koperty regionu lepiej rozwiniętego (woj. mazowieckie),

-         dla projektu realizowanego w konsorcjum 5 podmiotów, z których 2 mają siedzibę na Mazowszu, a pozostałe 3 w jednym województwie słabiej rozwiniętym, środki na jego współfinansowanie będą pochodziły w 50% z koperty dla regionów słabiej rozwiniętych, a w 50% z koperty regionu lepiej rozwiniętego (woj. mazowieckie).

 • link do aktualnej wersji Regulaminu konkursu nr 1 

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.

 1. W punkcie B.6. Powiązanie ze strategiami zastosowano oficjalne nazewnictwo strategii ponadregionalnych.

Poprzednie brzmienie ww. punktu:

- brak powiązania

- strategia UE Morza Bałtyckiego

- strategia rozwoju Polski Wschodniej

-strategia rozwoju Polski Południowej

- strategia rozwoju Polski Zachodniej

- strategia rozwoju Polski Centralnej

Obecne brzmienie ww. punktu:

- brak powiązania

-Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego

-Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020

-Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020

-Stratega Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020

-Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030

 1.   W punkcie C.3. Finansowanie wkładu własnego dokonano zmiany etykiety wiersza z Konsorcjanci uzyskujący dofinansowanie (razem)na Konsorcjanci niebędący przedsiębiorcami (razem).
 2.   W punkcie E Oświadczenia zmieniono treści oświadczeń dotyczących oddziaływania przedsięwzięć na środowisko:

Poprzednie brzmienie ww. punktu:

Oświadczam, że projekt:

o nie uwzględnia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), wymagane jest lub może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, ani przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na wyznaczony lub potencjalny obszar Natura 2000;

o uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko;

o uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane;

o uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000;

o uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na potencjalny obszar Natura 2000

Obecne brzmienie ww. punktu:

Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) projekt:

ouwzględnia przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których, wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko;

o uwzględnia przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których, sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane;

o uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000;

o uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na potencjalny obszar Natura 2000.

o nie uwzględnia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla  których,  wymagane jest lub może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko,   ani przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na wyznaczony lub potencjalny obszar Natura 2000;

 1. W punkcie F Załączniki zmieniono nazwę załącznika nr 3:

Poprzednie brzmienie nazwy ww. załącznika:

Odpis lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia umowy o utworzeniu konsorcjum jednostek naukowych/ konsorcjum uczelni/ konsorcjum jednostek naukowych
i przedsiębiorstw/ konsorcjum  uczelni (w tym spółek celowych uczelni) i przedsiębiorstw.

Obecne brzmienie nazwy ww. załącznika:

Odpis lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia umowy z przedsiębiorcą wnoszącym wkład własny a nie będącym Wnioskodawcą lub kopia umowy  o utworzeniu konsorcjum jednostek naukowych/ konsorcjum uczelni/ konsorcjum jednostek naukowych. 

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie

 1. W punkcie C.3. Finansowanie wkładu własnego dostosowano zapisy instrukcji do zmiany we wniosku o dofinansowanie w zakresie  zmiany etykiety wiersza z Konsorcjanci uzyskujący dofinansowanie (razem)na Konsorcjanci niebędący przedsiębiorcami (razem).
 2. W punkcie  D. Wskaźniki rzeczowe i finansowe stosowane w celu monitorowania postępów zmieniono zapis odnośnie przyjęcia daty dla wartości bazowej.

Poprzednie brzmienie ww zapisu:

Natomiast w przypadku wskaźników rezultatu bezpośredniego, dla wartości bazowej przyjęto datę rozpoczęcia realizacji projektu,(…).

Obecne brzmienie ww zapisu:

Natomiast w przypadku wskaźników rezultatu bezpośredniego, dla wartości bazowej przyjęto datę zakończenia realizacji projektu,(…).

 1. W punkcie B.7. Klasyfikacja projektu została dodana do podpunktów dotyczących PKD i NABS informacji o możliwości dodania więcej niż jednego kodu. 

Wzór umowy o dofinansowanie

Obecne zapisy umowy o dofinansowanie w zakresie Działania 4.2 PO IR przewidują możliwość przykazywania zaliczek na realizację projektów i zostały dostosowane do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W związku z powyższym zmianie uległy w szczególności zapisy paragrafów: §1, §5, §7, §17 oraz §19.

Dodatkowo doprecyzowano zapisy w:

 1. paragrafie 1 ust. 23- uwzględniono wkład niepieniężny

Poprzednie brzmienie ww zapisu:

wkładzie własnym Beneficjenta lub konsorcjanta – oznacza to środki finansowe zabezpieczone przez Beneficjenta lub konsorcjanta, które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów kwalifikowalnych i które nie zostaną Beneficjentowi lub konsorcjantowi przekazane w formie dofinansowania (różnica między kwotą kosztów kwalifikowalnych, a kwotą dofinansowania przekazaną Beneficjentowi lub konsorcjantowi); wkład własny Beneficjenta lub konsorcjanta nie może pochodzić ze Środków publicznych, w tym dotacji/subwencji z budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego, chyba że tryb udzielenia w/w dotacji/subwencji nie wyklucza możliwości przeznaczenia środków z nich pochodzących na pokrycie wkładu własnego w projektach PO IR

Obecne brzmienie ww zapisu:

wkładzie własnym Beneficjenta lub konsorcjanta – oznacza to środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez Beneficjenta lub konsorcjanta, które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów kwalifikowalnych i które nie zostaną Beneficjentowi lub konsorcjantowi przekazane w formie dofinansowania (różnica między kwotą kosztów kwalifikowalnych, a kwotą dofinansowania przekazaną Beneficjentowi lub konsorcjantowi); wkład własny Beneficjenta lub konsorcjanta nie może pochodzić ze Środków publicznych, w tym dotacji/subwencji z budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego, chyba że tryb udzielenia w/w dotacji/subwencji nie wyklucza możliwości przeznaczenia środków z nich pochodzących na pokrycie wkładu własnego w projektach PO IR.

 1. paragrafie  14, ust  3 wskazano właściwą nazwę dokumentu tj. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. 

Instrukcja przygotowania załączników

 1. Zmieniono nazwę załącznika nr 3. Obecnie, w ramach załącznika przedstawiana jest umowa konsorcjum w skład którego wchodzi przedsiębiorca. Natomiast nie został przewidziany przypadek, gdy wkład wnosi przedsiębiorca nie wchodzący w skład konsorcjum.  W takim przypadku do weryfikacji kryterium formalnego (projekt) nr 6 niezbędne będzie przedstawienie co najmniej porozumienia (umowy) zawartej z przedsiębiorcą, z której wynika, ze ewentualny preferencyjny dostęp do infrastruktury dla tego przedsiębiorstwa będzie (co najwyżej) proporcjonalny do wniesionego wkładu.

Poprzednie brzmienie nazwy ww. załącznika:

Odpis lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia umowy o utworzeniu konsorcjum jednostek naukowych/ konsorcjum uczelni/ konsorcjum jednostek naukowych i przedsiębiorstw/ konsorcjum  uczelni (w tym spółek celowych uczelni) i przedsiębiorstw.

Obecne brzmienie nazwy ww. załącznika:

Odpis lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia umowy z przedsiębiorcą wnoszącym wkład własny a nie będącym Wnioskodawcą lub kopia umowy  o utworzeniu konsorcjum jednostek naukowych/ konsorcjum uczelni/ konsorcjum jednostek naukowych.

 1. Doprecyzowanie zapisu w opisie załącznika nr 10 w punkcie a) poprzez dodanie słowa „i”. Wnioskodawcy będą przedstawiać postanowienia o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w przypadku uzyskania pierwszego dokumentu wymagane będzie przedstawienie załączników wymienionych w podpunkcie b), c) oraz d). W przypadku uzyskania drugiego dokumentu Wnioskodawca nie przedstawia dokumentów wymienionych w podpunkcie b), c) oraz d). 

Harmonogram rzeczowo- finansowy projektu

Dokument  uzupełniono o podkategorie dotyczące kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych przy wytworzeniu aparatury naukowo-badawczej, a także koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych przy wytworzeniu WNIP, jednocześnie zrezygnowano z wykazywania kwot wydatków w podziale kwartały.

Instrukcja wypełniania Harmonogramu rzeczowo – finansowego

Instrukcja została zaktualizowana w związku ze zmiana wzoru Harmonogramu rzeczowo-finansowego projekt

Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach PO IR. Część dotycząca zasad ogólnych.

 1. Punkt 3.2  został uszczegółowionyWytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
  1. Punkt 4.2został uszczegółowiony o Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
  2. W punkcie 6.7 została wprowadzona informacja nt. zasad kwalifikowania kosztów wytworzenia wartości niematerialnych i prawnych.

Poprzednie brzmienie ww. punktu:

Wkład niepieniężny może stanowić także wniesienie wartości niematerialnych i prawnych nabytych od osób trzecich na warunkach rynkowych.

Obecne brzmienie ww. punktu:

Wkład niepieniężny może stanowić także wniesienie wartości niematerialnych i prawnych nabytych od osób trzecich na warunkach rynkowych albo wytworzonych przez wnioskodawcę. W przypadku wnoszenia wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych, ich wartość jest równa wartości rynkowej określonej przez rzeczoznawcę. 

Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach POIR.  Załącznik nr 1 Katalog kosztów kwalifikowanych.

W ramach kategorii A - Koszty aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych został zmieniony zapis w celu uwzględnienia możliwości kwalifikowania kosztów wytworzenia wartości niematerialnych i prawnych.  

Poprzednie brzmienie zapisu:

Wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych, obejmujące wydatki na oprogramowanie i licencje na oprogramowanie;

Obecne brzmienie zapisu:

Wydatki na zakup lub wytworzenie wartości niematerialnych i prawnych, obejmujące wydatki na oprogramowanie i licencje na oprogramowanie. Należy jednak zastrzec, iż koszty wytworzenia wartości niematerialnych i prawnych mogą zostać uznane za kwalifikowalne, pod warunkiem faktycznego wytworzenia WNiP w ramach projektu (w myśl przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości). Ponadto finansowaniu podlegać będą koszty bieżące wytworzenia wartości niematerialnych i prawnych, wynikające bezpośrednio z dokumentów księgowych.

Pełna dokumentacja poddziałania 4.2: Rozwój Nowoczesnej Infrastruktury Badawczej Sektora Nauki PO IR w 2015 r. więcej

 

 
 
powrót

Newsletter
 
OPI – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Serwis współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój

OPI – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Serwis współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój

Portal Sztuczna InteligencjaJednolity System AntyplagiatowyZintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie WyższymZintegrowany System Usług dla Nauki Obsługa Strumieni FinansowaniaOgólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższychInventorum
Narodowe Centrum NaukiNarodowe Centrum Badań i RozwojuPortal Funduszy EuropejskichMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa, tel. +48 22 57 01 400, fax. +48 22 825 33 19, e-mail: opi@opi.org.pl

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij